VORTAL BHP
Aktualnie jest 945 Linki i 255 kategori(e) w naszej bazie
WARTE ODWIEDZENIA
 Co nowego Pierwsza 10 Zarekomenduj nas Nowe konto "" Zaloguj 23 stycznia 2020
Na stronie obecnie przebywa...

Obecnie jest 16 gości i 0 użytkowników online.

Możesz zalogować się lub zarejestrować nowe konto.

Kontakt z nami

+48501700846
+48501700846

Masz problem z BHP,szukasz odpowiedzi z BHP?
Szybko otrzymasz poradę
zadzwoń  lub napisz na maila.


Robert Łabuzek

Menu główne


Wpisz słowo i szukaj w serwisieDODAJ STRONĘ DO NASZEGO KATALOGU


BHP TESTY

BHP TESTY BHP TESTY

Google

Przeszukuj WWW
Szukaj z www.bhp.org.pl

NOWE PRZEPISY: Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od 1 stycznia 2003 r. Autor : abecadlo
BHP  PRZEPISY Od 1 stycznia 2003 r. obowiązek tworzenia funduszu spoczywa na pracodawcach:
l. prowadzących działalność w formach organizacyjno-prawnych jednostek sektora finansów publicznych: jednostek budżetowych państwowych lub samorządowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych działających w ramach jednostek budżetowych – bez względu na liczbę zatrudnionych w takich jednostkach organizacyjnych,
l zatrudniających – według stanu na dzień 1 stycznia danego roku kalendarzowego – co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, chyba że postanowienie o odstąpieniu od tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zostało zawarte w układzie zbiorowym pracy obejmującym pracowników danego zakładu albo w regulaminie wynagradzania.
Zmniejszenie zatrudnienia w ciągu danego roku kalendarzowego nie spowoduje odstąpienia od obowiązku przekazania w tym roku kalendarzowym na wydzielone konto funduszu środków finansowych w odpowiedniej wysokości i wykorzystania tych środków zgodnie z zasadami ustalonymi w regulaminie.
Liczbę zatrudnionych według stanu na 1 stycznia danego roku kalendarzowego obliczymy, uwzględniając przeliczenie wymiaru zatrudnienia pracowników niepełnozatrudnionych na liczbę pełnych etatów poprzez zastosowanie odpowiednich współczynników przeliczeniowych.
Przykład
Pracodawca według stanu na dzień 1 stycznia 2003 r. zatrudnia ogółem 26 pracowników, w tym 3 w wymiarze 1/4 etatu, 5 w wymiarze 1/2, 4 w wymiarze 3/4 etatu. W zakładzie obowiązuje norma czasu pracy 40 godzin przeciętnie na tydzień w pięciodniowym tygodniu pracy. Czy ten pracodawca jest obowiązany utworzyć zakładowy fundusz świadczeń socjalnych?
Sposób obliczenia zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty ilustruje poniższa tabela.
Z obliczeń wynika, że w zakładzie zatrudnionych jest więcej niż 20 pracowników, zatem pracodawca jest zobligowany do utworzenia funduszu.

Liczba pracowników
według wymiaru
zatrudnienia
3
5
4
14
∑ 26

Współczynnik
przeliczeniowy według
wymiaru zatrudnienia
10 : 40 = 0,25
20 : 40 = 0,5
30 : 40 = 0,75
40 : 40 = 1

Liczba pracowników
po przeliczeniu na pełny
wymiar czasu pracy
3 x 0,25 = 0,75
5 x 0,5 = 2,50
4 x 0,75 = 3,0
14 x 1 = 14,0
∑ 20,25

