VORTAL BHP
Aktualnie jest 945 Linki i 255 kategori(e) w naszej bazie
WARTE ODWIEDZENIA
 Co nowego Pierwsza 10 Zarekomenduj nas Nowe konto "" Zaloguj 23 stycznia 2020
Na stronie obecnie przebywa...

Obecnie jest 18 gości i 0 użytkowników online.

Możesz zalogować się lub zarejestrować nowe konto.

Kontakt z nami

+48501700846
+48501700846

Masz problem z BHP,szukasz odpowiedzi z BHP?
Szybko otrzymasz poradę
zadzwoń  lub napisz na maila.


Robert Łabuzek

Menu główne


Wpisz słowo i szukaj w serwisieDODAJ STRONĘ DO NASZEGO KATALOGU


BHP TESTY

BHP TESTY BHP TESTY

Google

Przeszukuj WWW
Szukaj z www.bhp.org.pl

Odszkodowanie powypadkowe 24.01.2003 Autor : dolubzpracy
BHP  PRZEPISY Orzeczenie lekarskie wydane przez lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, stwierdzające stopień uszczerbku na zdrowiu oraz jego związek z wypadkiem przy pracy, nie jest wiążące dla pracodawcy.

Orzeczenie lekarskie wydane przez lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, stwierdzające stopień uszczerbku na zdrowiu oraz jego związek z wypadkiem przy pracy, nie jest wiążące dla pracodawcy.

Powód M.J. wystąpił przeciwko Państwowemu Przedsiębiorstwu Użyteczności Publicznej „Poczta Polska” w B. o odszkodowanie.

Pozwany wniósł o oddalenie powództwa.

Ustalenia i wyrok sądu I instancji

Wyrokiem z 8 października 1998 r. [...] Sąd Rejonowy – Sąd Pracy w B. zasądził od pozwanego Państwowego Przedsiębiorstwa Użyteczności Publicznej „Poczta Polska”, Urzędu Przewozu Poczty w B. na rzecz powoda M.J. kwotę 5935 zł z ustawowymi odsetkami, tytułem jednorazowego odszkodowania za stwierdzony prawomocnym orzeczeniem Obwodowej Komisji Lekarskiej do Spraw Inwalidztwa i Zatrudnienia (OKiZ) [...] w T.G. z 3 lipca 1997 r. 25% uszczerbek na zdrowiu, wywołany na skutek wypadku przy pracy 15 kwietnia 1994 r.

Charakter zdarzenia jako wypadku przy pracy został ustalony – na podstawie opinii lekarzy, biegłych sądowych – wyrokami Sądu Rejonowego w B. z 16 stycznia 1997 r. [...] oraz Sądu Wojewódzkiego w K. z 15 maja 1997 r. [...].

Sąd stwierdził, że rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych oraz Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 17 października 1975 r. w sprawie zasad i trybu orzekania o uszczerbku na zdrowiu oraz wypłacania świadczeń z tytułu wypadku przy pracy, w drodze do pracy i z pracy oraz z tytułu chorób zawodowych (Dz.U. Nr 36, poz. 199) nie przewiduje możliwości odwoływania się pracodawcy od orzeczenia OKiZ, dlatego odmowa wypłaty odszkodowania, ustalonego na podstawie prawomocnego orzeczenia, jest nieuzasadniona.

Wyliczając odszkodowanie na kwotę 5935 zł, sąd wziął pod uwagę określoną na 237,40 zł wysokość odszkodowania za każdy procent uszczerbku na zdrowiu. Jako podstawę prawną rozstrzygnięcia sąd powołał art. 9 ust. 1 ustawy z 12 czerwca 1975 r. o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. z 1983 r. Nr 30, poz. 144 ze zm.).

Apelacja pozwanego i wyrok sądu II instancji

Apelację od powyższego wyroku wniósł pozwany.

Sąd Okręgowy – Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w K. wyrokiem z 8 kwietnia 1999 r. w pełni podzielił stanowisko Sądu Rejonowego w B. i oddalił apelację pozwanego.

