VORTAL BHP
Aktualnie jest 945 Linki i 255 kategori(e) w naszej bazie
WARTE ODWIEDZENIA
 Co nowego Pierwsza 10 Zarekomenduj nas Nowe konto "" Zaloguj 02 kwietnia 2020
Na stronie obecnie przebywa...

Obecnie jest 48 gości i 0 użytkowników online.

Możesz zalogować się lub zarejestrować nowe konto.

Kontakt z nami

+48501700846
+48501700846

Masz problem z BHP,szukasz odpowiedzi z BHP?
Szybko otrzymasz poradę
zadzwoń  lub napisz na maila.


Robert Łabuzek

Menu główne


Wpisz słowo i szukaj w serwisieDODAJ STRONĘ DO NASZEGO KATALOGU


BHP TESTY

BHP TESTY BHP TESTY

Google

Przeszukuj WWW
Szukaj z www.bhp.org.pl

Pracownicy i pracodawcy na szkoleniu 21.01.2003 Autor : bhpekspert
Praca Pracownicy i pracodawcy na szkoleniu
Wszyscy wiedzą, że pracodawca musi przeszkolić pracownika w zakresie bhp przed dopuszczeniem go do pracy oraz przeprowadzać okresowe szkolenia w tym zakresie. Mało kto jednak wie, że podobnym szkoleniom podlegają również pracodawcy.
Pracodawca powinien przeszkolić pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy, a następnie prowadzić szkolenia okresowe. Szkolenia odbywają się w czasie pracy i na koszt pracodawcy. Należy podkreślić, że szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane w przypadku podjęcia przez niego pracy na tym samym stanowisku pracy, które zajmował u danego pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę.
Szkolenie może mieć postać tzw. szkolenia wstępnego oraz okresowego. Szkolenia wstępne dzielą się na trzy typy:
– szkolenie wstępne ogólne – tzw. instruktaż ogólny,
– szkolenie wstępne na stanowisku pracy – tzw. instruktaż stanowiskowy,
– szkolenie wstępne podstawowe – tzw. szkolenie podstawowe.
Wstępnemu szkoleniu podstawowemu oraz szkoleniom okresowym podlegają także pracodawcy.
Co w instruktażu ogólnym?
Każdy nowo zatrudniony pracownik przed dopuszczeniem do wykonywania pracy zawsze przechodzi instruktaż ogólny. Dotyczy to również studentów odbywających praktyki studenckie oraz uczniów szkół zawodowych odbywających praktyczną naukę zawodu.
W ramach instruktażu ogólnego należy zaznajomić pracownika z podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, zawartymi w kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy i w regulaminach pracy. Ponadto pracownik powinien zostać zapoznany z przepisami i zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Instruktaż ogólny prowadzą pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy lub inni pracownicy wyznaczeni przez pracodawcę, posiadający odpowiednie przygotowanie i ukończone aktualne szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Przykładowe oświadczenie o przeszkoleniu
Bydgoszcz, 14 listopada 2002 r.
Ja, Mateusz Jaszczuk, oświadczam, że jestem zatrudniony w „Budokrzem-Kruszywo” S.A. w Bydgoszczy, ul. Spacerowa 22, na stanowisku kierowca-mechanik. Odbyłem instruktaż ogólny w zakresie podstawowych przepisów bhp zawartych w kodeksie pracy, w układzie zbiorowym pracy i w regulaminie pracy oraz przepisów i zasad bhp obowiązujących w zakładzie pracy, a także zasad udzielania pierwszej pomocy.
Mateusz Jaszczuk

