VORTAL BHP
Aktualnie jest 945 Linki i 255 kategori(e) w naszej bazie
WARTE ODWIEDZENIA
 Co nowego Pierwsza 10 Zarekomenduj nas Nowe konto "" Zaloguj 27 listopada 2020
Kontakt z nami




Robert Łabuzek
+48 501700846
Masz problem z BHP,szukasz odpowiedzi z BHP?
Szybko otrzymasz poradę
zadzwoń  lub napisz na maila.



Na stronie obecnie przebywa...

Obecnie jest 37 gości i 0 użytkowników online.

Możesz zalogować się lub zarejestrować nowe konto.

Menu główne


Wpisz słowo i szukaj w serwisie



DODAJ STRONĘ DO NASZEGO KATALOGU


BHP TESTY

BHP TESTY BHP TESTY

Google

Przeszukuj WWW
Szukaj z www.bhp.org.pl

Wypadki: Dekapitacja (obcięcie głowy pracownika ) podczas pracy na na złomowisku Autor : God
Wypadki -przykłady Dekapitacja ( obcięcie głowy pracownika ) podczas pracy na złomowisku 



Opisany wypadek nale­ży do najbardziej maka­brycznych, jakie widzia­ł w swojej karierze zawodowej jeden z inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy. Gdy przybył na miejsce wypadku zastał jeszcze  zwłoki poszkodowane­go na miejscu zdarzenia i później był świadkiem ich wydobycia spod skrze­pu hutniczego, który do­słownie obciął głowę poszkodowanemu.

Takie wypadki się zdarzają, ale tym razem praco­dawca złamał praktycz­nie wszystkie przepisy bezpieczeństwa pracy i legalności zatrudnienia. Do wypadku doszło na terenie składowi­ska złomu w hucie na południu Polski, w 

maju2015



 







  Prace związane z przepalaniem złomu, przy których zdarzył się wypadek, huta zleciła spółce G.

W pisemnej umowie ustalono, że wykonawca przy tej usłudze zatrudni wskazanego podwykonawcę - fir­mę V., zajmującą się skupem i sprzedażą metali kolorowych.

Umowa obejmowała usługę palenia złomu niewsadowego po­wstałego w procesach ciągłego odlewania stali na złom wsadowy. 

Zakres prac obej­mował przepalenie odpadu technologicz­nego na złom o wymiarach umożliwiają­cych jego dalszy przerób, tj. przetopienie.



Złom dostarczano wagonami na specjalnie wyznaczone pole na składowisku, a wyko­nawca samodzielnie miał rozładować złom niewsadowy i po przepaleniu załadować go na wagony oraz dostarczyć do stalowni.

  Okresowo też wykonawca miał wykonać załadunek na wagony powstałej zendry oraz obtopów po paleniu.

 Dalsze przekaza­nie realizacji opisanych prac podwykonaw­cy firmie V. nastąpiło na podstawie umowy pomiędzy nią a spółką G. 

 Zgodnie z wyma­ganiami huty zostały opracowane plany BIOZ (choć zakres prac nie dotyczył prac budowlanych) zarówno przez spółkę G., jak firmę V., czyli faktycznego wykonawcę zle­cenia.

 Oba plany miały jednakową treść i określono w nich, że osobami odpowie­dzialnymi za bezpieczeństwo

prowadzo­nych robót i jednocześnie ich koordynato­rami oraz sprawującymi bezpośredni nad­zór nad podległymi pracownikami będą: właściciel firmy V. (pracodawca poszkodo­wanego) oraz specjalista ds. bhp - pracow­nik spółki G.


Do zadań tych osób należała m.in. stała kontrola podległych pracowni­ków co do prawidłowości wykonywania poszczególnych prac (ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień bhp).


Ponadto, w dokumentach znajdował się zapis, że osoby zobowiązują się do ścisłego prze­strzegania ustaleń planów BIOZ i oświad­czają, że ponoszą wszelką odpowiedzial­ność za skutki wynikłe z prowadzenia robót wbrew postanowieniom.



