VORTAL BHP
Aktualnie jest 945 Linki i 255 kategori(e) w naszej bazie
WARTE ODWIEDZENIA
 Co nowego Pierwsza 10 Zarekomenduj nas Nowe konto "" Zaloguj 13 sierpnia 2020
Na stronie obecnie przebywa...

Obecnie jest 24 gości i 0 użytkowników online.

Możesz zalogować się lub zarejestrować nowe konto.

Kontakt z nami

+48501700846
+48501700846

Masz problem z BHP,szukasz odpowiedzi z BHP?
Szybko otrzymasz poradę
zadzwoń  lub napisz na maila.


Robert Łabuzek

Menu główne


Wpisz słowo i szukaj w serwisieDODAJ STRONĘ DO NASZEGO KATALOGU


BHP TESTY

BHP TESTY BHP TESTY

Google

Przeszukuj WWW
Szukaj z www.bhp.org.pl

Wypadki: Wypadki w drodze do pracy lub z pracy a świadczenia Autor : przepisyogolne
BHP  PRZEPISY Od 1 stycznia 2003 r. zmianie uległy przepisy dotyczące wypadków przy pracy, wypadków w drodze do pracy lub z pracy. Nowe uregulowania mają przede wszystkim obniżyć koszty ponoszone przez pracodawców.


Od 1 stycznia 2003 r. obowiązują przepisy ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. Nr 199, poz. 1673). Przepisy nowej ustawy wypadkowej określają rodzaje świadczeń przysługujących z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, zasady i tryb ich przyznawania oraz wysokość składki (zasady różnicowania stopy procentowej składki) na ubezpieczenia społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
Wyświetl

Według nowej regulacji świadczenia przewidziane w tej ustawie przysługują ubezpieczonemu, którego niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową. W porównaniu z poprzednim stanem prawnym ustawa nie przewiduje przyznawania przewidzianych w niej świadczeń ubezpieczonym, którzy ulegli wypadkom w drodze do lub z pracy. Tej grupie poszkodowanych przysługuje obecnie jedynie zasiłek za czas niezdolności do pracy w wysokości 100% wynagrodzenia nie przysługuje  natomiast odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy
Pojęcie wypadku w drodze z pracy lub do pracy
Sytuację poszkodowanych w takich wypadkach, zgodnie z art. 44 ustawy wypadkowej, od 1 stycznia 2003 r. reguluje ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. Nr 162, poz. 1118 ze zm.). Zgodnie z jej postanowieniami za wypadek w drodze do pracy lub z pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w drodze do lub z miejsca wykonywania zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego, jeżeli droga ta była najkrótsza i nie została przerwana.
Jednak uważa się, że wypadek nastąpił w drodze do pracy lub z pracy, mimo że droga została przerwana, jeżeli przerwa była życiowo uzasadniona i jej czas nie przekraczał granic potrzeby, a także wówczas, gdy droga, nie będąc drogą najkrótszą, była dla ubezpieczonego ze względów komunikacyjnych najdogodniejsza.
Za drogę do pracy lub z pracy uważa się oprócz drogi z domu do pracy lub z pracy do domu również drogę do miejsca lub z miejsca:
• innego zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego (np. jeżeli osoba prowadzi dodatkowo własną działalność gospodarczą lub wykonuje dodatkowo inne prace, np. na podstawie umowy zlecenia, umowy agencyjnej czy umowy o dzieło),
• zwykłego wykonywania funkcji lub zadań zawodowych albo społecznych,
• zwykłego spożywania posiłków,
• odbywania nauki lub studiów.
Świadczenia przysługujące poszkodowanemu
Za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek wypadku w drodze do pracy lub z pracy trwającej łącznie do 33 dni pracownik zachowuje prawo do 100% wynagrodzenia (art. 92 k.p.). Jeżeli niezdolność do pracy trwała dłużej niż 33 dni, ubezpieczonemu przysługuje zasiłek chorobowy wypłacany na podstawie ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. Nr 60, poz. 636 ze zm.).
Zgodnie z przepisami tej ustawy ubezpieczonemu, którego niezdolność do pracy spowodowana została wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy, przysługuje zasiłek chorobowy w wysokości 100% wynagrodzenia.
WAŻNE! Od 1 stycznia 2003 r. poszkodowany wskutek wypadku w drodze do lub z pracy, który stał się niezdolny do pracy z powodu takie
go wypadku, ma prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, nawet jeżeli nie posiada wymaganych okresów składkowych i nieskładkowych.
Świadczenie to jest przyznawane na zasadach określonych w ustawie o emeryturach i rentach z FUS.

