VORTAL BHP
Aktualnie jest 945 Linki i 255 kategori(e) w naszej bazie
WARTE ODWIEDZENIA
 Co nowego Pierwsza 10 Zarekomenduj nas Nowe konto "" Zaloguj 21 lutego 2018
Na stronie obecnie przebywa...

Obecnie jest 24 gości i 0 użytkowników online.

Możesz zalogować się lub zarejestrować nowe konto.

Kontakt z nami

+48501700846
+48501700846

Masz problem z BHP,szukasz odpowiedzi z BHP?
Szybko otrzymasz poradę
zadzwoń  lub napisz na maila.


Robert Łabuzek

Menu główne


Wpisz słowo i szukaj w serwisieDODAJ STRONĘ DO NASZEGO KATALOGU


BHP TESTY

BHP TESTY BHP TESTY

Google

Przeszukuj WWW
Szukaj z www.bhp.org.pl

Wypadki: Dekapitacja (obcięcie głowy pracownika ) podczas pracy na na złomowisku Autor : God
Wypadki -przykłady Dekapitacja ( obcięcie głowy pracownika ) podczas pracy na złomowisku Opisany wypadek nale­ży do najbardziej maka­brycznych, jakie widzia­ł w swojej karierze zawodowej jeden z inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy. Gdy przybył na miejsce wypadku zastał jeszcze  zwłoki poszkodowane­go na miejscu zdarzenia i później był świadkiem ich wydobycia spod skrze­pu hutniczego, który do­słownie obciął głowę poszkodowanemu.

Takie wypadki się zdarzają, ale tym razem praco­dawca złamał praktycz­nie wszystkie przepisy bezpieczeństwa pracy i legalności zatrudnienia. Do wypadku doszło na terenie składowi­ska złomu w hucie na południu Polski, w 

maju2015   Prace związane z przepalaniem złomu, przy których zdarzył się wypadek, huta zleciła spółce G.

W pisemnej umowie ustalono, że wykonawca przy tej usłudze zatrudni wskazanego podwykonawcę - fir­mę V., zajmującą się skupem i sprzedażą metali kolorowych.

Umowa obejmowała usługę palenia złomu niewsadowego po­wstałego w procesach ciągłego odlewania stali na złom wsadowy. 

Zakres prac obej­mował przepalenie odpadu technologicz­nego na złom o wymiarach umożliwiają­cych jego dalszy przerób, tj. przetopienie.Złom dostarczano wagonami na specjalnie wyznaczone pole na składowisku, a wyko­nawca samodzielnie miał rozładować złom niewsadowy i po przepaleniu załadować go na wagony oraz dostarczyć do stalowni.

  Okresowo też wykonawca miał wykonać załadunek na wagony powstałej zendry oraz obtopów po paleniu.

 Dalsze przekaza­nie realizacji opisanych prac podwykonaw­cy firmie V. nastąpiło na podstawie umowy pomiędzy nią a spółką G. 

 Zgodnie z wyma­ganiami huty zostały opracowane plany BIOZ (choć zakres prac nie dotyczył prac budowlanych) zarówno przez spółkę G., jak firmę V., czyli faktycznego wykonawcę zle­cenia.

 Oba plany miały jednakową treść i określono w nich, że osobami odpowie­dzialnymi za bezpieczeństwo

prowadzo­nych robót i jednocześnie ich koordynato­rami oraz sprawującymi bezpośredni nad­zór nad podległymi pracownikami będą: właściciel firmy V. (pracodawca poszkodo­wanego) oraz specjalista ds. bhp - pracow­nik spółki G.


Do zadań tych osób należała m.in. stała kontrola podległych pracowni­ków co do prawidłowości wykonywania poszczególnych prac (ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień bhp).


Ponadto, w dokumentach znajdował się zapis, że osoby zobowiązują się do ścisłego prze­strzegania ustaleń planów BIOZ i oświad­czają, że ponoszą wszelką odpowiedzial­ność za skutki wynikłe z prowadzenia robót wbrew postanowieniom.Zaznaczono rów­nież, że wykonawca ponosi pełną odpo­wiedzialność za bezpieczeństwo wszyst­kich pracowników znajdujących się we­wnątrz wydzielonych i oznaczonych tere­nów prac.<o:p></o:p>


Huta udostępniła pracodawcy (firmie V.) suwnicę o udźwigu 20 Mg, która posiadała decyzję UDT zezwalającą na jej eksploata­cję.


W dniu wypadku suwnicę obsługiwał pracownik pracodawcy, z wymaganymi do tego kwalifikacjami. Do suwnicy podcze­piony był chwytnik (chwytak) elektroma­gnetyczny służący do podnoszenia mate­riałów ferromagnetycznych.


W dniu wy­padku praca na złomowisku była wykony­wana wyłącznie przez operatora suwnicy oraz poszkodowanego i - wbrew ustale­niom - nie była nadzorowana przez praco­dawcę.