Zaznaczono rów­nież, że wykonawca ponosi pełną odpo­wiedzialność za bezpieczeństwo wszyst­kich pracowników znajdujących się we­wnątrz wydzielonych i oznaczonych tere­nów prac.<o:p></o:p>


Huta udostępniła pracodawcy (firmie V.) suwnicę o udźwigu 20 Mg, która posiadała decyzję UDT zezwalającą na jej eksploata­cję.






W dniu wypadku suwnicę obsługiwał pracownik pracodawcy, z wymaganymi do tego kwalifikacjami. Do suwnicy podcze­piony był chwytnik (chwytak) elektroma­gnetyczny służący do podnoszenia mate­riałów ferromagnetycznych.






W dniu wy­padku praca na złomowisku była wykony­wana wyłącznie przez operatora suwnicy oraz poszkodowanego i - wbrew ustale­niom - nie była nadzorowana przez praco­dawcę.


Około 9.30 poszkodowany zakoń­czył przepalanie części rozładowanego uprzednio złomu w strefie pod suwnicą i udał się do budynku poza składowiskiem, aby zjeść śniadanie.




<o:p></o:p>


Operator suwnicy chciał wykorzystać tę okoliczność i rozładować dwa wagony ze skrzepami z kadzi, mającymi kształt obrą­czek oraz sierpów o średnicach około 2,5 m, aby przygotować je do przepalania na zie­mi.

  Przebywający w kabinie suwnicy opera­tor był przekonany, że poszkodowany nie znajduje się w strefie niebezpiecznej pod pracującą suwnicą.

 Uniósł jeden ze skrze­pów o kształcie sierpa, jednak po przywar­ciu do chwytnika jednego z końców, gdy drugi wolny koniec znalazł się na wysoko­ści około 0,5 m nad powierzchnią ładunko­wą wagonu, skrzep oderwał się od chwyt­nika.



Spadając, uderzył w wagon i ruchem koszącym spadł na ziemię. Operator chciał się upewnić, czy skrzep nie spadł pod koła wagonu i ich nie zablokował, zszedł z suw­nicy i wówczas zobaczył poszkodowanego ugodzonego piłowatą krawędzią skrzepu w szyję, w wyniku, czego nastąpiła dekapitacja.


<o:p></o:p>


Natychmiast zawiadomił znajdują­cych się w pobliżu pracowników huty, a oni zawiadomili przełożonych i pra­codawcę. Sam doznał wstrząsu psy­chicznego i wymagał udzielenia mu pomocy lekarskiej.


<o:p></o:p>


Z analizy planów BIOZ wynikało, że nie dopełniono wszystkich ustaleń - strefa pracy suwnicy nie została wy­dzielona i oznakowana znakami bez­pieczeństwa. Tablica ostrzegawcza na podporze toru suwnicy była zardze­wiała i nieczytelna,

 co stanowiło nie­dopełnienie wymagania określonego w § 13 pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie bhp w hutnictwie żelaza i stali (Dz.U. z 2010 r. Nr 142, poz. 951).

  Naru­szono wymaganie, że wykonawca do­puszcza do prac tylko pracowników posiadających ważne badania lekar­skie, aktualne szkolenia i wymagane przez prawo kwalifikacje. Nie okazano dokumentów potwierdzających po­siadanie przez poszkodowanego kwa­lifikacji zawodowych, tj.  co najmniej zaświadczenia o ukończeniu szkole­nia, o którym mowa w §
28 rozporzą­dzenia Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpie­czeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U. z 2000 r. Nr 40, poz. 470).