Jak ustalić okoliczności wypadku?
Aby ubezpieczony mógł domagać się przyznania wymienionych powyżej świadczeń, konieczne jest ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku w drodze do pracy lub z pracy. Takiego ustalenia dokonują w karcie wypadku w drodze do pracy lub z pracy pracodawcy w stosunku do ubezpieczonych będących pracownikami, a w stosunku do pozostałych ubezpieczonych podmioty określone w art. 5 ust. 1 ustawy wypadkowej.
Będą to m.in.:
• pracodawca lub jednostka, w której absolwent odbywa staż lub jednostka, w której absolwent odbywa szkolenie – w stosunku do absolwenta pobierającego stypendium w okresie odbywania tego stażu lub szkolenia na podstawie skierowania wydanego przez powiatowy urząd pracy;
• spółdzielnia produkcyjna, spółdzielnia kółek rolniczych – w stosunku do członków tych spółdzielni oraz innych osób traktowanych na równi z członkiem spółdzielni, w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, wykonujących pracę na rzecz tych spółdzielni;
• podmiot, na którego rzecz wykonywana jest praca na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia – w stosunku do wykonujących te umowy;
• osoba wykonująca pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia – w stosunku do współpracujących z tą osobą;
• pracodawca, u którego poborowy odbywa zastępczą służbę wojskową – w stosunku do odbywających tę służbę;
• pracodawca – w stosunku do osób wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło, jeżeli umowa taka została zawarta z pracodawcą, z którym osoby te pozostają w stosunku pracy;
• podmiot, z którym została zawarta umowa agencyjna, umowa zlecenia lub umowa o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo umowa o dzieło – w stosunku do osób wykonujących umowę, jeżeli w ramach takiej umowy praca jest wykonywania na rzecz pracodawcy, z którym osoby te pozostają w stosunku pracy.
Szczegółowe zasady, tryb uznawania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy, sposób jego dokumentowania, wzór karty wypadku w drodze do pracy lub z pracy oraz termin jej sporządzania, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia jednolitości sposobu informowania o zaistnieniu wypadku, określił w drodze rozporządzenia z 24 grudnia 2002 r. Minister Pracy i Polityki Społecznej (Dz.U. Nr 237, poz. 2015).
Zgodnie z zawartymi w tym rozporządzeniu postanowieniami ubezpieczony, który uległ wypadkowi w drodze do pracy lub z pracy, ma obowiązek zawiadomić niezwłocznie, po ustaniu przeszkód uniemożliwiających niezwłoczne zawiadomienie, o wypadku pracodawcę lub podmiot określony w art. 5 ust. 1 ustawy wypadkowej czyli podmioty wymienione powyżej.
Uznanie zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy następuje na podstawie:
• oświadczenia poszkodowanego, członka jego rodziny lub świadków co do czasu, miejsca i okoliczności zdarzenia,
• informacji i dowodów pochodzących od podmiotów badających okoliczności i przyczyny zdarzenia lub udzielających poszkodowanemu pierwszej pomocy,
• ustaleń sporządzającego kartę wypadku.
Ustalenie okoliczności wypadku jest dokonywane w karcie wypadku w drodze do pracy lub z pracy. Kartę wypadku sporządza pracodawca i ubezpieczony, który uległ wypadkowi po ustaleniu okoliczności i przyczyn zdarzenia, nie później niż w terminie 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku. Należy ją sporządzić w dwóch egzemplarzach. Jeden otrzymuje poszkodowany lub członek jego rodziny, a drugi przechowuje się w dokumentacji powypadkowej
W karcie tej znajdują się m.in. informacje o okolicznościach i przyczynach wypadku, dane identyfikacyjne poszkodowanego oraz płatnika składek, a także decyzja uznająca wypadek za wypadek w drodze z lub do pracy. Odmowa uznania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy wymaga uzasadnienia.
Dz.U. Nr 237, poz. 2015).

Źródło: www.infor.pl

Komentarze

Wyświetlanie Sortowanie
Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować. Zarejestruj lub zaloguj się
SERWIS PRACY NEXT-JOBS

PRACA INSPEKTOR BHP

INDIE byłem Tam w grudniu 2015


Studia Podyplomowe BHP WARSZAWA od 16 grudnia 2018


Bezpłatne Szkolenia BHP dla pracowników przez internet


Podyplomowe studia bhp zobacz posłuchaj


Podyplomowe studia bhp zobacz posłuchaj


Podyplomowe studia bhp zajęcia z 24 czerwca 2015


Podyplomowe Studia BHP w Wakacje zajęcia z 24 maja 2015


Podyplomowe Studia BHP w Wakacje zajęcia z 16 maja 2015


Studia BHP od 14 maja 2017 w Wakacje Też przez Internet


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz1


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz2


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz1


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz2


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 7 grudnia 2014

Nową edycje rozpoczynamy 19 listopada 2017

To jest pierwszy test zarejestrowania  naszych zajęć w sieci.
Tym sposobem każda osoba w necie będzie mogła uczestniczyć w zajęciach bez względu na miejsce swojego pobytu. Osoby które nie były obecne 7 grudnia 2014 miały możliwość oglądania przekazu na żywo a teraz mają wgląd w nagranie.
Następne nasze zajęcia mamy  w niedzielę 14 grudnia 2014 i będziemy przekazywać  w całości od początku zajęć.
Dzięki tej formie przekazu możesz słuchać naszych zajęć w samochodzie i oglądać leżąc w łóżeczku.
Temat następnych zajęć   : Wypadki przy pracy
ZAPRASZAM wszystkich a osobom zainteresowanym dam linka do transmisji online na żywo.
Nagranie jest technicznym  Testem możliwości a  w przyszłych  transmisjach  będziemy dążyć do ciągłego  doskononalenia.

Pytania w trakcie zajęć można będzie zadawać dzwoniąc po nr
501-700-846 pod tym numerem też zapisujemy na studia koszt 4500 zł

Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia 2014częśćtrzecia


Centrum Studiów Podyplomowych Kraków


Cookies pliki

Na naszych stronach  są wykorzystywane pliki cookies. Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.  Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w Zamknij. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

KATALOG SZKOLEŃ


Jak Lato to Lato z Salezjanami

.


Kodeksy Pracy -Karny -Cywilny


Kategorie


Ostatnie artykuły


POZWOLENIA ZINTEGROWANE-HANDEL CO2


Polecamy ebookiBHP EKSPERT Sp.z o.o. UWAGA adres do korespondencji: BHP EKSPERT 31-753 KRAKÓW ul.Tadeusza Lehra Spławińskiego 2

NIP 678-315-47-15 bhpekspert@gmail.com
tel.kom.(0)501-700-846
Tworzenie strony: 0,77371001243591 sekund.