VORTAL BHP
Aktualnie jest 945 Linki i 255 kategori(e) w naszej bazie
WARTE ODWIEDZENIA
 Co nowego Pierwsza 10 Zarekomenduj nas Nowe konto "" Zaloguj 25 maja 2018
Na stronie obecnie przebywa...

Obecnie jest 24 gości i 0 użytkowników online.

Możesz zalogować się lub zarejestrować nowe konto.

Kontakt z nami

+48501700846
+48501700846

Masz problem z BHP,szukasz odpowiedzi z BHP?
Szybko otrzymasz poradę
zadzwoń  lub napisz na maila.


Robert Łabuzek

Menu główne


Wpisz słowo i szukaj w serwisieDODAJ STRONĘ DO NASZEGO KATALOGU


BHP TESTY

BHP TESTY BHP TESTY

Google

Przeszukuj WWW
Szukaj z www.bhp.org.pl

Ochrona Środowiska - opłaty Autor : odpady
Ochrona Środowiska OPŁATY W FIRMIE
Jak wyliczyć opłatę za wprowadzanie gazów i pyłów do atmosfery

Kosztowne spaliny

Coraz więcej przedsiębiorców musi rozliczać się nie tylko z fiskusem i gminą, ale także z urzędem marszałkowskim. Tam właśnie trzeba płacić za korzystanie ze środowiska. Środowiskowe daniny nie ograniczają się do opłaty produktowej, o której wielokrotnie pisaliśmy na łamach DOBREJ FIRMY. Dotyczą także opłat za emisję gazów i pyłów do atmosfery, pobór wód, odprowadzanie ścieków czy składowanie odpadów.

Podczas niedawnego dyżuru z inspektorem ochrony środowiska wielu czytelników pytało o sposoby obliczania opłat środowiskowych. Kłopoty z rozliczeniami mają nie tylko duże zakłady, ale także małe firmy dysponujące samochodami osobowymi czy piecami o niewielkiej mocy. Dzisiaj, korzystając z przykładów przygotowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, przedstawiamy sposoby wyliczenia wysokości opłat za wprowadzane do powietrza gazy i pyły. Za tydzień napiszemy o opłatach za pobór wód i za ścieki.

Jeśli chodzi o opłaty środowiskowe, to zgodnie z art. 284 prawa ochrony środowiska przedsiębiorcy muszą sami ustalić wielkość należnej opłaty. Jej wysokość zależy od ilości i rodzaju substancji wprowadzanych do środowiska. Opłatę ustala się zgodnie ze stawkami, które obowiązywały w danym okresie. Rozliczać trzeba się kwartalnie, przy czym jeżeli opłata w ciągu kwartału nie przekracza 25 proc. najniższego wynagrodzenia (w 2003 r. 190 zł), to nie trzeba jej uiszczać. Nie zwalnia to jednak firm z konieczności prowadzenia sprawozdawczości dotyczącej opłaty, czyli co kwartał trzeba przedstawić urzędowi marszałkowskiemu odpowiednie formularze, nawet jeżeli nie ma obowiązku uiszczenia samej opłaty środowiskowej.

Rozliczenie należy złożyć i opłaty wnieść do końca miesiąca następującego po upływie każdego kwartału.

Nie trzeba urzędowi przedstawiać faktur za paliwo, węgiel czy przejechane kilometry. Jednak takie dokumenty należy zachować w siedzibie firmy i przy ewentualnej kontroli umieć wyjaśnić, dlaczego ustalona została taka właśnie wysokość opłaty. Przedsiębiorca powinien też prowadzić własną ewidencję i aktualizować ją co kwartał, czyli tak samo często, jak musi wnosić opłaty urzędowi marszałkowskiemu.

Samochód najpopularniejszy

Najczęściej przedsiębiorcy spotykają się z obowiązkiem opłat i sprawozdawczości za wprowadzanie zanieczyszczeń do środowiska przy korzystaniu z samochodu.

O tym, że trzeba płacić, a przynajmniej składać sprawozdanie za wprowadzenie do powietrza spalin samochodowych, pisaliśmy w DF z 11 marca 2003 r. Dzisiaj podajemy przykłady obliczeń należności za wprowadzanie spalin do środowiska.