Kto przeprowadza instruktaż stanowiskowy?
Przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na określonym stanowisku instruktaż stanowiskowy powinni przejść:
1) pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych i innych, których charakter pracy będzie się wiązał z bezpośrednimi kontaktami z produkcją i jej kontrolą lub z narażaniem na zagrożenia zawodowe,
2) pracownicy przenoszeni na stanowiska robotnicze i inne, których charakter pracy będzie się wiązał z bezpośrednimi kontaktami z produkcją i jej kontrolą lub z narażaniem na zagrożenia zawodowe, oraz zatrudnieni na tych stanowiskach w przypadku zmiany warunków techniczno-organizacyjnych, w szczególności: zmiany procesu technologicznego, zmiany organizacji stanowisk pracy, wprowadzenia do stosowania substancji o działaniu szkodliwym dla zdrowia lub niebezpiecznym oraz nowych narzędzi, maszyn i innych urządzeń,
3) uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu oraz studenci odbywający praktyki studenckie.
Pracownicy zatrudnieni na kilku stanowiskach pracy muszą przejść instruktaż stanowiskowy obowiązujący na każdym z tych stanowisk.
Instruktaż stanowiskowy przeprowadza osoba kierująca pracownika (np. mistrz, brygadzista, kierownik wydziału). W trakcie szkolenia pracownik powinien zostać zapoznany z praktycznymi sposobami bezpiecznego wykonywania pracy oraz zagrożeniami występującymi na stanowisku pracy. Instruktaż stanowiskowy powinien być uzależniony od przygotowania zawodowego pracownika, jak również rodzaju pracy i zagrożeń występujących na stanowisku, na którym pracownik ma być zatrudniony. Nie zapominajmy też, że podstawą dopuszczenia pracownika do wykonywania pracy na określonym stanowisku powinien być kończący instruktaż stanowiskowy sprawdzian wiadomości i umiejętności z zakresu wykonywania pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.
Odbycie instruktażu zarówno ogólnego, jak i stanowiskowego powinno być potwierdzone przez pracownika na piśmie oraz odnotowane w części B jego akt osobowych.
Obowiązek szkolenia podstawowego obejmuje:

pracodawców i inne osoby kierujące pracownikami (np. kierowników wydziałów, mistrzów i brygadzistów),

pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,

projektantów oraz konstruktorów maszyn i innych urządzeń technicznych,

technologów, organizatorów produkcji i innych pracowników inżynieryjno-technicznych,

pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy,

innych pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Obowiązek szkolenia podstawowego nie obejmuje osób:

posiadających zawód „technik bezpieczeństwa i higieny pracy”,

będących absolwentami studiów wyższych o specjalności z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy lub studiów podyplomowych w tym zakresie,

posiadających kwalifikacje określone dla inspektorów pracy w przepisach ustawy z 6 marca 1981 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1362 z późn.zm.).

Dla kogo szkolenie podstawowe?
Szkolenie podstawowe powinno być przeprowadzane w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku.
Na robotniczych stanowiskach pracy, określonych przez pracodawcę w specjalnym wykazie, na których występują szczególnie duże zagrożenia dla zdrowia oraz zagrożenia wypadkowe, szkolenie podstawowe powinno być przeprowadzone przed rozpoczęciem pracy na tych stanowiskach.
Celem szkolenia podstawowego jest zapewnienie pracownikowi wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania lub organizowania pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.
Szkolenie powinno zostać zakończone egzaminem.
Wzór ramowego programu szkolenia podstawowego pracodawców
1. Cel szkolenia
Celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestników szkolenia wiedzy i umiejętności w zakresie:
a) oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
b) organizowania pracy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
c) zapewnienia przestrzegania w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym organizacji nadzoru nad przestrzeganiem tych przepisów i zasad,
d) ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą.
2. Uczestnicy szkolenia
Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które rozpoczęły (lub przewidują rozpoczęcie) pracę w charakterze kierowników (dyrektorów) zakładów pracy lub ich zastępców, w tym osób kierujących przedsiębiorstwami państwowymi, spółkami, zakładami prywatnymi, urzędami, spółdzielniami itp.
3. Sposób organizacji szkolenia
Szkolenie powinno być zorganizowane w formie seminarium lub kursu – z oderwaniem od pracy – na podstawie szczegółowego programu opracowanego przez organizatora szkolenia. Podczas szkolenia konieczne jest stosowanie odpowiednich środków dydaktycznych, jak: filmy, tablice, folie itp.
4. Ramowy program szkolenia
Lp.
Temat szkolenia
Liczba godzin

