VORTAL BHP
Aktualnie jest 945 Linki i 255 kategori(e) w naszej bazie
WARTE ODWIEDZENIA
 Co nowego Pierwsza 10 Zarekomenduj nas Nowe konto "" Zaloguj 27 listopada 2020
Kontakt z nami
Robert Łabuzek
+48 501700846
Masz problem z BHP,szukasz odpowiedzi z BHP?
Szybko otrzymasz poradę
zadzwoń  lub napisz na maila.Na stronie obecnie przebywa...

Obecnie jest 40 gości i 0 użytkowników online.

Możesz zalogować się lub zarejestrować nowe konto.

Menu główne


Wpisz słowo i szukaj w serwisieDODAJ STRONĘ DO NASZEGO KATALOGU


BHP TESTY

BHP TESTY BHP TESTY

Google

Przeszukuj WWW
Szukaj z www.bhp.org.pl

Służba BHP: Służba bhp w firmie zatrudniającej powyżej 100 pracowników Autor : God
Służba bhp

PYTANIE


Aby podjąć podyplomowe  studia bhp  mój pracodawca chce się upewnić,  czy otrzymane świadectwo ukończenia studiów ( nie mam stażu   w służbie BHP ), pracodawca zatrudnia 110 osób, będę mógł być  osobą zatrudnioną  w służbie BHP. Obecnie zatrudniony jestem na pół  etatu na stanowisku Administrator Bezpieczeństwa Informacji. Czy po ukończeniu studiów będę   uprawniony  do sprawowania takowej funkcji.


Piotr........PYTANIE  Aby podjąć studia studia podyplomowe bhp  mój pracodawca chce się upewnić,że posiadając świadectwo ukończenia studiów, nie mam  stażu w służbie BHP, pracodawca zatrudnia 110 osób, będę jednak mógł być  osobą  zatrudnioną  w służbie BHP, obecnie zatrudniony jestem na pół  etatu na stanowisku Administrator Bezpieczeństwa Informacji ). Czy po ukończeniu studiów będę    uprawniony  do sprawowania takowej funkcji.Służba bhp, zgodnie z art. 23711 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 - Kodeks pracy - dalej k.p., powinna pełnić w zakładzie pracy funkcje doradczą dla pracodawcy i kontrolną w zakresie bhp. Szczegółowy zakres działań i uprawnienia służby bhp zostały określone § 2 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy - dalej r.s.b.h.p.  Przepis art. 23711 § 1 k.p. mówi o tym, że pracodawca zatrudniający więcej niż 100 pracowników ma obowiązek utworzyć służbę bezpieczeństwa i higieny pracy, zwaną dalej "służbą bhp", pełniącą funkcje doradcze i kontrolne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.  Ponieważ zatrudniacie Państwo 110 pracowników firma ma obowiązek utworzenia służba bhp.  Przepis § 1 ust. 3 r.s.b.h.p. pracy mówi o tym, że pracodawca zatrudniający od 100 do 600 pracowników tworzy wieloosobową lub jednoosobową komórkę albo zatrudnia w tej komórce pracownika służby bhp w niepełnym wymiarze czasu pracy. Jak wynika z § 1 ust. 3 r.s.b.h.p. w sprawie służby bhp nie ma możliwości, aby przy zatrudnieniu w ilości 110 pracowników, pracodawca mógł powierzyć wykonywanie zadań służby bhp pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy.Rozwiązaniem problemu jest zatrudnienie osoby posiadającej uprawnienia dla służby bhp (w tym przypadku Pana Piotra ) na część etatu jako pracownika służby bhp, ponieważ w przypadku zatrudnienia pomiędzy 100 a 600 pracowników w firmie ustawodawca dał pracodawcy pełną dowolność ustalania wymiaru czasu pracy, w którym powierzy pracownikowi wykonywanie zadań służby bhp (może być to niepełny wymiar czasu pracy).Tak więc Państwa Firma powinna schemat organizacyjny rozbudować  o „kafelek” o nazwie Dział BHP i Administracji Bezpieczeństwa Informacji i zatrudnić w tym dziale na ½ etatu Pana Piotra Kruk na Stanowisku Starszy Inspektor d/s BHP i na ½ etatu na stanowisku Administratora Bezpieczeństwa Informacji – w ten sposób Pan Piotr będzie miał czas pracy wliczany do stażu pracy w służbie bhp a firma spełniała będzie przepisy odnośnie służby bhp. Odnośnie Stażu w służbie bhp Staż pracy w służbie bhp nie jest konieczny do zatrudnienia w tej służbie a przydaje się jedynie do

1) awansu na stanowisko specjalisty /np. po roku pracy w służbie bhp /, starszego specjalisty lub głównego specjalisty ds. bhp ale tylko w Państwa firmie. Inspektor, Starszy Inspektor, Specjalista, Główny Specjalista to nie są tytuły naukowe ani zawodowe lecz zwykłe nazwy stanowiska pracy w danym konkretnym zakładzie pracy oprócz tych stanowisk są elektryk, główny elektryk, konserwator, asystent dyrektora i wiele innych. 