Od pracodawcy, na którego terenie poszkodowany wykonywał prace, tj. od huty, uzyskano kartę  - in­struktaż stanowiskowy na stanowisku przepalacza, udzielony 1 grudnia 2014<o:p></o:p>
(na 5 miesięcy przed formal­nym objęciem poszkodowanego ubezpieczeniem społecznym i zawar­ciem umowy o pracę) przez kierowni­ka oddziału przygotowania wsadu.

  W czasie przesłuchania operator suwni­cy zeznał, że poszkodowany faktycz­nie pracował na terenie składowiska złomu od połowy grudnia 2014 r. 

Po­szkodowany nie został poddany bada­niu lekarskiemu do celów profilaktyki zawodowej. Nie ustalano odrębnymi umowami pomiędzy hutą a rzeczywistym wykonawcą robót firmą V. podziału obowiązków wynikających z art. 208 Kodeksu pracy.

 <o:p></o:p>
Bezpośrednią przyczyną wypadku  było  uderzenie poszkodowanego przez spadający z wysokości skrzep,  w wyniku wejścia poszkodowanego do strefy niebezpiecznej pod pracującą suwnicę z chwytnikiem elektromagnetycznym, czym naruszył § 13 pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie bhp w hutnictwie żelaza i stali,

jednoznacznie zabraniający przebywania osób w strefach pracy suwnicy w przypadku unoszenia ładunków chwytnikiem elektromagnetycznym.

  Nastąpiło to m.in. przez brak stałego nadzoru osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo pracowników, tj. pracodawcy i właściciela firmy V., który w momencie wypadku przebywał 300 km od miejsca zdarzenia . 

Ponadto strefa pracy suwnicy nie została wydzielona i oznakowana znakami bezpieczeństwa informującymi o występujących zagrożeniach.  Zabrakło właściwego przeszkolenia z zakresu bhp i zapoznania poszkodowanego z zagrożeniami przy pracy, w tym na podstawie oceny ryzyka zawodowego na zajmowanym stanowisku.

 Jako przyczyny techniczne należy wskazać niewłaściwy sposób transportu tzw. obrączek. Skrzep, który uderzył w poszkodowanego, był unoszony przy użyciu chwytnika elektro-magnetycznego wykorzystującego siłę pola magnetycznego, przyciągającą materiały ferromagnetyczne np. złom.

 Siła udźwigu takiego chwytnika jest uzależniona od grubości i kształtu podnoszonych elementów, wielkości szczeliny powietrznej pomiędzy płaszczyzną tarczy chwytnika a unoszonym elementem (parametr związany z chropowatością i wielkością płaszczyzny przylegania elementu do tarczy chwytnika) oraz przenikalnością magnetyczną związaną ze składem chemicznym podnoszonych elementów.



 Podnoszony skrzep miał nieregularny kształt o dużej krzywiźnie i chropowatości powierzchni, co obniżało efektywną wielkość powierzchni przylegania do tarczy chwytnika i zwiększało średnią wielkości szczeliny powietrznej. 

Poza tym w składzie skrzepu znajdowały się zanieczyszczenia obniżające przenikalność magnetyczną.

 Te cechy skrzepu obniżały wielkość siły udźwigu chwytnika.  Biorąc pod uwagę, że rozładunek odbywał się w skrajni wagonu znajdującej się około 2 m od krawędzi obrysu strefy pracy suwnicy,

istniało ryzyko upadku „obrączki" poza strefę niebezpieczną, co naruszało § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bhp w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U. z 2002 r. Nr 191, poz. 1596),

stanowiącego, że maszyny i oprzyrządowanie przeznaczone do podnoszenia ładunków dobiera się z uwzględnieniem wielkości ładunków, jakie
będą nimi przenoszone, miejsc uchwytu, sposobu i miejsca umieszczenia ładunku, sprzętu do mocowania oraz warunków atmosferycznych, w jakich mogą być przemieszczane.

