VORTAL BHP
Aktualnie jest 945 Linki i 255 kategori(e) w naszej bazie
WARTE ODWIEDZENIA
 Co nowego Pierwsza 10 Zarekomenduj nas Nowe konto "" Zaloguj 23 lutego 2020
Na stronie obecnie przebywa...

Obecnie jest 30 gości i 0 użytkowników online.

Możesz zalogować się lub zarejestrować nowe konto.

Kontakt z nami

+48501700846
+48501700846

Masz problem z BHP,szukasz odpowiedzi z BHP?
Szybko otrzymasz poradę
zadzwoń  lub napisz na maila.


Robert Łabuzek

Menu główne


Wpisz słowo i szukaj w serwisieDODAJ STRONĘ DO NASZEGO KATALOGU


BHP TESTY

BHP TESTY BHP TESTY

Google

Przeszukuj WWW
Szukaj z www.bhp.org.pl

Ochrona Zdrowia: Kto może wstrzymać prace w Firmie Autor : God
Praca

Kto i kiedy musi wstrzymać pracę w firmie

Gdy w firmie pojawi się zagrożenie zdrowia lub życia zatrudnionych, to pracodawca zawsze musi przerwać pracę. Jeśli tego nie uczyni, zrobi to za niego inspektor pracy. Natomiast pracownik widząc niebezpieczeństwo, może opuścić stanowisko pracyObowiązki pracodawcy, kierownika czy brygadzisty w zakresie bhp nie ograniczają się tylko do zapewnienia załodze bezpiecznych warunków pracy (patrz obok "Kto dba o bhp w zakładzie"). Tam jednak, gdzie nie ma takich warunków, niekiedy trzeba wstrzymać pracę. W jakich sytuacjach tak się dzieje? Gdy np. dochodzi do naruszenia przepisów bhp.


Naruszenie przepisów bhp

Jest to odstępstwo od wymagań określonych w przepisach wydanych na podstawie kodeksu pracy. Nad ich przestrzeganiem czuwa Państwowa Inspekcja Pracy.


Także ustawa z 6 marca 1981 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (DzU z 2001 r. nr 124, poz. 1362 ze zm.) posługuje się sformułowaniem "naruszenia przepisów i zasad bhp". Naruszenie to stwarza zagrożenie wypadkiem lub chorobą związaną z pracą.


PRZYKŁAD

Wszyscy zatrudnieni w firmie pracują w hełmach ochronnych, bo takmożna ochronić się przed spadkiem niebezpiecznych przedmiotów. Jeden z pracowników jednak nie otrzymał hełmu i pracuje w berecie. To jest właśnie naruszenie przepisów bhp.


PRZYKŁAD

Na stanowisku obsługi maszyny brakuje instrukcji bezpiecznej pracy określającej zachowanie pracownika w czasie awarii.


PRZYKŁAD

Maszyna do cięcia metalu musi mieć odpowiednie osłony części niebezpiecznych. Tymczasem w firmie przy takim urządzeniu nie ma takiej osłony i istnieje zagrożenie wypadkiem, np. uderzeniem przez element niebezpieczny. To również kwalifikuje się jako naruszenie przepisów bhp.


PRZYKŁAD

Przy pracach prowadzonych na dachu pracodawca nie zapewnia pracownikom właściwych środków tzw. ochrony indywidualnej, chroniących przed upadkiem z wysokości (szelek, linek) przy prowadzonych pracach dekarskich.


Stan zagrożenia

O zagrożeniu i naruszeniu przepisów oraz zasad bhp można mówić wtedy, gdy jakieś urządzenie pracuje np. bez odpowiedniej osłony. Natomiast bezpośrednie zagrożenie wystąpi wtedy, gdy pojawi się przy nim pracownik.


PRZYKŁAD

W zakładzie kamieniarskim na pile do cięcia kamienia nie ma osłon na trzech zespołach napędowych. Niewątpliwie jest to naruszenie przepisów bhp i potencjalne zagrożenie dla pracowników, ale maszyna ta jest wyłączona z ruchu, bo czeka na konserwację. Bezpośrednio dla życia i zdrowia byłaby niebezpieczna wówczas, gdyby osoba obsługująca uruchomiła urządzenie.


