VORTAL BHP
Aktualnie jest 945 Linki i 255 kategori(e) w naszej bazie
WARTE ODWIEDZENIA
 Co nowego Pierwsza 10 Zarekomenduj nas Nowe konto "" Zaloguj 25 maja 2019
Na stronie obecnie przebywa...

Obecnie jest 41 gości i 0 użytkowników online.

Możesz zalogować się lub zarejestrować nowe konto.

Kontakt z nami

+48501700846
+48501700846

Masz problem z BHP,szukasz odpowiedzi z BHP?
Szybko otrzymasz poradę
zadzwoń  lub napisz na maila.


Robert Łabuzek

Menu główne


Wpisz słowo i szukaj w serwisieDODAJ STRONĘ DO NASZEGO KATALOGU


BHP TESTY

BHP TESTY BHP TESTY

Google

Przeszukuj WWW
Szukaj z www.bhp.org.pl

Odszkodowania: Dyskryminacja Czy Praca z Wrogiem ? BHP - Odszkodowania KANCELARIA ODSZKODOWAŃ Autor : God                                                   
Wypadki -przykłady

 • Doznałeś urazu wskutek  wypadku samochodowego

 • Przewróciłeś się na chodniku , na przystanku tramwajowym, itp

 • Doznałeś urazu wskutek  wypadku w pracy

 • Doznałeś urazu w sklepie, obok bloku,

 • Miałeś inny wypadek, nie wymieniony powyżej


Nawet gdy  wypadek wydaje się drobny, ale został on spowodowany tym, że właściciel  nie wdrożył odpowiednich procedur lub poprzez zaniedbanie personelu, wówczas najprawdopodobniej istnieją solidne podstawy do ubiegania się o odszkodowanie powypadkowe. Wiele osób lekceważy upadki w sklepie lub supermarkecie jako nie wystarczająco poważne, by mogły one zagwarantować wypłatę odszkodowania. My się z tym nie zgadzamy i pomagamy uzyskać odszkodowanie . W tym zakresie współpracujemy z najlepszymi kancelariami prawnymi , które w imieniu poszkodowanego wystepuja o odszkodowanie .Jeżeli  doznałeś obrażeń lub strat nie z własnej winy, masz prawo do  odszkodowania . Aby  zostało im wypłacone maksymalnie wysokie odszkodowanie z tego tytułu skontaktuj sie z nami tel 501-700-846 lub bhpekspert@gmail.com


Do wypadków, które upoważniają do ubiegania się o wypłatę odszkodowania należą m.in poślizgnięcia na rozlanej cieczy, resztce jedzenia czy też porzuconym opakowaniu; potknięcia o pozostawione na podłodze przeszkody, czy też  uderzeniem  przez towary, które spadły ze sklepowych półek kub elementy nie zabezpieczone np. podczas bremontów dachów przez firmy wykonujące roboty dla własciciela sklepu . Sa to jedynie  przykłady  wypadków, z którymi mamy na co dzień do czynienia. Istnieje przecież znacznie więcej rozmaitych wypadków, do których może dojść w czasie robienia zakupów. Jeśli do takiego wypadku dojdzie nie z Twojej winy, to prawdopodobnie będziesz w stanie uzyskać odszkodowanie z tego tytułu.Jeżeli rozważasz ubieganie się o odszkodowanie w następstwie wypadku w sklepie lub supermarkecie, prawdopodobnie masz wiele pytań i wątpliwości dotyczących tego procesu. We współpracy z naszą  Kancelarią Prawną postaramy się  wyjaśnić Ci przebieg procesu dochodzenia roszczeń odszkodowawczych w sposób dla Ciebie zrozumiały Praca z wroga osobą ? Mobing - Dyskryminacja


To samo zachowanie np. w postaci niedopuszczalnego wywierania presji psychicznej na pracowników poprzez impulsywne, wulgarne pokrzykiwanie i inwektywy może stanowić mobbing jeżeli trwa na tyle długo, aby doprowadzić do poniżenia i wyeliminowania pracownika z zespołu, bądź może stanowić molestowanie jako stworzenie zastraszającej i wrogiej atmosfery. Krótkotrwałe czy jednorazowe nękanie lub zastraszanie pracownika może być oceniane w kategoriach molestowania, a nie mobbingu. Dyskryminacja polega natomiast na różnicowaniu praw i obowiązków osób, które charakteryzują się taką samą istotną cechą.W miejscu pracy spędzamy wiele godzin dziennie, dla niektórych pracowników ten czas bywa bardzo trudny z uwagi na złą atmosferę panującą w miejscu pracy i zachowanie przełożonych lub współpracowników. Klasyczny mobbing w rozumieniu Kodeksu pracy (dalej: K.p.) zdarza się stosunkowo rzadko, gdyż konstrukcja przepisu art. 943 §2 K.p.  definiuje mobbing jako działania uporczywe i długotrwałe, podczas gdy w przeważającej mierze zachowania skierowane przeciwko pracownikom mają charakter incydentalny i trafniejsze jest klasyfikowanie ich jako dyskryminacja czy też molestowanie.