Kasacja pozwanego

Powyższy wyrok zaskarżył kasacją pozwany i – zarzucając „naruszenie prawa materialnego (art. 3931 pkt 1 k.p.c.), a mianowicie art. 1 w związku z art. 476 § 1 pkt 3 k.p.c. przez błędną jego wykładnię (...) oraz art. 1 w związku z art. 6 ustawy z 12 czerwca 1975 r. (...) przez ich niewłaściwe zastosowanie” oraz naruszenie przepisów postępowania „w zakresie, który miał istotny wpływ na wynik sprawy” (art. 231 i 233 k.p.c.) – wniósł albo o zmianę wyroku i oddalenie powództwa, albo o jego uchylenie i przekazanie sprawy Sądowi Okręgowemu w K. lub Sądowi Rejonowemu w B. do ponownego rozpoznania i orzeczenia o kosztach postępowania.

Według skarżącego, w razie kwestionowania przez pracodawcę orzeczenia komisji lekarskiej (OKiZ) w przedmiocie uszczerbku na zdrowiu i jego związku z wypadkiem przy pracy, sąd powszechny jest właściwy do rozpoznania sprawy i oceny zarzutów pracodawcy w związku „z zasadą dwuinstancyjności postępowania w sporach pracowniczych o jednorazowe odszkodowanie (...)”.

Wyrok Sądu Najwyższego

Sąd Najwyższy wyrokiem z 28 marca 2000 r. uchylił zaskarżony wyrok Sądu Okręgowego – Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w K. oraz poprzedzający go wyrok Sądu Rejonowego – Sądu Pracy w B. i do tego sądu przekazał sprawę do ponownego rozpoznania.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Wstępnie należy zauważyć, że zgodnie z art. 316 § 1 k.p.c. sąd wydaje wyrok, biorąc za podstawę stan rzeczy istniejący w chwili zamknięcia rozprawy (obejmujący nie tylko ustalony stan faktyczny, ale także obowiązujące prawo).

Oznacza to w tej sprawie, że w chwili wyrokowania przez sąd I i II instancji – odpowiednio 8 października 1998 r. oraz 8 kwietnia 1999 r. – obowiązywała już ustawa z 28 czerwca 1996 r. o zmianie niektórych ustaw o zaopatrzeniu emerytalnym i o ubezpieczeniu społecznym (Dz.U. Nr 100, poz. 461), w której przede wszystkim zostały zmienione dotychczasowe zasady orzekania o niezdolności do pracy.

W miejsce dwuinstacyjnego postępowania lekarskiego (obwodowe i wojewódzkie komisje lekarskie do spraw inwalidztwa i zatrudnienia) wprowadzone zostało postępowanie jednoinstancyjne, w którym ten nowy tryb jest realizowany przez lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, działającego na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 8 sierpnia 1997 r. w sprawie orzekania o niezdolności do pracy do celów rentowych (Dz.U. Nr 99, poz. 612).

W tym stanie rzeczy bezprzedmiotowe jest ustosunkowywanie się do twierdzeń sądu, iż w dotychczasowym stanie prawnym od orzeczenia obwodowej komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia, orzekającej o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu oraz jego związku z wypadkiem, pracodawcy nie przysługiwało prawo wniesienia odwołania do komisji wojewódzkiej.

Pomijając nietrafność tego stanowiska, należy zauważyć, że postępowanie to (mające charakter postępowania przedsądowego) i jego reguły nie mogą być uznawane za wiążące w postępowaniu sądowym. Stanowisko sądu, że orzeczenie lekarskie (poprzednio OKiZ i WKiZ, obecnie lekarza orzecznika ZUS) stwierdzające stopień uszczerbku na zdrowiu jest wiążące dla pracodawcy, a tym bardziej dla sądu, jest zupełnie nieuzasadnione. Przepisy art. 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych oraz Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 17 października 1975 r. (Dz.U. Nr 36, poz. 199) wskazują na obowiązek zakładu pracy wypłacenia pracownikowi we wskazanym terminie jednorazowego odszkodowania z tytułu uszczerbku na zdrowiu w związku z wypadkiem przy pracy, jeśli pracodawca nie kwestionuje tego orzeczenia zarówno co do stopnia uszczerbku na zdrowiu, jak i jego związku z wypadkiem.