 <o:p></o:p>
Dopełnieniem skali naruszeń prawa pracy było ujawnienie, że z poszkodowanym nie zawarto umowy o pracę na piśmie. W trakcie kontroli okazano druk ZUS ZUA potwierdzający zgłoszenie poszkodowanego do ubezpieczenia społecznego z dniem 4 maja 2015 r., a z raportu nadania zgłoszenia wynika, że dokonano tego w dniu wypadku o godzinie 13.45, czyli już po zgonie pracownika.

 Wobec pracodawcy został skierowany wniosek o ukaranie. Równolegle w sprawie toczy się postępowanie prokuratury w celu ustalenia, czy nie doszło do przestępstwa określonego w art. 220 Kodeksu karnego.


<o:p></o:p>



Notatka: Nauczymy Cię sporządzania protokołów powypadkowych robienia analiz ryzyka zwodowego jak przeprowadzać szkolenia jak przeprowadzać kontrole Na podyplomowych studiach bhp w Warszawie,Krakowie zdobędziesz kwalifikacjedo pracy na etacie  Straszego Inspektora bhp, do prowadzenia spraw bhp w firmach, do prowadzenia wewnętrznych auditów bhp wwww.bhpekspert.istore.pl

Komentarze

Wyświetlanie Sortowanie
Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować. Zarejestruj lub zaloguj się
SERWIS PRACY NEXT-JOBS

PRACA INSPEKTOR BHP

INDIE byłem Tam w grudniu 2015


Studia Podyplomowe BHP WARSZAWA od 16 grudnia 2018


Bezpłatne Szkolenia BHP dla pracowników przez internet


Podyplomowe studia bhp zobacz posłuchaj


Podyplomowe studia bhp zobacz posłuchaj


Podyplomowe studia bhp zajęcia z 24 czerwca 2015


Podyplomowe Studia BHP w Wakacje zajęcia z 24 maja 2015


Podyplomowe Studia BHP w Wakacje zajęcia z 16 maja 2015


Studia BHP od 14 maja 2017 w Wakacje Też przez Internet


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz1


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz2


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz1


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz2


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 7 grudnia 2014

Nową edycje rozpoczynamy 19 listopada 2017

To jest pierwszy test zarejestrowania  naszych zajęć w sieci.
Tym sposobem każda osoba w necie będzie mogła uczestniczyć w zajęciach bez względu na miejsce swojego pobytu. Osoby które nie były obecne 7 grudnia 2014 miały możliwość oglądania przekazu na żywo a teraz mają wgląd w nagranie.
Następne nasze zajęcia mamy  w niedzielę 14 grudnia 2014 i będziemy przekazywać  w całości od początku zajęć.
Dzięki tej formie przekazu możesz słuchać naszych zajęć w samochodzie i oglądać leżąc w łóżeczku.
Temat następnych zajęć   : Wypadki przy pracy
ZAPRASZAM wszystkich a osobom zainteresowanym dam linka do transmisji online na żywo.
Nagranie jest technicznym  Testem możliwości a  w przyszłych  transmisjach  będziemy dążyć do ciągłego  doskononalenia.

Pytania w trakcie zajęć można będzie zadawać dzwoniąc po nr
501-700-846 pod tym numerem też zapisujemy na studia koszt 4500 zł

Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia 2014częśćtrzecia


Centrum Studiów Podyplomowych Kraków


Cookies pliki

Na naszych stronach  są wykorzystywane pliki cookies. Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.  Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w Zamknij. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

KATALOG SZKOLEŃ


Jak Lato to Lato z Salezjanami

.


Kodeksy Pracy -Karny -Cywilny


Kategorie


Ostatnie artykuły


POZWOLENIA ZINTEGROWANE-HANDEL CO2


Polecamy ebooki



BHP EKSPERT Sp.z o.o. UWAGA adres do korespondencji: BHP EKSPERT 31-972 KRAKÓW os.Szklane Domy 1/215

NIP 678-315-47-15 bhpekspert@gmail.com
tel.kom.(0)501-700-846
Tworzenie strony: 0,93773508071899 sekund.