Mobbing jest zachowaniem celowym, zamierzającym do poniżenia lub ośmieszenia pracownika, odizolowania go od współpracowników lub wyeliminowania z zespołu. Dla osiągnięcia tego celu konieczna jest ciągłość oddziaływania w czasie, bo istotą mobbingu jest trwałość. Prześladowca – mobber nie musi natomiast mieć na celu zaniżenia poczucia własnej wartości ofiary, czy wywołania rozstroju zdrowia. Są to niejako uboczne efekty mobbingu uprawniające pracownika do żądania od pracodawcy odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Pamiętać należy, iż nawet jeśli prześladowcą jest współpracownik, zadośćuczynienie należy się od pracodawcy, gdyż to na pracodawcy ciąży obowiązek przeciwdziałania mobbingowi.
Jak odróżnić mobbing od dyskryminacji.

W pierwszej kolejności należy odpowiedzieć na pytanie, od kiedy pracownik zaobserwował względem siebie wrogie nastawienie otoczenia i w jakich sytuacjach. Mobbing to przede wszystkim zachowania, które zaburzają bądź to możliwości komunikowania się (np. przerywanie wypowiedzi, krzyk, nieuzasadniona krytyka, wulgaryzmy, groźby), bądź stosunki społeczne (np. niedostrzeganie ofiary, traktowanie pracownika „jak powietrze”, rozsiewanie plotek, ośmieszanie). Mobbingiem są także zachowania obniżające jakość sytuacji zawodowej ofiary poprzez np. ignorowanie jej obecności w miejscu pracy, pomijanie przy rozdzielaniu zadań do wykonania, odbieranie powierzanych zadań, zlecanie prac bezsensownych, zlecanie zadań poniżej kompetencji pracownika w celu jego zdyskredytowania.

Zarówno pracodawca zobowiązany do przeciwdziałania mobbingowi, jak i pracownicy winni mieć świadomość, iż mobbing rodzi się w miejscach gdzie istnieją nie zażegnane konflikty. Świadomość ta pomaga wprowadzać rozwiązania, które będą zapobiegać zachowaniom kwalifikowanym jako mobbing. Personalny konflikt przeradza się w sytuację, w której dana osoba zaczyna być powszechnie postrzegana jako „kozioł ofiarny”, co prowadzi do eskalacji konfliktu. Ofiara zaczyna cierpieć na dolegliwości psychosomatyczne, a zespół pracowników łącznie z przełożonymi zaczyna utwierdzać się w przekonaniu o niekompetencji pracownika, co prowadzi do dyskredytowania jego pracy. To z kolei może doprowadzić do sytuacji, w której pracownik nabiera przekonania, że w istocie nie jest w stanie sprostać stawianym mu wymaganiom.
Ocena okresowa remedium na mobbing

Działaniem zapobiegającym mobbingowi może być m.in. okresowa ocena pracowników, przeprowadzona według jasnych kryteriów, znanych ogółowi pracowników. Kierownicy samorządowych jednostek organizacyjnych są w tym zakresie zobowiązani nową – obowiązującą od 1 stycznia 2009 r. ustawą z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych nakładającą obowiązek określenia w drodze zarządzenia sposobu dokonania okresowych ocen oraz kryteriów, na podstawie których sporządzana jest ocena. Oceny dokonuje bezpośredni przełożony nie rzadziej niż raz na 2 lata i nie częściej niż raz na 6 miesięcy. W przeciwdziałaniu mobbingowi pomocna jest także edukacja pracowników zmierzająca do uświadomienia jak rozpoznać mobbing i jak się przed nim bronić. W wielu urzędach funkcjonuje Kodeks Etyki Urzędnika, a w nim zapis, iż „Pracownik dba o dobre stosunki międzyludzkie we własnym otoczeniu, aktywnie uczestniczy w ich kształtowaniu, zapobieganiu konfliktom oraz tworzeniu właściwej atmosfery pracy. ”Za nieprzestrzeganie postanowień Kodeksu pracownicy mogą ponieść odpowiedzialność porządkową, dyscyplinarną, a w uzasadnionych przypadkach karną.
Wroga atmosfera to molestowanie

Od stycznia 2009 r. obowiązuje nowe brzmienie przepisów antydyskryminacyjnych, które zostały doprecyzowane i uszczegółowione. Pracownikom została przyznana także większa ochrona. Nowe przepisy zawierają zakaz wprowadzania jakichkolwiek negatywnych konsekwencji wobec pracownika, który poddaje się molestowaniu lub molestowaniu seksual¬nemu lub podejmuje działania przeciwstawiające się molestowaniu lub molestowaniu seksualnemu. Chroniony jest także pracownik udzielający pomocy innemu pracownikowi korzystającemu z uprawnień przysługujących z tytułu naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu.  