Kto reaguje

Pierwszy w takiej sytuacji powinien zareagować kierujący pracownikami (brygadzista). W ogóle nie powinien dopuścić do ruchu niebezpiecznej maszyny lub stwarzającej potencjalne zagrożenie przy jej użyciu.


Gdy jednak zawiodła go czujność, to od niebezpiecznej maszyny powinien odstąpić pracownik. Zgodnie z art. 210 k.p., gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy i stwarzają bezpośrednie zagrożenie zdrowia lub życia pracownika albo gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom, ma on prawo powstrzymać się od wykonywania pracy. Musi jednak o tym niezwłocznie zawiadomić przełożonego. Jeśli takie jego postępowanie nie wpływa na szefa i nie usuwa on zagrożenia, to zatrudnionemu wolno oddalić się z miejsca zagrożenia. Wtedy też ma obowiązek poinformować o tym przełożonego (art. 210 § 2 k.p.).


PRZYKŁAD

Przy maszynie oderwała się jedna z osłon ochraniających tarczę polerującą, co sygnalizuje czerwona kontrolka. Może to spowodować rozluźnienie się samego mechanizmu szlifującego. Pracownik nie powinien samodzielnie próbować tego naprawiać, musi unieruchomić urządzenie, odstąpić od pracy,a o uszkodzeniu powiadomić przełożonego lub pracodawcę.


Prawdopodobnie wielu pracowników nie będzie miało odwagi tak postąpić, aby nie narazić się na zarzut szefa, że naruszyli podstawowe obowiązki polegające na tym, że powstrzymali się od wykonywania pracy bez usprawiedliwienia lub zgody pracodawcy. Częściej więc sami będą próbowali naprawić wadliwe urządzenie, aby tylko kontynuować pracę.


Takie postępowanie jednak też jest niewłaściwe i niebezpieczne, bo może grozić poważnym uszczerbkiem na zdrowiu lub nawet utratą życia.


Z wynagrodzeniem

Gdy pracownik powstrzyma się od pracy, pracodawcy nie wolno wykpić się od wypłaty należnej mu części poborów. Za czas powstrzymywania się od wykonywania pracy lub oddalenia się z miejsca zagrożenia pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia (art. 210 § 3 k.p.). Ale przysługuje ono za ten czas tylko wtedy, gdy niebezpieczeństwo było rzeczywiste, a pracownik zawiadomił o nim przełożonego.


Inspektor wstrzymuje pracę


Jeśli uchybień nie zlikwiduje pracodawca ani interwencja społecznego inspektora pracy, do firmy może wkroczyć państwowy inspektor pracy. Gdy dotyczy to naruszenia przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, może on nakazać usunięcie tych nieprawidłowości w ustalonym terminie.


Do czasu usunięcia nieprawidłowości

Nakaz to decyzja administracyjna, która na pracodawcy wymusza podjęcie określonych działań w wyznaczonym terminie. Dotyczy to usunięcia uchybień lub nieprawidłowości.


Niekiedy pracodawca ma na to więcej czasu, np. tydzień lub dwa tygodnie. Dzieje się tak wtedy, gdy nie ma bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia. Jeśli pracodawca nie wykona takich zaleceń w ustalonym czasie, to powinien liczyć się z zapłatą grzywny.


PRZYKŁAD

Inspektor wstrzymuje prace przy odśnieżaniu dachu do czasu wyposażenia pracujących przy nim osób w środki ochrony indywidualnej. A praca bez tych zabezpieczeń jest właśnie stanem bezpośredniego zagrożenia. Jeśli pracodawca zdoła je zapewnić jeszcze tego samego dnia, to roboty przy odśnieżaniu wolno wznowić.