Około 9.30 poszkodowany zakoń­czył przepalanie części rozładowanego uprzednio złomu w strefie pod suwnicą i udał się do budynku poza składowiskiem, aby zjeść śniadanie.
<o:p></o:p>


Operator suwnicy chciał wykorzystać tę okoliczność i rozładować dwa wagony ze skrzepami z kadzi, mającymi kształt obrą­czek oraz sierpów o średnicach około 2,5 m, aby przygotować je do przepalania na zie­mi.

  Przebywający w kabinie suwnicy opera­tor był przekonany, że poszkodowany nie znajduje się w strefie niebezpiecznej pod pracującą suwnicą.

 Uniósł jeden ze skrze­pów o kształcie sierpa, jednak po przywar­ciu do chwytnika jednego z końców, gdy drugi wolny koniec znalazł się na wysoko­ści około 0,5 m nad powierzchnią ładunko­wą wagonu, skrzep oderwał się od chwyt­nika.Spadając, uderzył w wagon i ruchem koszącym spadł na ziemię. Operator chciał się upewnić, czy skrzep nie spadł pod koła wagonu i ich nie zablokował, zszedł z suw­nicy i wówczas zobaczył poszkodowanego ugodzonego piłowatą krawędzią skrzepu w szyję, w wyniku, czego nastąpiła dekapitacja.


<o:p></o:p>


Natychmiast zawiadomił znajdują­cych się w pobliżu pracowników huty, a oni zawiadomili przełożonych i pra­codawcę. Sam doznał wstrząsu psy­chicznego i wymagał udzielenia mu pomocy lekarskiej.


<o:p></o:p>


Z analizy planów BIOZ wynikało, że nie dopełniono wszystkich ustaleń - strefa pracy suwnicy nie została wy­dzielona i oznakowana znakami bez­pieczeństwa. Tablica ostrzegawcza na podporze toru suwnicy była zardze­wiała i nieczytelna,

 co stanowiło nie­dopełnienie wymagania określonego w § 13 pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie bhp w hutnictwie żelaza i stali (Dz.U. z 2010 r. Nr 142, poz. 951).

  Naru­szono wymaganie, że wykonawca do­puszcza do prac tylko pracowników posiadających ważne badania lekar­skie, aktualne szkolenia i wymagane przez prawo kwalifikacje. Nie okazano dokumentów potwierdzających po­siadanie przez poszkodowanego kwa­lifikacji zawodowych, tj.  co najmniej zaświadczenia o ukończeniu szkole­nia, o którym mowa w §
28 rozporzą­dzenia Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpie­czeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U. z 2000 r. Nr 40, poz. 470).

Od pracodawcy, na którego terenie poszkodowany wykonywał prace, tj. od huty, uzyskano kartę  - in­struktaż stanowiskowy na stanowisku przepalacza, udzielony 1 grudnia 2014<o:p></o:p>
(na 5 miesięcy przed formal­nym objęciem poszkodowanego ubezpieczeniem społecznym i zawar­ciem umowy o pracę) przez kierowni­ka oddziału przygotowania wsadu.

  W czasie przesłuchania operator suwni­cy zeznał, że poszkodowany faktycz­nie pracował na terenie składowiska złomu od połowy grudnia 2014 r. 

Po­szkodowany nie został poddany bada­niu lekarskiemu do celów profilaktyki zawodowej. Nie ustalano odrębnymi umowami pomiędzy hutą a rzeczywistym wykonawcą robót firmą V. podziału obowiązków wynikających z art. 208 Kodeksu pracy.

 <o:p></o:p>
Bezpośrednią przyczyną wypadku  było  uderzenie poszkodowanego przez spadający z wysokości skrzep,  w wyniku wejścia poszkodowanego do strefy niebezpiecznej pod pracującą suwnicę z chwytnikiem elektromagnetycznym, czym naruszył § 13 pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie bhp w hutnictwie żelaza i stali,

jednoznacznie zabraniający przebywania osób w strefach pracy suwnicy w przypadku unoszenia ładunków chwytnikiem elektromagnetycznym.

  Nastąpiło to m.in. przez brak stałego nadzoru osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo pracowników, tj. pracodawcy i właściciela firmy V., który w momencie wypadku przebywał 300 km od miejsca zdarzenia . 

Ponadto strefa pracy suwnicy nie została wydzielona i oznakowana znakami bezpieczeństwa informującymi o występujących zagrożeniach.  Zabrakło właściwego przeszkolenia z zakresu bhp i zapoznania poszkodowanego z zagrożeniami przy pracy, w tym na podstawie oceny ryzyka zawodowego na zajmowanym stanowisku.

 Jako przyczyny techniczne należy wskazać niewłaściwy sposób transportu tzw. obrączek. Skrzep, który uderzył w poszkodowanego, był unoszony przy użyciu chwytnika elektro-magnetycznego wykorzystującego siłę pola magnetycznego, przyciągającą materiały ferromagnetyczne np. złom.

 Siła udźwigu takiego chwytnika jest uzależniona od grubości i kształtu podnoszonych elementów, wielkości szczeliny powietrznej pomiędzy płaszczyzną tarczy chwytnika a unoszonym elementem (parametr związany z chropowatością i wielkością płaszczyzny przylegania elementu do tarczy chwytnika) oraz przenikalnością magnetyczną związaną ze składem chemicznym podnoszonych elementów. Podnoszony skrzep miał nieregularny kształt o dużej krzywiźnie i chropowatości powierzchni, co obniżało efektywną wielkość powierzchni przylegania do tarczy chwytnika i zwiększało średnią wielkości szczeliny powietrznej. 