1
System ochrony pracy w Polsce
2

2
Regulacje prawne z zakresu ochrony pracy, w tym dotyczące:
5

a) obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp,
b) ochrony pracy kobiet i młodocianych,
c) profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami,
d) nadzoru i kontroli warunków pracy,
e) postępowania w związku z wypadkami i chorobami zawodowymi, w szczególności ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy
3
Ergonomia w kształtowaniu warunków pracy
2
4
Czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe i niebezpieczne występujące w procesach pracy – charakterystyka*)
2

5
Ocena zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz ocena ryzyka związanego z tymi
5

6
Metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników niebezpiecznych,
6

7
Analiza przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz związana z nimi profilaktyka
2

8
Wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące budynków i pomieszczeń pracy oraz pomieszczeń
8

9
Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy (świadczenia związane z warunkami pracy, w tym:
9

10
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
2

11
Organizacja, kwalifikacje i zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy
2

12
Organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
2

13
Ochrona przeciwpożarowa oraz ochrona środowiska naturalnego
2
Razem:
minimum 30

*) Szczegółowy program szkolenia powinien uwzględniać tematykę (czynniki i zagrożenia) charakterystyczną dla przemysłu (działalności), z którego wywodzą się uczestnicy szkolenia.
Jak częste szkolenie okresowe?
Częstotliwość i czas trwania szkolenia okresowego ustala pracodawca po porozumieniu z zakładową organizacją związkową, a jeżeli u danego pracodawcy nie działa organizacja związkowa – po porozumieniu z wybranymi przez załogę przedstawicielami pracowników.
Celem szkolenia okresowego są aktualizacja i ugruntowanie wiadomości i umiejętności pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, nabytych w czasie szkolenia wstępnego, oraz zaznajomienie ich z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie.
Szkolenie powinno zostać zakończone egzaminem.
Częstotliwość szkolenia okresowego

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych
nie rzadziej niż raz na 3 lata

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych, na których występują szczególnie duże zagrożenia dla zdrowia oraz zagrożenia wypadkowe
nie rzadziej niż raz na rok

Pracodawcy oraz osoby kierujące pracownikami, projektanci oraz konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy, organizatorzy produkcji i inni pracownicy inżynieryjno-techniczni, pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również inni pracownicy, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
nie rzadziej niż raz na 6 lat

Wzór ramowego programu szkolenia okresowego pracowników administracyjno-biurowych
1. Cel szkolenia
Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiadomości i umiejętności, w szczególności z zakresu:
a) oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą,
b) metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników,
c) kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
d) postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.
2. Uczestnicy szkolenia
Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników administracyjno-biurowych, w tym także pracowników placówek służby zdrowia, szkół i innych placówek oświatowych, jednostek naukowo-badawczych i innych pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
3. Sposób organizacji szkolenia
Szkolenie powinno być zorganizowane w formie seminarium lub kursu, z oderwaniem od pracy, lub samokształcenia kierowanego – na podstawie szczegółowego programu, opracowanego przez organizatora szkolenia.
Podczas szkolenia konieczne jest stosowanie odpowiednich środków dydaktycznych, jak: filmy, plansze, tablice, folie itp.
Uczestnicy szkolenia organizowanego w formie samokształcenia kierowanego powinni otrzymać odpowiednie materiały (skrypty, przepisy, zestawy pytań kontrolnych itp.) umożliwiające przyswojenie wiadomości i umiejętności objętych programem szkolenia.
4. Ramowy program szkolenia
Lp.
Temat szkolenia
Liczba godzin

1
Regulacje prawne z zakresu ochrony pracy, z uwzględnieniem zmian, w tym dotyczące:
3
a) praw i obowiązków pracowników i pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp,
b) ochrony pracy kobiet i młodocianych,
c) wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz świadczeń z nimi związanych,
d) profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników
2
Postęp w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod
2