Podstawy rozliczeń:

za 2002 r. - jeśli ktoś ma zaległości i nie uiścił jeszcze opłaty - obowiązuje rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (DzU z 2001 r. nr 130, poz. 1453) i rozporządzenie Rady Ministrów (DzU z 2001 r. nr 151, poz. 1703) zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska;

za I kwartał 2003 r. (należało się rozliczyć do końca kwietnia 2003 r.) - obowiązuje obwieszczenie ministra środowiska z 15 października 2002 r. (Monitor Polski z 2002 r. nr 49, poz. 715) w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2003;

od II kwartału 2003 r. - obowiązuje rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (DzU z 2003 r. nr 55, poz. 477).

Inne, przydatne akty prawne:


prawo ochrony środowiska (DzU z 2001 r. nr 62, poz. 627 ze zm.),

ustawa o wprowadzeniu ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (DzU z 2001 r. nr 100, poz. 1085 ze zm.),

rozporządzenie ministra środowiska w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych (DzU z 2001 r. nr 152, poz. 1737),

rozporządzenie ministra środowiska w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska i sposobu ich przedstawiania (DzU z 2002 nr 100, poz. 920).Według jakiej stawki

Dla samochodów obowiązuje kilka różnych stawek opłat - w zależności od rodzaju paliwa (etylina, benzyna bezołowiowa, gaz płynny, olej napędowy lub olej napędowy o niskiej zawartości siarki). Stawka zależy też od rodzaju pojazdu (samochody osobowe z katalizatorami i bez, auta inne niż osobowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, ciężarówki powyżej 3,5 t niespełniające wymagań EURO 1, 2 lub 3, dotyczących emisji spalin silników samochodowych, ciężarówki spełniające wymagania EURO 1, 2 lub 3, autobusy, ciągniki rolnicze, maszyny robocze i pojazdy szynowe).

Uwaga: przy wyliczaniu opłat używamy w przykładach stosowanego w rozporządzeniach oznaczenia Mg (megagram); 1 Mg = 1 t.


Przykład 1

Właściciel zakładu ma samochód osobowy z katalizatorem, który spalił w I kwartale 2003 r. 1450 l benzyny bezołowiowej. Na terenie firmy używany jest też wózek widłowy, który zużył w tym czasie 200 l oleju napędowego.

Jednostkowe stawki opłat za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych określono w rozporządzeniach w zł/Mg.

Po to, aby przeliczyć ilości zużytego paliwa z litrów na tony, można wykorzystać gęstości paliw z faktur lub tzw. zamienniki według Dziennika Urzędowego GUS nr 16 z 1994 r., str. 267.


Benzyna bezołowiowa 1Mg = 1316 l

1450 l : 1316 =1,102 Mg

1,102 Mg x 12,48 zł/Mg =13,75 zł

Olej napędowy 1Mg = 1150 l

200 : 1150 = 0,174 Mg

0,174 Mg x 40,47 zł/Mg = 7,04 zł

Łącznie opłata za transport wynosi 20,79 zł.


Jeżeli zakład nie wprowadza zanieczyszczeń do powietrza z innych źródeł, to na podstawie art. 289 prawa ochrony środowiska jest zwolniony z opłaty, ponieważ kwota nie przekroczyła 190 zł. Trzeba jednak złożyć stosowne sprawozdanie w urzędzie marszałkowskim.

W tym przypadku opłaty za drugi i następne kwartały 2003 r. będą takie same, ponieważ stawki nie zmieniły się.

Uwaga: gdyby wózek widłowy zużywał gaz propan-butan, który nie został wyszczególniony w załączniku do rozporządzenia przy maszynach roboczych, to trzeba byłoby (zgodnie z informacjami uzyskanymi od inspektorów ochrony środowiska) zakwalifikować wózek do grupy III (silniki w samochodach innych niż osobowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg).


Przykład 2

Firma transportowa ma samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg, bez dokumentu potwierdzającego spełnianie wymagań EURO 1, 2 lub 3, które spaliły w I kwartale 2003 r. 6500 l oleju napędowego.

Olej napędowy 1 Mg = 1150 l

6500 : 1150 = 5,652 Mg

5,652 Mg x 37,44 zł/Mg = 211,61 zł

Opłata za transport w I kwartale 2003 r. wynosi więc 211,61 zł.

Ponieważ kwota przekracza 190 zł, należy ją uiścić.


Uwaga: Firmy, których samochody jeżdżą dużo za granicę (dotyczy to głównie przewozów międzynarodowych), często decydują się na wyliczenie opłaty według liczby przejechanych przez ich auta kilometrów, a nie litrów zużytego paliwa według faktur. Liczą przy tym opłatę tylko za te kilometry, które przejechały w Polsce.