Wykonaj natychmiast

Gdy pojawi się bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia, to nakaz inspektora może nawet oznaczać konieczność wstrzymania prac dla zatrudnionych przy nich pracowników. I ma to skutek natychmiastowy, czyli po decyzji inspektora trzeba unieruchomić maszynę i odsunąć od niej zatrudnionych (art. 9 pkt 2 ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy). Podobnie jest z nakazem usunięcia usterki pod rygorem natychmiastowej wykonalności, nakładanym w trybie art. 108 kodeksu postępowania administracyjnego. Może to dotyczyć np. wykonania określonych prac w zakładzie przed zatrudnieniem pracownika.


PRZYKŁAD

Na rusztowaniu nie ma balustrad chroniących przed upadkiem, ale pracownicy jeszcze nie rozpoczęli na nim pracy. Inspektor pracy stwierdził, że pracodawca dopiero przygotowuje się do wykonania prac. Nie może ich wstrzymać, bo one jeszcze się nie rozpoczęły. Aby jednak zapobiec bezpośredniemu zagrożeniu życia i zdrowia pracowników, może nakazać uzupełnienie rusztowania o poręcze. I robi to wtrybie108 k.p.a. Uwaga! Decyzja o wstrzymaniu prac nie oznacza zatrzymania pracy całego zakładu. Dotyczy tylko kwestionowanego ze względu na występujące zagrożenie dla ludzi odcinka prac i oczywiście trwa do chwili, kiedy zostanie ono usunięte.


PRZYKŁAD

Inspektor nakazuje przerwać pracę na rusztowaniu, bo jest ono nieprawidłowo przymocowane do ściany budynku. Pozostałe prace remontowe odbywające się wewnątrz biurowca można nadal prowadzić. Chodzi tylko o usunięcie zagrożenia z określonego odcinka robót i potrwa to do czasu, kiedy rusztowanie nie zostanie właściwie zakotwiczone w ścianie budynku.


Skieruj do innych prac

Także natychmiast trzeba wykonać nakaz państwowego inspektora pracy dotyczący skierowania do innych prac pracowników.


PRZYKŁAD

W supermarkecie pani Marta ciągnie czterokołowy ciężki wózek obciążony ok.200kg towarów. Taka praca jest wzbroniona kobietom. Zakazuje tego rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet z 10 września 1996 r. (DzU nr 114, poz. 545). Pani Marta nie może wykonywać takich prac transportowych, co najwyżej ma mieć mniej obciążony wózek. Gdyby jednak tak się nie stało, pracodawca musi skierować panią Martę do lżejszej pracy. Decyzja o skierowaniu do innych prac może odnosić się do pracowników lub innych osób dopuszczonych do pracy przy pracach niebezpiecznych, jeżeli nie mają odpowiednich kwalifikacji.


PRZYKŁAD

Pan Jurek pomaga panu Jackowi w serwisowaniu urządzeń elektrycznych w firmie, ale także zajmuje się prostymi czynnościami, np. naprawia gniazdka elektryczne, wymienia żarówki. Niestety, nie może tego robić, bo nie jest elektrykiem z odpowiednimi uprawnieniami.


Kara od PIP

Słabszym środkiem nacisku inspektora jest wystąpienie do kierownika zakładu pracy lub nadrzędnej jednostki organizacyjnej nad zakładem pracy albo innego organu o usunięcie stwierdzonych naruszeń (art. 9 pkt 5 ustawy o PIP). Co prawda najczęściej stosuje się go przy innych uchybieniach wobec pracowników, np. nieprawidłowościach związanych z udzielaniem urlopu wypoczynkowego, ale może pojawić się również przy naruszeniach przepisów i zasad bhp.


Po wypadku przy pracy


Niekiedy do wstrzymania pracy w firmie dochodzi z mocy przepisów, bez ingerencji inspektora pracy. Obowiązek jej zatrzymania pojawia się np. wtedy, gdy w firmie zdarzy się wypadek przy pracy.