3
Problemy związane z organizacją stanowisk pracy biurowej, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk
3
4
Postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń (pożaru, awarii...), w tym zasady udzielania
4
Razem:
minimum 10
Kto organizuje szkolenia?
Działalność szkoleniową w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy może prowadzić sam pracodawca lub na jego zlecenie jednostka organizacyjna uprawniona do prowadzenia takiej działalności. Jednakże w sytuacji, gdy szkolenie dotyczy osób będących pracodawcami, pracownikami służby bhp bądź instruktorami i wykładowcami tematyki bezpieczeństwa i higieny pracy, szkolenie mogą prowadzić wyłącznie wspomniane jednostki organizacyjne.
Programy szkoleń wstępnych i okresowych opracowują dla poszczególnych grup stanowisk (zawodów) pracodawcy lub w porozumieniu z nimi jednostki organizacyjne uprawnione do działalności szkoleniowej w dziedzinie bhp. Programy powinny określać szczegółową tematykę, formy realizacji i czas trwania szkolenia.
Podstawa prawna:
• ustawa z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn.zm.),
• rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 62, poz. 285).
Jakim szkoleniom podlegają pracodawcy?
Osoby będące pracodawcami podlegają wstępnemu szkoleniu podstawowemu oraz szkoleniom okresowym.

Komentarze

Wyświetlanie Sortowanie
Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować. Zarejestruj lub zaloguj się
SERWIS PRACY NEXT-JOBS

PRACA INSPEKTOR BHP

INDIE byłem Tam w grudniu 2015


Studia Podyplomowe BHP WARSZAWA od 16 grudnia 2018


Bezpłatne Szkolenia BHP dla pracowników przez internet


Podyplomowe studia bhp zobacz posłuchaj


Podyplomowe studia bhp zobacz posłuchaj


Podyplomowe studia bhp zajęcia z 24 czerwca 2015


Podyplomowe Studia BHP w Wakacje zajęcia z 24 maja 2015


Podyplomowe Studia BHP w Wakacje zajęcia z 16 maja 2015


Studia BHP od 14 maja 2017 w Wakacje Też przez Internet


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz1


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz2


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz1


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz2


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 7 grudnia 2014

Nową edycje rozpoczynamy 19 listopada 2017

To jest pierwszy test zarejestrowania  naszych zajęć w sieci.
Tym sposobem każda osoba w necie będzie mogła uczestniczyć w zajęciach bez względu na miejsce swojego pobytu. Osoby które nie były obecne 7 grudnia 2014 miały możliwość oglądania przekazu na żywo a teraz mają wgląd w nagranie.
Następne nasze zajęcia mamy  w niedzielę 14 grudnia 2014 i będziemy przekazywać  w całości od początku zajęć.
Dzięki tej formie przekazu możesz słuchać naszych zajęć w samochodzie i oglądać leżąc w łóżeczku.
Temat następnych zajęć   : Wypadki przy pracy
ZAPRASZAM wszystkich a osobom zainteresowanym dam linka do transmisji online na żywo.
Nagranie jest technicznym  Testem możliwości a  w przyszłych  transmisjach  będziemy dążyć do ciągłego  doskononalenia.

Pytania w trakcie zajęć można będzie zadawać dzwoniąc po nr
501-700-846 pod tym numerem też zapisujemy na studia koszt 4500 zł

Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia 2014częśćtrzecia


Centrum Studiów Podyplomowych Kraków


Cookies pliki

Na naszych stronach  są wykorzystywane pliki cookies. Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.  Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w Zamknij. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

KATALOG SZKOLEŃ


Jak Lato to Lato z Salezjanami

.


Kodeksy Pracy -Karny -Cywilny


Kategorie


Ostatnie artykuły


POZWOLENIA ZINTEGROWANE-HANDEL CO2


Polecamy ebookiBHP EKSPERT Sp.z o.o. UWAGA adres do korespondencji: BHP EKSPERT 31-753 KRAKÓW ul.Tadeusza Lehra Spławińskiego 2

NIP 678-315-47-15 bhpekspert@gmail.com
tel.kom.(0)501-700-846
Tworzenie strony: 1,0065181255341 sekund.