Za przeładunek paliw

Płacić trzeba nie tylko za zużyte paliwo. Dystrybutorzy paliw muszą uiszczać daninę zarówno za napełnianie zbiorników podziemnych, jak i za wydawanie benzyny z dystrybutorów (napełnianie zbiorników pojazdów). Płacić trzeba także za napełnianie cystern kolejowych bądź samochodowych i kontenerowych stacji paliw.


Przykład 3

Stacja paliw w I kwartale 2003 r. przyjęła 300 Mg benzyny bezołowiowej i 150 Mg etyliny do zbiorników podziemnych wyposażonych w instalację odsysania oparów o sprawności 99 proc. Natomiast do pojazdów klientów zatankowano 256 Mg benzyny bezołowiowej i 140 Mg etyliny. Dystrybutory, z których korzystają klienci, nie są wyposażone w urządzenia redukujące opary benzyny.

W tym przypadku obliczenia trzeba rozbić na dwa etapy:

1) Napełnianie zbiorników podziemnych

Ilość przeładowanej benzyny = 450 Mg

Stopień redukcji = 99 proc.

Przy zastosowaniu rozwiązań technicznych o udokumentowanej skuteczności redukcji w proc. do obliczenia opłaty stosuje się współczynnik (100-n) : 100, gdzie: n oznacza skuteczność redukcji w proc.

450 Mg x (100 - 99) : 100 = 4,5 Mg

4,5 Mg x 2,33 zł/Mg = 10,49 zł

2) Napełnianie zbiorników

pojazdów

Ilość przeładowanej benzyny do zbiorników pojazdów = 396 Mg

396 Mg x 2,59 zł/Mg = 1025,64 zł

Razem opłata za przeładunek benzyny w I kwartale 2003 r. na tej stacji wynosi 1036,13 zł.

Za spalanie węgla

Dla kotła o tak niewielkiej mocy nie jest wymagane pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza.


Przykład 4

Zakład ogrzewa kotłownia węglowa z rusztem stałym i ciągiem naturalnym o łącznej nominalnej mocy 0,42 MWt. W I kwartale 2003 r. spalono w niej 16 Mg węgla.

16 Mg x 22,67zł/Mg = 362,72 zł

Opłata za spalony węgiel wynosi 362,72 zł.

W drugim i następnych kwartałach 2003 r. obowiązują te same przeliczniki.

Uwaga!
W przypadku źródeł energetycznych o łącznej nominalnej mocy:


do 0,5 MWt opalanych węglem kamiennym lub olejem,

do 1 MWt opalanych koksem, drewnem lub paliwem gazowym
można zastosować stawkę ryczałtową za jednostkę spalonego paliwa (patrz przykład wyżej).Dla źródeł energetycznych o łącznej nominalnej mocy wyższej od podanych wyżej stosuje się wyliczenie opłaty według wskaźników zamieszczonych w "Materiałach informacyjno-instruktażowych" Ministerstwa Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, seria 1/96, Warszawa, z kwietnia 1996 r. lub według wskaźników określonych w operatach, decyzjach o dopuszczalnej emisji lub pozwoleniach.

Jeśli pozwolenie było potrzebne, a wprowadzający zanieczyszczenia go nie miał, to uiszcza opłaty podwyższone. Za 2002 r. i do 11 stycznia 2003 r. trzeba było w takiej sytuacji wnieść dodatkowo kwotę wynoszącą 500 proc. podstawowej opłaty. Natomiast od 12 stycznia 2003 r. jest to tylko o 100 proc. więcej (zmiana ta wynika z nowelizacji prawa ochrony środowiska i prawa wodnego i została opublikowana w DzU z 2002 r. nr 233, poz. 1957).

Przypominamy, że od IV kwartału 2001 r. nie jest wymagane pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza m.in. dla instalacji:


opalanych węglem kamiennym o łącznej nominalnej mocy do 5 MWt,

opalanych koksem, drewnem, słomą, olejem napędowym i opałowym o łącznej nominalnej mocy do 10 MWt,

opalanych paliwem gazowym o łącznej nominalnej mocy do 15 MWt,

innych niż energetyczne o łącznej mocy do 1 MWt, opalanych węglem kamiennym, koksem, drewnem, słomą, olejem napędowym i opałowym, paliwem gazowym (np. piece piekarnicze),

służących do suszenia zboża,

stosowanych w gastronomii.
Jest to zgodne z art. 220 prawa ochrony środowiska.

Jeśli firma w ogóle nie płaci za emisję do środowiska lub wysokość opłat budzi wątpliwości, to marszałek województwa wymierza opłatę w drodze decyzji. Jej wysokość ustala samodzielnie (według pomiarów lub innych danych technicznych bądź technologicznych) lub na podstawie wyników kontroli wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.

