VORTAL BHP
Aktualnie jest 945 Linki i 255 kategori(e) w naszej bazie
WARTE ODWIEDZENIA
 Co nowego Pierwsza 10 Zarekomenduj nas Nowe konto "" Zaloguj 27 października 2020
Kontakt z nami
Robert Łabuzek
+48 501700846
Masz problem z BHP,szukasz odpowiedzi z BHP?
Szybko otrzymasz poradę
zadzwoń  lub napisz na maila.Na stronie obecnie przebywa...

Obecnie jest 38 gości i 0 użytkowników online.

Możesz zalogować się lub zarejestrować nowe konto.

Menu główne


Wpisz słowo i szukaj w serwisieDODAJ STRONĘ DO NASZEGO KATALOGU


BHP TESTY

BHP TESTY BHP TESTY

Google

Przeszukuj WWW
Szukaj z www.bhp.org.pl

Informacje ogólne: Kryteria rozgraniczenia wykroczeń i przestępstw przeciwko prawom pracownika Autor : God
Pracodawca i Pracownik

Kryteria rozgraniczenia wykroczeń i przestępstw przeciwko prawom pracownikaIngerencja prawa karnego w stosunki pracy oparta jest o dość liczną grupę przepisów, którą można by określić jako „prawo karne pracy”. Wyróżniamy tutaj przepisy przewidujące odpowiedzialność za przestępstwa oraz za wykroczenia.


W niniejszym opracowaniu Autor koncentruje się na zagadnieniu rozróżnienia między wykroczeniami a przestępstwami przeciwko prawom pracownika.Wprowadzenie


Penalizacja naruszeń praw pracowników w formach właściwych prawu wykroczeń ma za sobą długą tradycję. Już w okresie międzywojennym w aktach należących do prawa pracy pojawiły się normy o charakterze penalnym, ale obejmujące odpowiedzialność tylko za wykroczenia. Ewolucja historyczna doprowadziła do ukształtowania się trzonu przepisów o wykroczeniach przeciwko prawom pracownika w art. 281-283 działu trzynastego KP z 1974 r. Są one uzupełnione innymi przepisami typizującymi wykroczenia, spośród których najistotniejsze znaczenie mają:


- art. 22 ustawy z 24.6.1983 r. o Społecznej Inspekcji Pracy1,


- art. 92-95 ustawy z 23.5.1991 r. o pracy na morskich statkach handlowych2,


- art. 12a ustawy z 4.3.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych3,


- art. 39 ustawy z 5.4.2002 r. o europejskich radach zakładowych4,


- art. 27 ustawy z 9.7.2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych5.


Wspólną cechą wykroczeń z Kodeksu pracy i tych pięciu ustaw jest to, że jedynym organem, który może być oskarżycielem publicznym, jest inspektor pracy (dodać trzeba, że tak jak w sprawie o każde wykroczenie oskarżycielem publicznym może być też prokurator), oraz to, że górna granica wysokości mandatu wymierzanego przez inspektora pracy wynosi nie 500 zł (co jest regułą w postępowaniu mandatowym), lecz 1 000 zł.


Mając na uwadze zasadniczy temat tego szkicu, wykaz wykroczeń należy uzupełnić wskazaniem na wykroczenia z art. 98 ustawy z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych6.


Historia penalizacji zamachów na prawa pracownicze w ramach prawa karnego sensu stricto, tj. prawa dotyczącego przestępstw, jest znacznie krótsza. Wprawdzie przepis dotyczący złośliwego lub uporczywego uchylania się od obowiązku dbałości o dobro pracowników i narażenie ich przez to na szkodę pojawił się już w art. 42 dekretu z 13.6.1946 r. o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy państwa7, ale jego niejasna dyspozycja („uchylanie się od obowiązku dbałości o dobro”) i wysoka sankcja sprawiały, że nie odegrał on żadnej istotnej roli. Był jednak jakimś pierwowzorem późniejszych przepisów.