Dyskryminacją jest nie tylko nie równe traktowanie pracownika, ale także  każde zachowanie, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności pracownika i stworzenie wobec niego zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery. Zatrudnieni w powyżej opisanych warunkach mają prawo czuć się molestowani. Molestowanie tego rodzaju jest przejawem dyskryminacji i często stanowi preludium do mobbingu.

Uszczegółowiono także definicję molestowania seksualnego przez które rozumieć należy każde zachowanie o charakterze seksualnym lub odnoszące się do płci pracownika  godzące w jego godność. Na molestowanie seksualne i jego atmosferę mogą składać się zachowania fizyczne, ale także werbalne, a nawet poza werbalne elementy np. obsceniczne gesty, plakaty o erotycznym zabarwieniu umieszczone publicznie.
Erotyczny żart przyczyną molestowania

Definicja molestowania seksualnego została zmieniona i obecnie nie obejmuje ona sprzeciwu ofiary. Dla zaistnienia tego rodzaju dyskryminacji wystarczy, aby wobec pracownika pojawiały się zachowania o podtekście seksualnym lub odnoszące się do jego płci. Charakter seksualny będą miały zatem wszelkie próby fizycznego kontaktu, poklepywanie, obejmowanie, nie aprobowane gesty, erotyczne żarty, zaczepki, propozycje seksualne, korespondencja elektroniczna zawierająca treści erotyczne etc.  Wspólnym mianownikiem powyższych działań mus być cel lub skutek polegający na naruszeniu godności pracownika. Przepis wskazuje, iż charakter molestowania seksualnego ma w szczególności stworzenie zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery. Atmosfera taka polega nie tylko na prezentowaniu niepożądanego zainteresowania seksualnego ale także na obraźliwych komentarzach w związku z przynależnością do danej płci dotyczących np. zdolności czy zachowań kobiet i mężczyzn.

Inną formą molestowania seksualnego jest przymuszanie do zachowań seksualnych w zamian za określone korzyści np. awans.
Dyskryminacja w urzędach

Przepisy dotyczące równego traktowania w zatrudnieniu mają zastosowanie także do stosunków pracy uregulowanych przepisami szczególnymi (art. 5 K.p.), w tym do stosunków pracy na podstawie mianowania uregulowanymi w odrębnych ustawach dotyczących urzędników państwowych czy samorządowych.

W urzędach klasycznym przejawem dyskryminacji, którą zauważył także Trybunał Konstytucyjny, który  uznał za niezgodne z art. 32 i art. 33 Konstytucji RP przepisy ustaw o pracownikach urzędów państwowych i samorządowych w zakresie w jakim stwarzają podstawę do rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem - kobietą w razie nabycia przez nią prawa do emerytury w wieku 60 lat. Wiek emerytalny uprawniający pracodawcę do odmowy kontynuowania stosunku pracy bezwzględnie musi wynosić 65 lat, także w odniesieniu do kobiet, gdyż w przeciwnym przypadku zostanie naruszona zasada równego traktowania kobiet i mężczyzn poprzez zróżnicowanie ich sytuacji ze względu na płeć i fakt, iż mężczyzna osiąga wiek emerytalny w wieku 65 lat.

Innym przykładem dyskryminacji w urzędach jest różnicowanie wynagrodzenia według nieuzasadnionych kryteriów  np. stażu pracy, nieprawidłowo rozumianego jako „liczba poprzednich miejsc pracy”.BHP-EKSPERT   współpracuje z Kancelarią Prawną i w twoim imieniu uzyska  odszkodowanie  z tytułu odpowiedzialności cywilnej sprawcy wypadku, roszczenie jest niezależne od wypłaty z innych źródeł jak  ZUS,


DOŚĆ ŁAMANIA PRZEPISÓW BHP i PRAWA  PRACY PRZEZ TWOJEGO PRACODAWCĘ !!!!!!!!!!!!!!