Na ogół nie ma to jednak nic wspólnego z rzeczywistym zagrożeniem dla innych. Pracy jednak się nie wznawia, aby pracodawca i zespół powypadkowy mogli odtworzyć przebieg wypadku przy pracy. Zgodnie bowiem z § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy (DzU nr 115, poz. 744 ze zm.) do czasu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku pracodawca nie może: • ¦dopuścić do miejsca wypadku osób niepowołanych,

 • ¦uruchamiać bez konieczności maszyn i innych urządzeń technicznych, których pracę wstrzymano w związku z wypadkiem,

 • ¦zmieniać położenia maszyn i innych urządzeń technicznych, a także innych przedmiotów, które spowodowały wypadek lub pozwalają odtworzyć jego okoliczności.


Wyjątek dotyczy zmian związanych z koniecznością ratowania osób lub mienia albo zapobiegania grożącemu niebezpieczeństwu.


Po wypadku przy pracy o uruchomieniu maszyn i urządzeń technicznych decyduje pracodawca po uzgodnieniu ze społecznym inspektorem pracy. Podobnie jest ze zmianą położenia maszyn czy urządzeń.


Kto dba o bhp w zakładzie


Do dbałości o właściwy stan bhp i przestrzeganie przepisów w tym zakresie zobowiązani są w firmie wszyscy. Bez wątpienia jednak największa odpowiedzialność spoczywa na zatrudniającym i powołanych do tego służbach.


PRACODAWCA

Ochrona zdrowia i życia pracowników to podstawowy obowiązek każdego pracodawcy bez względu na to, ile osób zatrudnia. Ustanawia go art.207 §2 k.p., zgodnie z którym szef ma zapewnić m.in. bezpieczne i higieniczne warunki pracy przy jak najlepszym wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. W szczególności musi: • ¦organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy,

 • ¦zapewniać przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, wydawać polecenia usunięcia uchybień w tym zakresie oraz kontrolować wykonanie tych poleceń,

 • ¦zapewniać wykonanie nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy,

 • ¦zapewniać wykonanie zaleceń społecznego inspektora pracy,

 • ¦znać w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nim obowiązków przepisy o ochronie pracy, w tym przepisy oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy.


KIEROWNICY

Wymóg dbania o pracowników w zakresie bhp ciąży także na osobach kierujących. Art. 212 k.p. zobowiązuje je m.in. do tego, aby: • ¦organizowały stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,

 • ¦dbały o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem,

 • ¦organizowały, przygotowywały i prowadziły prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy,

 • ¦dbały o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem.


SŁUŻBY BHP

O właściwy stan bhp w firmie i przestrzeganie przepisów z tymzwiązanych u większych pracodawców dbają też: pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy lub osoba wykonująca zadania tej służby oraz społeczny inspektor pracy, jeżeli w zakładzie pracy taki działa. Służbę bhp musi utworzyć pracodawca zatrudniający powyżej 100 pracowników (art.237k.p.). Zgodnie z§3 rozporządzenia Rady Ministrów z 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (DzU nr109, poz.704 ze zm.) służba bhp może m.in. • ¦kontrolować stan bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przestrzeganie przepisów oraz zasad w tym zakresie w zakładzie pracy i w każdym innym miejscu wykonywania pracy,

 • ¦występować do osób kierujących pracownikami z zaleceniami, aby usunąć stwierdzone zagrożenia wypadkowe i szkodliwość zawodową oraz uchybienia w zakresie bhp,

 • ¦niezwłocznie wstrzymać pracę maszyny lub innego urządzenia technicznego, gdy wystąpi bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia pracownika albo innych osób,

 • ¦niezwłocznie odsunąć od pracy pracownika zatrudnionego przy pracy wzbronionej,

 • ¦niezwłocznie odsunąć od pracy pracownika, który swoim zachowaniem lub sposobem wykonywania pracy bezpośrednio zagraża życiu lub zdrowiu własnemu albo innych osób,

 • ¦wnioskować do pracodawcy, aby niezwłocznie wstrzymał pracę w zakładzie pracy, w jego części lub w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę do wykonywania pracy, bo stwierdził bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia pracowników albo innych osób.