Za datę początkową kryminalizacji (a nie tylko penalizacji) naruszeń praw pracowniczych można przyjąć 1.1.1970 r., kiedy wszedł w życie Kodeks karny uchwalony 19.4.1969 r. W odrębnym rozdziale XXVII „Przestępstwa przeciwko prawom pracownika” ustawodawca zamieścił dwa przepisy:


- art. 190 o odpowiedzialności za złośliwe lub uporczywe naruszanie praw pracownika i narażenie go przez to na poważną szkodę,


- art. 191 o odpowiedzialności za niedopełnienie obowiązku w zakresie bhp i narażenie przez to pracownika na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia - przewidziane w tym przepisie przestępstwo było mutacją w sprawach pracowniczych przestępstwa indywidualnego narażenia na niebezpieczeństwo z art. 160.


Przez ponad ćwierćwiecze obowiązywania Kodeksu karnego z 1969 r. jego art. 190 stosowano niezwykle rzadko. Było to związane przede wszystkim z mocno niejasnym znamieniem „narażenia na poważną szkodę”. Nieco większe znaczenie praktyczne miał art. 191.


Dnia 1.9.1998 r. wszedł w życie obowiązujący Kodeks karny z 6.6.1997 r. Jego rozdział XXVIII „Przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową” przejął rozwiązania normatywne swego poprzednika, ale z istotnymi zmianami. Konstrukcja rozdziału jest następująca:


- w art. 218 § 1 (będącym odpowiednikiem art. 190 KK z 1969 r.) pominięto znamię narażenia pracownika na poważną szkodę,


- w art. 218 § 2 pojawił się nowy typ przestępstwa odmowy ponownego przyjęcia przywróconego do pracy,


- w art. 219 przewidziano nowe przestępstwo niezgłaszania danych do ubezpieczenia społecznego lub zgłaszania danych nieprawdziwych, jeżeli mają one wpływ na prawo do świadczeń lub ich wysokość,


- w art. 220 (będącym w § 1 i 2 niemal dosłownym odpowiednikiem art. 191 § 1 i 2 KK z 1969 r.) dodano § 3 o niepodleganiu karze za narażenie pracownika na bezpośrednie niebezpieczeństwo w razie dobrowolnego uchylenia grożącego niebezpieczeństwa,


- w art. 221 przewidziano nowe przestępstwo niezawiadamiania o wypadkach przy pracy lub chorobach zawodowych, niesporządzania lub nieprzedstawiania wymaganej dokumentacji dotyczącej tych wypadków lub chorób.


Rozdział XXVIII nie wyczerpuje problematyki kryminalizacji w stosunkach pracy. W kolejnym rozdziale XXIX „Przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego” w art. 225 § 2 KK ustawodawca stypizował przestępstwo udaremniania lub utrudniania wykonania czynności służbowej osobie uprawnionej do kontroli w zakresie inspekcji pracy lub osobie przybranej jej do pomocy. Wprawdzie dobrem chronionym przez ten przepis jest swoboda wykonywania czynności kontrolnych w zakresie inspekcji pracy, ale ostatecznie służą one ochronie praw pracowniczych. Dlatego moim zdaniem przestępstwo z art. 225 § 2 może nawet bardziej „pasowałoby” do rozdziału XXVIII niż do rozdziału XXIX. Odchodząc zatem od systematyki Kodeksu karnego, włączam do tego szkicu także rozważania nad przestępstwem z art. 225 § 2.


Zrozumiałe jest, że w ograniczonych ramach artykułu nie da się nawet pobieżnie omówić znamion wykroczeń i przestępstw przeciwko prawom pracownika, co jest zadaniem komentarzy8. Chciałbym na te przepisy spojrzeć w sposób maksymalnie syntetyczny, niejako „z lotu ptaka”, koncentrując uwagę na praktycznie kluczowym zagadnieniu rozróżnienia między wykroczeniami a przestępstwami.