Uwaga!
Przed wypełnieniem formularza i wniesieniem opłaty środowiskowej warto zapoznać się z art. 284 prawa ochrony środowiska. Może się bowiem okazać, że opłata nie jest w ogóle konieczna. Przepis ten określa, iż osoby fizyczne, które nie są przedsiębiorcami, płacą za środowisko tylko wtedy, gdy korzystanie z niego wymaga pozwoleń. A to znaczy np., że opłat takich nie muszą na ogół ponosić rolnicy, ponieważ nie są przedsiębiorcami w rozumieniu prawa działalności gospodarczej. Nie muszą więc płacić np. za spaliny wytworzone przez maszyny napędzane ropą czy za wprowadzanie do powietrza pyłów i gazów pochodzących z ogrzewania szklarni (rzadko się zdarza, że na takie urządzenia potrzebne są pozwolenia).


Źródło: Rzeczpospolita

Komentarze

Wyświetlanie Sortowanie
http://www.rozliczamy.com.pl
Autor: aagusia1982
| Data: 07.07.09, 23:33
http://www.rozliczamy.com.pl

zwolnienia z opłat
Autor: rozliczamy.com.pl
| Data: 14.07.09, 20:25

Nie każdy podmiot korzystający ze środowiska ponosi opłaty z tego tytulu. Jeżeli kwota opłat za poszczególny komponent nie przekracza 200 zl za kwartal ( IV kw 2003- 2 kw 2005) lub 400 zł za półrocze (2 pół 2005 - 1 pół 2009) nie wnosi sie opłat jednak nie zwalnia to z obwiązku składania sprawozdań.

http://www.rozliczamy.com.pl


Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować. Zarejestruj lub zaloguj się
SERWIS PRACY NEXT-JOBS

PRACA INSPEKTOR BHP

INDIE byłem Tam w grudniu 2015


Studia Podyplomowe BHP WARSZAWA od 20 maja 2018


Bezpłatne Szkolenia BHP dla pracowników przez internet


Podyplomowe studia bhp zobacz posłuchaj


Podyplomowe studia bhp zobacz posłuchaj


Podyplomowe studia bhp zajęcia z 24 czerwca 2015


Podyplomowe Studia BHP w Wakacje zajęcia z 24 maja 2015


Podyplomowe Studia BHP w Wakacje zajęcia z 16 maja 2015


Studia BHP od 14 maja 2017 w Wakacje Też przez Internet


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz1


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz2


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz1


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz2


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 7 grudnia 2014

Nową edycje rozpoczynamy 19 listopada 2017

To jest pierwszy test zarejestrowania  naszych zajęć w sieci.
Tym sposobem każda osoba w necie będzie mogła uczestniczyć w zajęciach bez względu na miejsce swojego pobytu. Osoby które nie były obecne 7 grudnia 2014 miały możliwość oglądania przekazu na żywo a teraz mają wgląd w nagranie.
Następne nasze zajęcia mamy  w niedzielę 14 grudnia 2014 i będziemy przekazywać  w całości od początku zajęć.
Dzięki tej formie przekazu możesz słuchać naszych zajęć w samochodzie i oglądać leżąc w łóżeczku.
Temat następnych zajęć   : Wypadki przy pracy
ZAPRASZAM wszystkich a osobom zainteresowanym dam linka do transmisji online na żywo.
Nagranie jest technicznym  Testem możliwości a  w przyszłych  transmisjach  będziemy dążyć do ciągłego  doskononalenia.

Pytania w trakcie zajęć można będzie zadawać dzwoniąc po nr
501-700-846 pod tym numerem też zapisujemy na studia koszt 4500 zł

Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia 2014częśćtrzecia


Centrum Studiów Podyplomowych Kraków


Cookies pliki

Na naszych stronach  są wykorzystywane pliki cookies. Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.  Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w Zamknij. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

KATALOG SZKOLEŃ


Jak Lato to Lato z Salezjanami

.


Kodeksy Pracy -Karny -Cywilny


Kategorie


Ostatnie artykuły


POZWOLENIA ZINTEGROWANE-HANDEL CO2


Polecamy ebookiBHP EKSPERT Sp.z o.o. UWAGA adres do korespondencji: BHP EKSPERT 31-753 KRAKÓW ul.Tadeusza Lehra Spławińskiego 2

NIP 678-315-47-15 bhpekspert@gmail.com
tel.kom.(0)501-700-846
Tworzenie strony: 0,98907804489136 sekund.