Z kolei - zgodnie z ustawą z 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy (DzU z 2001 r. nr 128, poz. 1405) - społeczny inspektor pracy ma prawo: ¦kontrolować stan budynków, maszyn, urządzeń technicznych i sanitarnych oraz procesy technologiczne z uwagi na bezpieczeństwo i higienę pracy, ¦kontrolować przestrzeganie przepisów prawa pracy, w tym postanowień układów zbiorowych i regulaminów pracy, w szczególnościw zakresie bhp, ochrony pracy kobiet, młodocianych i niepełnosprawnych. Może też zwrócić się do kierownika właściwej komórki organizacyjnej, aby czasowo odsunął pracownika od pracy, jeśli jego zachowanie na stanowisku pracy wskazuje, że niedostatecznie zna przepisy i zasady bhp oraz nie umie wykonywać pracy w sposób bezpieczny dla siebie lub innych zatrudnionych.


PRACOWNIK

Także pracownik może domagać się od pracodawcy, aby zapewnił mu bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Po pierwsze, prawo takie ustanawia dla niego art. 66 ust. 1 konstytucji, po drugie - każdy zatrudniony ma obowiązek dbać o zdrowie swoje i innych osób, które mają wpływ na jego działania.


Kto nie może odmówić pracy lub oddalić się z niej


Nie wszyscy pracownicy mogą jednak skorzystać z prawa do powstrzymywania się od wykonywania pracy lub oddalenia z miejsca zagrożenia. Nie przysługuje ono tym, którzy stale pracują w zagrożeniu zdrowia i życia, a ich pracowniczym obowiązkiem jest ratowanie życia ludzkiego lub mienia (art. 210 § 5 k.p.). Z pewnością będą to: ratownicy górscy, górniczy czy morscy, funkcjonariusze policji lub straży pożarnej, pracownicy ochrony osób lub mienia czy też pracownicy straży gminnych. Przywileju tego nie mają także lekarze. Personel medyczny stanowią bowiem osoby, do których obowiązków pracowniczych należy ratowanie życia ludzkiego.


Jak uniknąć niebezpieczeństwa w firmie


Niebezpiecznych wypadków czy naruszenia przepisów i zasad bhp firmie można uniknąć. Potrzeba tylko systematycznego działania pracodawcy i szybkiego reagowania na nieprawidłowości. Co musi on robić?


KROK 1. Sprawdzaj stan techniczny maszyn

Pracodawca i kierownicy muszą stale i systematycznie sprawdzać stan bezpieczeństwa i higieny pracy w firmie. Dotyczy to m.in. stanu technicznego maszyn i urządzeń technicznych.


KROK 2. Edukuj pracowników i sam się ucz

Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika, zanim go nie przeszkoli w zakresie podstawowych przepisów i zasad bhp. Potrzebny jest także instruktaż stanowiskowy. Obowiązek znajomości zasad i przepisów bhp oraz odbycia takich szkoleń ciąży także na pracodawcy. Na dodatek musi je okresowo powtarzać.


KROK 3. Zaznajom z przepisami

Pracownicy nie tylko muszą przejść szkolenia, ale mają także obowiązek znać przepisy i zasady bhp dotyczące wykonywanych przez nich prac. Taką wiedzę potwierdzają własnoręcznym podpisem.


KROK 4. Wydaj instrukcje

Na stanowiskach pracy powinny obowiązywać szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące obsługi maszyn i urządzeń, postępowania z materiałami szkodliwymi i niebezpiecznymi oraz udzielania pierwszej pomocy. Wydaje je szef.


KROK 5. Konsultuj z pracownikami

Z pracownikami lub ich przedstawicielami pracodawca musi konsultować wszystkie działania związane z bhp.