Kto nie tworzy funduszu?
Nie mają obowiązku utworzenia funduszu ci pracodawcy, którzy zatrudniają co najmniej 20 pracowników, jednakże mniej niż 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Tacy pracodawcy są obowiązani wypłacać świadczenie urlopowe, chyba że zwolnienie z obowiązku zostanie zawarte w prawidłowo ustanowionym układzie zbiorowym pracy lub regulaminie wynagradzania. Ponadto nie muszą tworzyć funduszu pracodawcy, którzy dopiero rozpoczynają działalność. Dotyczy to roku kalendarzowego, w którym działalność została rozpoczęta, chyba że rozpoczęcie działalności nastąpiło w wyniku komercjalizacji, przejęcia, podziału lub połączenia zakładu lub jego części z równoczesnym przejęciem pracowników.
Pracodawcy, którzy nie mają obowiązku tworzenia funduszu, mogą go jednak utworzyć, stosując przy tym zasady ustawowe.
Odpis podstawowy
Fundusz tworzy się z odpisu podstawowego naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych oraz odpisu dodatkowego zwiększającego odpis podstawowy.
Przy obliczaniu przeciętnej liczby zatrudnionych w danym roku kalendarzowym dodajemy przeciętne liczby zatrudnionych w poszczególnych miesiącach i otrzymaną sumę dzielimy przez 12.
Przeciętną liczbę zatrudnionych w miesiącu możemy obliczać stosując metodę średniej arytmetycznej, średniej chronologicznej lub metodę uproszczoną.
Przy metodzie średniej arytmetycznej dodajemy stany zatrudnienia (pełnozatrudnionych oraz niepełnozatrudnionych po przeliczeniu na pełne etaty) w poszczególnych dniach pracy w danym miesiącu, łącznie z przypadającymi w tym czasie niedzielami, świętami oraz dniami wolnymi od pracy (przyjmując dla tych dni stan zatrudnienia z dnia poprzedniego lub następnego, jeżeli miesiąc rozpoczyna się dniem wolnym od pracy) i otrzymaną sumę dzielimy przez liczbę dni kalendarzowych tego miesiąca.
Przy metodzie średniej chronologicznej dodajemy połowę stanu zatrudnienia na początek miesiąca, stan zatrudnienia w piętnastym dniu miesiąca oraz połowę stanu w ostatnim dniu miesiąca i dzielimy otrzymaną sumę przez dwa.
Przy metodzie uproszczonej sumę średnich stanów dziennych (na pierwszy i ostatni dzień miesiąca) dzielimy przez dwa. Metody tej nie stosujemy w okresach, w których działalność zakładu trwała niepełny miesiąc.
Odrębnie ustalamy przeciętną liczbę pracowników zatrudnionych w szczególnie uciążliwych warunkach (pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których wykonywanie pracy uznaje się za wykonywane w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze).
Równowartość odpisu podstawowego funduszu ustalamy odpowiednio jako iloczyn przeciętnej planowanej w danym roku kalendarzowym liczby zatrudnionych w zakładzie pracy – skorygowanej w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych w zakładzie – obejmującej pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony i określony (po przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy) oraz pracowników przebywających na urlopach wychowawczych, i kwot obliczonych przez przemnożenie odsetka przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli stanowiło kwotę wyższą.
Zasadę tę stosujemy odpowiednio do osób, z którymi zawarto umowę na wykonywanie pracy nakładczej, oraz osób zatrudnionych na podstawie umowy agencyjnej, wykonujących pracę nieprzerwanie co najmniej przez 30 dni. Przeciętną liczbę zatrudnionych, nakładców, agentów w danym roku kalendarzowym obliczamy dodając przeciętne liczby zatrudnionych nakładców, agentów w poszczególnych miesiącach i otrzymaną sumę dzieląc przez 12.
Wysokość odpisu podstawowego może być zwiększona o odpis dodatkowy.
Wysokość odpisu podstawowego
Na jednego pracownika młodocianego
5 proc. w pierwszym roku nauki, 6 proc. w drugim roku nauki, 7 proc. w trzecim roku nauki – przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą

Na jednego pracownika zatrudnionego w szczególnie uciążliwych warunkach pracy
50 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą. Za pracowników zatrudnionych w szczególnie uciążliwych warunkach uznaje się pracowników zatrudnionych na stanowiskach wymienionych w wykazie A i B załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów z 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz.U. Nr 8, poz. 43 z późn.zm.). Od 1 stycznia 2003 r. utracą moc przepisy art. 5 ust. 3a i 3b ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych rozciągające obowiązek dokonywania zwiększonego odpisu na wszystkich pracowników zatrudnionych przez pracodawcę na obszarach, na których występują szkodliwe uciążliwości dla środowiska, określonych rozporządzeniem Rady Ministrów z 11 września 2000 r.