CHCEMY PRACOWAĆ U PRACODAWCÓW A NIE U OPRAWCÓW


Jesteś szykanowany w pracy ? Zmuszany do pracy w warunkachch niezgodnych z BHP ? Pracujesz za free po godzinach ? Ciągle słyszysz jak ci się podoba to spier..............ZARADZIMY  Pomożemy


NIE KŁÓPOCZ SIĘ SAM  RAZEM WYTŁUMACZYMY PRACODWCY NASZE  PRAWA RAZEM WYDRZEMY  ODSZKODOWANIE  Z JEGO KIESZENI


JESTEŚMY LUDZMI I MAMY PRAWA  !!!!!!!!!


Gdy uległeś wypadkowi w pracy masz dostać  od pracodawcy w ciągu  14 dni od  wypadku  Protokól Powypadkowy


Nie zgadzaj się na utracie "gęby" jakimiś 2  tysiącami - Po wypadku TY JESTEŚ PANEM "swego pracodawcy"


TWÓJ MĄŻ ,ŻONA, DZIECKO, PONIOSŁO ŚMIERĆ W PRACY - ŻĄDAJ ODSZKODOWANIA ZE STOPY  CYWILNEJ


Razem z Kancelarią Prawną w twoim imieniu występujemy  ze stopy cywilnej na podstawie Kodeksu cywilnego i domagamy się odszkodowania od pracodawcy u którego uległeś wypadkowi   - roszczenie takie jest  możliwe do piero po zakończeniu chorobowego i uzyskamiu  odszkodowania  z ZUS


 • A więc do dzieła po wypadku przy pracy TY!!!!!!!!!!! jesteś Panem swego  pracodawcy !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 • dzwoń 501-700-846

   


         
 •  

  Komentarze

  Wyświetlanie Sortowanie
  Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować. Zarejestruj lub zaloguj się
  SERWIS PRACY NEXT-JOBS

  PRACA INSPEKTOR BHP

  INDIE byłem Tam w grudniu 2015


  Studia Podyplomowe BHP WARSZAWA od 16 grudnia 2018


  Bezpłatne Szkolenia BHP dla pracowników przez internet


  Podyplomowe studia bhp zobacz posłuchaj


  Podyplomowe studia bhp zobacz posłuchaj


  Podyplomowe studia bhp zajęcia z 24 czerwca 2015


  Podyplomowe Studia BHP w Wakacje zajęcia z 24 maja 2015


  Podyplomowe Studia BHP w Wakacje zajęcia z 16 maja 2015


  Studia BHP od 14 maja 2017 w Wakacje Też przez Internet


  Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz1


  Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz2


  Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz1


  Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz2


  Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 7 grudnia 2014

  Nową edycje rozpoczynamy 19 listopada 2017

  To jest pierwszy test zarejestrowania  naszych zajęć w sieci.
  Tym sposobem każda osoba w necie będzie mogła uczestniczyć w zajęciach bez względu na miejsce swojego pobytu. Osoby które nie były obecne 7 grudnia 2014 miały możliwość oglądania przekazu na żywo a teraz mają wgląd w nagranie.
  Następne nasze zajęcia mamy  w niedzielę 14 grudnia 2014 i będziemy przekazywać  w całości od początku zajęć.
  Dzięki tej formie przekazu możesz słuchać naszych zajęć w samochodzie i oglądać leżąc w łóżeczku.
  Temat następnych zajęć   : Wypadki przy pracy
  ZAPRASZAM wszystkich a osobom zainteresowanym dam linka do transmisji online na żywo.
  Nagranie jest technicznym  Testem możliwości a  w przyszłych  transmisjach  będziemy dążyć do ciągłego  doskononalenia.

  Pytania w trakcie zajęć można będzie zadawać dzwoniąc po nr
  501-700-846 pod tym numerem też zapisujemy na studia koszt 4500 zł

  Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia 2014częśćtrzecia


  Centrum Studiów Podyplomowych Kraków


  Cookies pliki

  Na naszych stronach są wykorzystywane pliki cookies. Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w Zamknij. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

  KATALOG SZKOLEŃ


  Jak Lato to Lato z Salezjanami

  .


  Kodeksy Pracy -Karny -Cywilny


  Kategorie


  Ostatnie artykuły


  POZWOLENIA ZINTEGROWANE-HANDEL CO2


  Polecamy ebooki  BHP EKSPERT Sp.z o.o. UWAGA adres do korespondencji: BHP EKSPERT 31-753 KRAKÓW ul.Tadeusza Lehra Spławińskiego 2

  NIP 678-315-47-15 bhpekspert@gmail.com
  tel.kom.(0)501-700-846
  Tworzenie strony: 1,0672528743744 sekund.