KROK 6. Zapobiegaj nagłym niebezpieczeństwom

Ten pracodawca, który prowadzi działalność stwarzającą możliwość wystąpienia nagłego niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia pracowników, musi zapobiegać takim zdarzeniom (art. 224 k.p.). Ma więc zapewnić odpowiednie do rodzaju niebezpieczeństwa urządzenia i sprzęt, obsługę przeszkolonych osób, a także udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym. Natomiast prace szczególnie zagrażające zdrowiu lub życiu ludzkiemu mają być asekurowane przez co najmniej dwie osoby, i szef ma o to zadbać.


Zdaniem eksperta


Obowiązek wstrzymania pracy to zawsze skutek bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracowników. Częściej jednak dochodzi do naruszenia przepisów i zasad bhp oraz wystąpienia potencjalnego niebezpieczeństwa dla zatrudnionych. Inspektorzy pracy nie wydają wtedy nakazu wstrzymania prac, tylko nakaz usunięcia zagrożenia, a w razie potrzeby nadają tej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.


Niejednokrotnie też pracodawcy wbrew przepisom dopuszczają pracowników do prac wzbronionych, szkodliwych czy niebezpiecznych. Rodzi to konieczność skierowania tych osób do innych prac. W takich wypadkach inspektor wydaje również decyzję, którą trzeba natychmiast wykonać.Komentarze

Wyświetlanie Sortowanie
Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować. Zarejestruj lub zaloguj się
SERWIS PRACY NEXT-JOBS

PRACA INSPEKTOR BHP

INDIE byłem Tam w grudniu 2015


Studia Podyplomowe BHP WARSZAWA od 16 grudnia 2018


Bezpłatne Szkolenia BHP dla pracowników przez internet


Podyplomowe studia bhp zobacz posłuchaj


Podyplomowe studia bhp zobacz posłuchaj


Podyplomowe studia bhp zajęcia z 24 czerwca 2015


Podyplomowe Studia BHP w Wakacje zajęcia z 24 maja 2015


Podyplomowe Studia BHP w Wakacje zajęcia z 16 maja 2015


Studia BHP od 14 maja 2017 w Wakacje Też przez Internet


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz1


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz2


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz1


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz2


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 7 grudnia 2014

Nową edycje rozpoczynamy 19 listopada 2017

To jest pierwszy test zarejestrowania  naszych zajęć w sieci.
Tym sposobem każda osoba w necie będzie mogła uczestniczyć w zajęciach bez względu na miejsce swojego pobytu. Osoby które nie były obecne 7 grudnia 2014 miały możliwość oglądania przekazu na żywo a teraz mają wgląd w nagranie.
Następne nasze zajęcia mamy  w niedzielę 14 grudnia 2014 i będziemy przekazywać  w całości od początku zajęć.
Dzięki tej formie przekazu możesz słuchać naszych zajęć w samochodzie i oglądać leżąc w łóżeczku.
Temat następnych zajęć   : Wypadki przy pracy
ZAPRASZAM wszystkich a osobom zainteresowanym dam linka do transmisji online na żywo.
Nagranie jest technicznym  Testem możliwości a  w przyszłych  transmisjach  będziemy dążyć do ciągłego  doskononalenia.

Pytania w trakcie zajęć można będzie zadawać dzwoniąc po nr
501-700-846 pod tym numerem też zapisujemy na studia koszt 4500 zł

Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia 2014częśćtrzecia


Centrum Studiów Podyplomowych Kraków


Cookies pliki

Na naszych stronach są wykorzystywane pliki cookies. Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w Zamknij. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

KATALOG SZKOLEŃ


Jak Lato to Lato z Salezjanami

.


Kodeksy Pracy -Karny -Cywilny


Kategorie


Ostatnie artykuły


POZWOLENIA ZINTEGROWANE-HANDEL CO2


Polecamy ebookiBHP EKSPERT Sp.z o.o. UWAGA adres do korespondencji: BHP EKSPERT 31-753 KRAKÓW ul.Tadeusza Lehra Spławińskiego 2

NIP 678-315-47-15 bhpekspert@gmail.com
tel.kom.(0)501-700-846
Tworzenie strony: 1,1596050262451 sekund.