Na pozostałych pracowników
37,5 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą


Odpis dodatkowy
6,25 proc. przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą
Na każdą zatrudnioną osobę zaliczoną do I lub II grupy inwalidów, obecnie zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności (bez względu na to, czy zaliczenie ma charakter stały czy czasowy),

6,25 proc. przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą
Na każdego emeryta i rencistę uprawnionego do sprawowanej przez pracodawcę opieki socjalnej.


Przykład
Czy nie dokonując zwiększenia środków funduszu o odpis na emerytów nie mam obowiązku obejmować emerytów świadczeniami z funduszu?
Niedokonanie odpisu dodatkowego lub dokonanie takiego odpisu w uszczuplonym zakresie nie uprawnia pracodawcy do odmowy rozpatrzenia wniosku emeryta lub rencisty o przyznanie świadczenia, a tym bardziej odmowy przyznania świadczenia w przypadku spełnienia kryteriów określonych w regulaminie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Emeryci i renciści – byli pracownicy i ich rodziny są uprawnieni do korzystania z funduszu z mocy prawa (art. 2 pkt 5 ustawy).
Pracodawca poprzez zamieszczenie stosownych postanowień w prawidłowo ustanowionym układzie zbiorowym pracy lub regulaminie pracy ma możliwość zarówno podwyższania, jak i obniżania ustalonych w ustawie wielkości obligatoryjnych odpisów podstawowych środków naliczanych na fundusz.
Środki funduszu
Środki funduszu w każdym czasie mogą być zwiększone o:
1) wpływy z opłat pobieranych od osób i jednostek organizacyjnych korzystających z usług świadczonych na rzecz wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej oraz sportowo-rekreacyjnej,
2) darowizny oraz zapisy osób fizycznych i prawnych,
3) odsetki od środków funduszu,
4) wpływy z oprocentowania pożyczek udzielonych na cele mieszkaniowe,
5) wierzytelności likwidowanych zakładowych funduszy socjalnego i mieszkaniowego,
6) przychody z tytułu sprzedaży, dzierżawy i likwidacji środków trwałych służących działalności socjalnej (pomniejszone o koszty sprzedaży lub likwidacji), w części nie przeznaczonej na utrzymanie lub odtworzenie zakładowych obiektów socjalnych,
7) przychody z tytułu sprzedaży i likwidacji zakładowych domów i lokali mieszkalnych (pomniejszone o koszty sprzedaży lub likwidacji) w części nie przeznaczonej na utrzymanie pozostałych zakładowych zasobów mieszkaniowych,
8) środki odpowiednio z zysku lub nadwyżki bilansowej – do podziału.
Zwiększeń wymienionych w pkt 6 i 7 nie mogą dokonywać pracodawcy postawieni w stan upadłości oraz likwidowane przedsiębiorstwa państwowe, z wyjątkiem likwidacji w celu prywatyzacji.
Od 1 stycznia 2003 r. konto funduszu nie będzie mogło być zasilane środkami z kar pieniężnych nałożonych na pracowników w trybie art. 108 § 3 k.p.
Środkami funduszu administruje pracodawca. Pracodawca jest obowiązany naliczyć i przekazać w odpowiednich terminach na wyodrębniony rachunek bankowy środki funduszu, wydatkować środki zgodnie z ich przeznaczeniem i preliminarzem podziału na poszczególne cele i rodzaje działalności. Środki nie wykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny.
Wydatkowanie środków funduszu podlega kontroli organizacji związkowych oraz Państwowej Inspekcji Pracy. Organizacje związkowe są uprawnione do występowania do sądu pracy z roszczeniem o zwrot funduszowi środków wydatkowanych niezgodnie z przepisami ustawy.
Niedopuszczalne jest wydatkowanie środków funduszu na cele nie związane z działalnością socjalną. W przypadku zaprzestania działalności zakładu środki funduszu muszą być rozdysponowane zgodnie z ich przeznaczeniem.
Podstawa prawna:
• ustawa z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późn.zm.),
• ustawa z 26 lipca 2002 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 135, poz. 1146).
Warto wiedzieć
Niedopuszczalne jest wydatkowanie środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na cele nie związane z działalnością socjalną. Wydatkowanie środków funduszu podlega kontroli organizacji związkowych oraz Państwowej Inspekcji Pracy. Organizacje związkowe są uprawnione do występowania do sądu pracy z roszczeniem o zwrot funduszowi środków wydatkowanych niezgodnie z przepisami ustawy.
Źródło:Prawo Przedsiębiorcy 48/2002 z dnia 27.11.2002Komentarze