Systematyka wykroczeń przeciwko prawom pracownika


Pozostawiając poza zakresem rozważań wykroczenia z trzech ustaw: o pracy na morskich statkach handlowych (dotyczą one tylko jednej, wąskiej grupy pracowników), EuroRadZakłU (należą bardziej do zbiorowego niż indywidualnego prawa pracy) oraz PracTymU (mutacja wykroczeń kodeksowych do sytuacji pracowników tymczasowych), pozostałe wykroczenia można ująć w prezentowanym poniżej schemacie.


1. Wykroczenia w relacjach pracodawcy - pracownicy


W etapie nawiązania stosunku pracy:


- zawarcie umowy cywilnoprawnej w warunkach, w których powinna być zawarta umowa o pracę (art. 281 pkt 1 KP);


- niepotwierdzenie na piśmie zawartej z pracownikiem umowy o pracę - art. 281 pkt 2 KP.


W etapie trwania stosunku pracy:


a) w relacjach innych niż bhp:


- stosowanie kar innych niż przewidziane w przepisach prawa pracy o odpowiedzialności porządkowej pracowników (art. 281 pkt 4 KP);


- naruszanie przepisów o czasie pracy lub o uprawnieniach pracowników związanych z rodzicielstwem i zatrudnianiem młodocianych (art. 281 pkt 5 KP);


- nieprowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników (art. 281 pkt 6 KP);


- niewypłacanie w ustalonym terminie wynagrodzeń i świadczeń, bezpodstawne ich obniżanie lub dokonywanie bezpodstawnych potrąceń (art. 282 § 1 pkt 1 KP);


- nieudzielanie urlopu wypoczynkowego lub bezpodstawne obniżanie wymiaru urlopu (art. 282 § 1 pkt 2 KP);


- niewykonywanie przepisów o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych albo podejmowanie działań niezgodnych z tymi przepisami (art. 12a ust. 1 FundŚwSocU).


b) w relacjach bhp:


- nieprzestrzeganie przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy (art. 283 § 1 KP);


- niezapewnienie, aby budowa lub przebudowa obiektu budowlanego lub jego części z pomieszczeniami pracy była wykonywana na podstawie projektów uwzględniających wymagania bhp, pozytywnie zaopiniowanych przez uprawnionych rzeczoznawców (art. 283 § 2 pkt 2 KP);


- wyposażanie stanowisk pracy w maszyny i inne urządzenia techniczne niespełniające wymagań dotyczących oceny zgodności (art. 283 § 2 pkt 3 KP);


- dostarczanie pracownikom środków ochrony indywidualnej niespełniających wymagań dotyczących oceny zgodności (art. 283 § 2 pkt 4 KP);


- stosowanie materiałów i procesów technologicznych bez uprzedniego ustalenia stopnia ich szkodliwości i bez podjęcia środków profilaktycznych (art. 283 § 2 pkt 5 lit. a KP);


- stosowanie substancji i preparatów chemicznych nieoznakowanych w sposób widoczny i umożliwiający identyfikację (art. 283 § 2 pkt 5 lit. b KP);


- stosowanie niebezpiecznych substancji i niebezpiecznych preparatów chemicznych nieposiadających kart charakterystyki tych substancji, a także opakowań zabezpieczających przed ich szkodliwym działaniem, pożarem lub wybuchem (art. 283 § 2 pkt 5 lit. c KP).


W etapie rozwiązania stosunku pracy:


- wypowiedzenie lub rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia z rażącym naruszeniem przepisów prawa pracy (art. 281 pkt 3 KP);


- niewydanie pracownikowi świadectwa pracy (art. 282 § 1 pkt 3 KP).


2. Wykroczenia w relacjach pracodawcy - różne organy


Pracodawcy - organy rozstrzygające spory pracownicze:


- niewykonywanie podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu pracy lub ugody zawartej przed komisją pojednawczą lub sądem pracy (art. 282 § 2 KP).