W myśl § 20 ust. 1 tego rozporządzenia o ustaleniu lub odmowie odszkodowania pracodawca obowiązany jest powiadomić pisemnie osobę zainteresowaną, a w przypadku jeżeli odszkodowania odmówiono, pouczyć tę osobę o możliwościach odwoływania się do właściwego sądu rozstrzygającego spory o roszczenia ze stosunku pracy (art. 262 k.p. w związku z art. 476 § 1 pkt 3 k.p.c.).

Pracownik kwestionujący stanowisko pracodawcy w przedmiocie odmowy wypłacenia jednorazowego odszkodowania albo jego wysokość (wobec niezaakceptowania orzeczenia lekarza orzecznika o stopniu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu) może wytoczyć powództwo przeciwko pracodawcy do właściwego sądu, ten zaś jest obowiązany, na ogólnych zasadach wynikających z przepisów Kodeksu postępowania cywilnego (Dział III.

Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych), do rozpoznania sprawy i orzeczenia po przeprowadzeniu stosownego postępowania o zasadności wytoczonego powództwa. „Stosowne postępowanie” obejmuje odpowiednie postępowanie dowodowe, w tym również dowód z opinii biegłych (art. 278 i następne k.p.c.).

Komentarze

Wyświetlanie Sortowanie
Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować. Zarejestruj lub zaloguj się
SERWIS PRACY NEXT-JOBS

PRACA INSPEKTOR BHP

INDIE byłem Tam w grudniu 2015


Studia Podyplomowe BHP WARSZAWA od 16 grudnia 2018


Bezpłatne Szkolenia BHP dla pracowników przez internet


Podyplomowe studia bhp zobacz posłuchaj


Podyplomowe studia bhp zobacz posłuchaj


Podyplomowe studia bhp zajęcia z 24 czerwca 2015


Podyplomowe Studia BHP w Wakacje zajęcia z 24 maja 2015


Podyplomowe Studia BHP w Wakacje zajęcia z 16 maja 2015


Studia BHP od 14 maja 2017 w Wakacje Też przez Internet


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz1


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz2


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz1


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz2


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 7 grudnia 2014

Nową edycje rozpoczynamy 19 listopada 2017

To jest pierwszy test zarejestrowania  naszych zajęć w sieci.
Tym sposobem każda osoba w necie będzie mogła uczestniczyć w zajęciach bez względu na miejsce swojego pobytu. Osoby które nie były obecne 7 grudnia 2014 miały możliwość oglądania przekazu na żywo a teraz mają wgląd w nagranie.
Następne nasze zajęcia mamy  w niedzielę 14 grudnia 2014 i będziemy przekazywać  w całości od początku zajęć.
Dzięki tej formie przekazu możesz słuchać naszych zajęć w samochodzie i oglądać leżąc w łóżeczku.
Temat następnych zajęć   : Wypadki przy pracy
ZAPRASZAM wszystkich a osobom zainteresowanym dam linka do transmisji online na żywo.
Nagranie jest technicznym  Testem możliwości a  w przyszłych  transmisjach  będziemy dążyć do ciągłego  doskononalenia.

Pytania w trakcie zajęć można będzie zadawać dzwoniąc po nr
501-700-846 pod tym numerem też zapisujemy na studia koszt 4500 zł

Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia 2014częśćtrzecia


Centrum Studiów Podyplomowych Kraków


Cookies pliki

Na naszych stronach  są wykorzystywane pliki cookies. Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.  Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w Zamknij. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

KATALOG SZKOLEŃ


Jak Lato to Lato z Salezjanami

.


Kodeksy Pracy -Karny -Cywilny


Kategorie


Ostatnie artykuły


POZWOLENIA ZINTEGROWANE-HANDEL CO2


Polecamy ebookiBHP EKSPERT Sp.z o.o. UWAGA adres do korespondencji: BHP EKSPERT 31-753 KRAKÓW ul.Tadeusza Lehra Spławińskiego 2

NIP 678-315-47-15 bhpekspert@gmail.com
tel.kom.(0)501-700-846
Tworzenie strony: 1,0884580612183 sekund.