W tym celu należy przepracować w ramach stosunku pracy od minimum 1 roku do co najmniej 5 lat w wyodrębnionej komórce organizacyjnej – jedno- lub wieloosobowej – w tzw. służbie bhp, przy czym wymiar czasu pracy (1/1, 1/2, 1/4 etatu itp.) nie ma tutaj znaczenia.  [Zasady tworzenia, organizacji, działania, uprawnień i kwalifikacji służby bezpieczeństwa i higieny pracy określają art. 23711 k.p. oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704 z późn. zm.) – dalej r.s.b.h.p.] Poniżej zadania służby bhp 

1) przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

 2) bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń, 

 3) sporządzanie i przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy,

 4) udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy oraz przedstawianie propozycji dotyczących uwzględnienia w tych planach rozwiązań techniczno-organizacyjnych zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,

  5) udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji zakładu pracy albo jego części, a także nowych inwestycji, oraz zgłaszanie wniosków dotyczących uwzględnienia wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w tych założeniach i dokumentacji,

 6) udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy, urządzeń produkcyjnych oraz innych urządzeń mających wpływ na warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników, 

 7) zgłaszanie wniosków dotyczących wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w stosowanych oraz nowo wprowadzanych procesach produkcyjnych, 

 8) przedstawianie pracodawcy wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy,

 9) udział w opracowywaniu zakładowych układów zbiorowych pracy, wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w ustalaniu zadań osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

10) opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy,

11) udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków,

 12) prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, 

13) doradztwo w zakresie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, 

14) udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą, 

15) doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, 

16) współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami, w szczególności w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników,

17) współpraca z laboratoriami upoważnionymi, zgodnie z odrębnymi przepisami, do dokonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych, występujących w środowisku pracy, w zakresie organizowania tych badań i pomiarów oraz sposobów ochrony pracowników przed tymi czynnikami lub warunkami,

18) współpraca z laboratoriami i innymi jednostkami zajmującymi się pomiarami stanu środowiska naturalnego, działającymi w systemie państwowego monitoringu środowiska, określonego w odrębnych przepisach,

 19) współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników, 

20) współdziałanie ze społeczną inspekcją pracy oraz z zakładowymi organizacjami związkowymi przy: a) podejmowaniu przez nie działań mających na celu przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w trybie i w zakresie ustalonym w odrębnych przepisach, b) podejmowanych przez pracodawcę przedsięwzięciach mających na celu poprawę warunków pracy,

 21) uczestniczenie w pracach, powołanej przez pracodawcę, komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w innych zakładowych komisjach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy,

  22) inicjowanie i rozwijanie na terenie zakładu pracy różnych form popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii.  Powyższe zagadnienia są jednym z tematów naszych studiów a Pan Piotr po ukończeniu, będzie doradcą Zarządu w sprawach bhp.

Komentarze

Wyświetlanie Sortowanie
Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować. Zarejestruj lub zaloguj się
SERWIS PRACY NEXT-JOBS

PRACA INSPEKTOR BHP

INDIE byłem Tam w grudniu 2015


Studia Podyplomowe BHP WARSZAWA od 16 grudnia 2018


Bezpłatne Szkolenia BHP dla pracowników przez internet


Podyplomowe studia bhp zobacz posłuchaj


Podyplomowe studia bhp zobacz posłuchaj


Podyplomowe studia bhp zajęcia z 24 czerwca 2015


Podyplomowe Studia BHP w Wakacje zajęcia z 24 maja 2015


Podyplomowe Studia BHP w Wakacje zajęcia z 16 maja 2015


Studia BHP od 14 maja 2017 w Wakacje Też przez Internet


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz1


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz2


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz1


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz2


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 7 grudnia 2014

Nową edycje rozpoczynamy 19 listopada 2017

To jest pierwszy test zarejestrowania  naszych zajęć w sieci.
Tym sposobem każda osoba w necie będzie mogła uczestniczyć w zajęciach bez względu na miejsce swojego pobytu. Osoby które nie były obecne 7 grudnia 2014 miały możliwość oglądania przekazu na żywo a teraz mają wgląd w nagranie.
Następne nasze zajęcia mamy  w niedzielę 14 grudnia 2014 i będziemy przekazywać  w całości od początku zajęć.
Dzięki tej formie przekazu możesz słuchać naszych zajęć w samochodzie i oglądać leżąc w łóżeczku.
Temat następnych zajęć   : Wypadki przy pracy
ZAPRASZAM wszystkich a osobom zainteresowanym dam linka do transmisji online na żywo.
Nagranie jest technicznym  Testem możliwości a  w przyszłych  transmisjach  będziemy dążyć do ciągłego  doskononalenia.

Pytania w trakcie zajęć można będzie zadawać dzwoniąc po nr
501-700-846 pod tym numerem też zapisujemy na studia koszt 4500 zł

Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia 2014częśćtrzecia


Centrum Studiów Podyplomowych Kraków


Cookies pliki

Na naszych stronach  są wykorzystywane pliki cookies. Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.  Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w Zamknij. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

KATALOG SZKOLEŃ


Jak Lato to Lato z Salezjanami

.


Kodeksy Pracy -Karny -Cywilny


Kategorie


Ostatnie artykuły


POZWOLENIA ZINTEGROWANE-HANDEL CO2


Polecamy ebookiBHP EKSPERT Sp.z o.o. UWAGA adres do korespondencji: BHP EKSPERT 31-972 KRAKÓW os.Szklane Domy 1/215

NIP 678-315-47-15 bhpekspert@gmail.com
tel.kom.(0)501-700-846
Tworzenie strony: 0,92445516586304 sekund.