Wyświetlanie Sortowanie
Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować. Zarejestruj lub zaloguj się
SERWIS PRACY NEXT-JOBS

PRACA INSPEKTOR BHP

INDIE byłem Tam w grudniu 2015


Studia Podyplomowe BHP WARSZAWA od 16 grudnia 2018


Bezpłatne Szkolenia BHP dla pracowników przez internet


Podyplomowe studia bhp zobacz posłuchaj


Podyplomowe studia bhp zobacz posłuchaj


Podyplomowe studia bhp zajęcia z 24 czerwca 2015


Podyplomowe Studia BHP w Wakacje zajęcia z 24 maja 2015


Podyplomowe Studia BHP w Wakacje zajęcia z 16 maja 2015


Studia BHP od 14 maja 2017 w Wakacje Też przez Internet


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz1


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz2


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz1


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz2


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 7 grudnia 2014

Nową edycje rozpoczynamy 19 listopada 2017

To jest pierwszy test zarejestrowania  naszych zajęć w sieci.
Tym sposobem każda osoba w necie będzie mogła uczestniczyć w zajęciach bez względu na miejsce swojego pobytu. Osoby które nie były obecne 7 grudnia 2014 miały możliwość oglądania przekazu na żywo a teraz mają wgląd w nagranie.
Następne nasze zajęcia mamy  w niedzielę 14 grudnia 2014 i będziemy przekazywać  w całości od początku zajęć.
Dzięki tej formie przekazu możesz słuchać naszych zajęć w samochodzie i oglądać leżąc w łóżeczku.
Temat następnych zajęć   : Wypadki przy pracy
ZAPRASZAM wszystkich a osobom zainteresowanym dam linka do transmisji online na żywo.
Nagranie jest technicznym  Testem możliwości a  w przyszłych  transmisjach  będziemy dążyć do ciągłego  doskononalenia.

Pytania w trakcie zajęć można będzie zadawać dzwoniąc po nr
501-700-846 pod tym numerem też zapisujemy na studia koszt 4500 zł

Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia 2014częśćtrzecia


Centrum Studiów Podyplomowych Kraków


Cookies pliki

Na naszych stronach  są wykorzystywane pliki cookies. Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.  Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w Zamknij. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

KATALOG SZKOLEŃ


Jak Lato to Lato z Salezjanami

.


Kodeksy Pracy -Karny -Cywilny


Kategorie


Ostatnie artykuły


POZWOLENIA ZINTEGROWANE-HANDEL CO2


Polecamy ebookiBHP EKSPERT Sp.z o.o. UWAGA adres do korespondencji: BHP EKSPERT 31-753 KRAKÓW ul.Tadeusza Lehra Spławińskiego 2

NIP 678-315-47-15 bhpekspert@gmail.com
tel.kom.(0)501-700-846
Tworzenie strony: 1,0822598934174 sekund.