Pracodawcy - organy inspekcyjne:


- niezawiadomienie w terminie inspektora pracy i inspektora sanitarnego o miejscu, rodzaju, zakresie prowadzonej działalności, a także o zmianie miejsca, rodzaju i zakresu działalności oraz o zmianie technologii, jeżeli zmiana technologii może powodować zwiększenie zagrożenia dla zdrowia pracowników (art. 283 § 2 pkt 1 KP);


- niewykonywanie w terminie podlegającego wykonaniu nakazu inspektora pracy (art. 283 § 2 pkt 7 KP);


- utrudnianie działalności organu Państwowej Inspekcji Pracy (art. 283 § 2 pkt 8 KP);


- naruszanie przepisów SpołInspU, a w szczególności uniemożliwianie działalności społecznego inspektora pracy (art. 22 ust. 1 SpołInspU);


- niewykonanie zalecenia zakładowego społecznego inspektora pracy (art. 22 ust. 2 SpołInspU).


Strona << | 1 | 2 | 3 | 4 | >>

Komentarze

Wyświetlanie Sortowanie
Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować. Zarejestruj lub zaloguj się
SERWIS PRACY NEXT-JOBS

PRACA INSPEKTOR BHP

INDIE byłem Tam w grudniu 2015


Studia Podyplomowe BHP WARSZAWA od 16 grudnia 2018


Bezpłatne Szkolenia BHP dla pracowników przez internet


Podyplomowe studia bhp zobacz posłuchaj


Podyplomowe studia bhp zobacz posłuchaj


Podyplomowe studia bhp zajęcia z 24 czerwca 2015


Podyplomowe Studia BHP w Wakacje zajęcia z 24 maja 2015


Podyplomowe Studia BHP w Wakacje zajęcia z 16 maja 2015


Studia BHP od 14 maja 2017 w Wakacje Też przez Internet


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz1


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz2


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz1


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz2


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 7 grudnia 2014

Nową edycje rozpoczynamy 19 listopada 2017

To jest pierwszy test zarejestrowania  naszych zajęć w sieci.
Tym sposobem każda osoba w necie będzie mogła uczestniczyć w zajęciach bez względu na miejsce swojego pobytu. Osoby które nie były obecne 7 grudnia 2014 miały możliwość oglądania przekazu na żywo a teraz mają wgląd w nagranie.
Następne nasze zajęcia mamy  w niedzielę 14 grudnia 2014 i będziemy przekazywać  w całości od początku zajęć.
Dzięki tej formie przekazu możesz słuchać naszych zajęć w samochodzie i oglądać leżąc w łóżeczku.
Temat następnych zajęć   : Wypadki przy pracy
ZAPRASZAM wszystkich a osobom zainteresowanym dam linka do transmisji online na żywo.
Nagranie jest technicznym  Testem możliwości a  w przyszłych  transmisjach  będziemy dążyć do ciągłego  doskononalenia.

Pytania w trakcie zajęć można będzie zadawać dzwoniąc po nr
501-700-846 pod tym numerem też zapisujemy na studia koszt 4500 zł

Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia 2014częśćtrzecia


Centrum Studiów Podyplomowych Kraków


Cookies pliki

Na naszych stronach  są wykorzystywane pliki cookies. Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.  Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w Zamknij. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

KATALOG SZKOLEŃ


Jak Lato to Lato z Salezjanami

.


Kodeksy Pracy -Karny -Cywilny


Kategorie


Ostatnie artykuły


POZWOLENIA ZINTEGROWANE-HANDEL CO2


Polecamy ebookiBHP EKSPERT Sp.z o.o. UWAGA adres do korespondencji: BHP EKSPERT 31-972 KRAKÓW os.Szklane Domy 1/215

NIP 678-315-47-15 bhpekspert@gmail.com
tel.kom.(0)501-700-846
Tworzenie strony: 0,90233206748962 sekund.