Poza tym w składzie skrzepu znajdowały się zanieczyszczenia obniżające przenikalność magnetyczną.

 Te cechy skrzepu obniżały wielkość siły udźwigu chwytnika.  Biorąc pod uwagę, że rozładunek odbywał się w skrajni wagonu znajdującej się około 2 m od krawędzi obrysu strefy pracy suwnicy,

istniało ryzyko upadku „obrączki" poza strefę niebezpieczną, co naruszało § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bhp w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U. z 2002 r. Nr 191, poz. 1596),

stanowiącego, że maszyny i oprzyrządowanie przeznaczone do podnoszenia ładunków dobiera się z uwzględnieniem wielkości ładunków, jakie
będą nimi przenoszone, miejsc uchwytu, sposobu i miejsca umieszczenia ładunku, sprzętu do mocowania oraz warunków atmosferycznych, w jakich mogą być przemieszczane.

 <o:p></o:p>
Dopełnieniem skali naruszeń prawa pracy było ujawnienie, że z poszkodowanym nie zawarto umowy o pracę na piśmie. W trakcie kontroli okazano druk ZUS ZUA potwierdzający zgłoszenie poszkodowanego do ubezpieczenia społecznego z dniem 4 maja 2015 r., a z raportu nadania zgłoszenia wynika, że dokonano tego w dniu wypadku o godzinie 13.45, czyli już po zgonie pracownika.

 Wobec pracodawcy został skierowany wniosek o ukaranie. Równolegle w sprawie toczy się postępowanie prokuratury w celu ustalenia, czy nie doszło do przestępstwa określonego w art. 220 Kodeksu karnego.


<o:p></o:p>Notatka: Nauczymy Cię sporządzania protokołów powypadkowych robienia analiz ryzyka zwodowego jak przeprowadzać szkolenia jak przeprowadzać kontrole Na podyplomowych studiach bhp w Warszawie,Krakowie zdobędziesz kwalifikacjedo pracy na etacie  Straszego Inspektora bhp, do prowadzenia spraw bhp w firmach, do prowadzenia wewnętrznych auditów bhp wwww.bhpekspert.istore.pl

Komentarze

Wyświetlanie Sortowanie
Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować. Zarejestruj lub zaloguj się
INDIE byłem Tam w grudniu 2015


Studia Podyplomowe BHP temat wypadki


Bezpłatne Szkolenia BHP dla pracowników przez internet


Podyplomowe studia bhp zobacz posłuchaj


Podyplomowe studia bhp zobacz posłuchaj


Podyplomowe studia bhp zajęcia z 24 czerwca 2015


Podyplomowe Studia BHP w Wakacje zajęcia z 24 maja 2015


Podyplomowe Studia BHP w Wakacje zajęcia z 16 maja 2015


Studia BHP od 14 maja 2017 w Wakacje Też przez Internet


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz1


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz2


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz1


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz2


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 7 grudnia 2014

Nową edycje rozpoczynamy 19 listopada 2017

To jest pierwszy test zarejestrowania  naszych zajęć w sieci.
Tym sposobem każda osoba w necie będzie mogła uczestniczyć w zajęciach bez względu na miejsce swojego pobytu. Osoby które nie były obecne 7 grudnia 2014 miały możliwość oglądania przekazu na żywo a teraz mają wgląd w nagranie.
Następne nasze zajęcia mamy  w niedzielę 14 grudnia 2014 i będziemy przekazywać  w całości od początku zajęć.
Dzięki tej formie przekazu możesz słuchać naszych zajęć w samochodzie i oglądać leżąc w łóżeczku.
Temat następnych zajęć   : Wypadki przy pracy
ZAPRASZAM wszystkich a osobom zainteresowanym dam linka do transmisji online na żywo.
Nagranie jest technicznym  Testem możliwości a  w przyszłych  transmisjach  będziemy dążyć do ciągłego  doskononalenia.

Pytania w trakcie zajęć można będzie zadawać dzwoniąc po nr
501-700-846 pod tym numerem też zapisujemy na studia koszt 4500 zł

Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia 2014częśćtrzecia


Centrum Studiów Podyplomowych Kraków


Cookies pliki

Na naszych stronach  są wykorzystywane pliki cookies. Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.  Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w Zamknij. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

KATALOG SZKOLEŃ


Jak Lato to Lato z Salezjanami

.


Kodeksy Pracy -Karny -Cywilny


Kategorie


Ostatnie artykuły


POZWOLENIA ZINTEGROWANE-HANDEL CO2


Polecamy ebookiBHP EKSPERT Sp.z o.o. UWAGA adres do korespondencji: BHP EKSPERT 31-753 KRAKÓW ul.Tadeusza Lehra Spławińskiego 2

NIP 678-315-47-15 bhpekspert@gmail.com
tel.kom.(0)501-700-846
Tworzenie strony: 1,0114631652832 sekund.