VORTAL BHP
Aktualnie jest 945 Linki i 255 kategori(e) w naszej bazie
WARTE ODWIEDZENIA
 Co nowego Pierwsza 10 Zarekomenduj nas Nowe konto "" Zaloguj 16 grudnia 2017
Na stronie obecnie przebywa...

Obecnie jest 33 gości i 0 użytkowników online.

Możesz zalogować się lub zarejestrować nowe konto.

Kontakt z nami

+48501700846
+48501700846

Masz problem z BHP,szukasz odpowiedzi z BHP?
Szybko otrzymasz poradę
zadzwoń  lub napisz na maila.


Robert Łabuzek

Menu główne


Wpisz słowo i szukaj w serwisieDODAJ STRONĘ DO NASZEGO KATALOGU


BHP TESTY

BHP TESTY BHP TESTY

Google

Przeszukuj WWW
Szukaj z www.bhp.org.pl

Ochrona Środowiska - opłaty Autor : odpady
Ochrona Środowiska OPŁATY W FIRMIE
Jak wyliczyć opłatę za wprowadzanie gazów i pyłów do atmosfery

Kosztowne spaliny

Coraz więcej przedsiębiorców musi rozliczać się nie tylko z fiskusem i gminą, ale także z urzędem marszałkowskim. Tam właśnie trzeba płacić za korzystanie ze środowiska. Środowiskowe daniny nie ograniczają się do opłaty produktowej, o której wielokrotnie pisaliśmy na łamach DOBREJ FIRMY. Dotyczą także opłat za emisję gazów i pyłów do atmosfery, pobór wód, odprowadzanie ścieków czy składowanie odpadów.

Podczas niedawnego dyżuru z inspektorem ochrony środowiska wielu czytelników pytało o sposoby obliczania opłat środowiskowych. Kłopoty z rozliczeniami mają nie tylko duże zakłady, ale także małe firmy dysponujące samochodami osobowymi czy piecami o niewielkiej mocy. Dzisiaj, korzystając z przykładów przygotowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, przedstawiamy sposoby wyliczenia wysokości opłat za wprowadzane do powietrza gazy i pyły. Za tydzień napiszemy o opłatach za pobór wód i za ścieki.

Jeśli chodzi o opłaty środowiskowe, to zgodnie z art. 284 prawa ochrony środowiska przedsiębiorcy muszą sami ustalić wielkość należnej opłaty. Jej wysokość zależy od ilości i rodzaju substancji wprowadzanych do środowiska. Opłatę ustala się zgodnie ze stawkami, które obowiązywały w danym okresie. Rozliczać trzeba się kwartalnie, przy czym jeżeli opłata w ciągu kwartału nie przekracza 25 proc. najniższego wynagrodzenia (w 2003 r. 190 zł), to nie trzeba jej uiszczać. Nie zwalnia to jednak firm z konieczności prowadzenia sprawozdawczości dotyczącej opłaty, czyli co kwartał trzeba przedstawić urzędowi marszałkowskiemu odpowiednie formularze, nawet jeżeli nie ma obowiązku uiszczenia samej opłaty środowiskowej.

Rozliczenie należy złożyć i opłaty wnieść do końca miesiąca następującego po upływie każdego kwartału.

Nie trzeba urzędowi przedstawiać faktur za paliwo, węgiel czy przejechane kilometry. Jednak takie dokumenty należy zachować w siedzibie firmy i przy ewentualnej kontroli umieć wyjaśnić, dlaczego ustalona została taka właśnie wysokość opłaty. Przedsiębiorca powinien też prowadzić własną ewidencję i aktualizować ją co kwartał, czyli tak samo często, jak musi wnosić opłaty urzędowi marszałkowskiemu.

Samochód najpopularniejszy

Najczęściej przedsiębiorcy spotykają się z obowiązkiem opłat i sprawozdawczości za wprowadzanie zanieczyszczeń do środowiska przy korzystaniu z samochodu.

O tym, że trzeba płacić, a przynajmniej składać sprawozdanie za wprowadzenie do powietrza spalin samochodowych, pisaliśmy w DF z 11 marca 2003 r. Dzisiaj podajemy przykłady obliczeń należności za wprowadzanie spalin do środowiska.

Podstawy rozliczeń:

za 2002 r. - jeśli ktoś ma zaległości i nie uiścił jeszcze opłaty - obowiązuje rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (DzU z 2001 r. nr 130, poz. 1453) i rozporządzenie Rady Ministrów (DzU z 2001 r. nr 151, poz. 1703) zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska;

za I kwartał 2003 r. (należało się rozliczyć do końca kwietnia 2003 r.) - obowiązuje obwieszczenie ministra środowiska z 15 października 2002 r. (Monitor Polski z 2002 r. nr 49, poz. 715) w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2003;

od II kwartału 2003 r. - obowiązuje rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (DzU z 2003 r. nr 55, poz. 477).

Inne, przydatne akty prawne:


prawo ochrony środowiska (DzU z 2001 r. nr 62, poz. 627 ze zm.),

ustawa o wprowadzeniu ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (DzU z 2001 r. nr 100, poz. 1085 ze zm.),

rozporządzenie ministra środowiska w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych (DzU z 2001 r. nr 152, poz. 1737),

rozporządzenie ministra środowiska w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska i sposobu ich przedstawiania (DzU z 2002 nr 100, poz. 920).Według jakiej stawki

Dla samochodów obowiązuje kilka różnych stawek opłat - w zależności od rodzaju paliwa (etylina, benzyna bezołowiowa, gaz płynny, olej napędowy lub olej napędowy o niskiej zawartości siarki). Stawka zależy też od rodzaju pojazdu (samochody osobowe z katalizatorami i bez, auta inne niż osobowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, ciężarówki powyżej 3,5 t niespełniające wymagań EURO 1, 2 lub 3, dotyczących emisji spalin silników samochodowych, ciężarówki spełniające wymagania EURO 1, 2 lub 3, autobusy, ciągniki rolnicze, maszyny robocze i pojazdy szynowe).

Uwaga: przy wyliczaniu opłat używamy w przykładach stosowanego w rozporządzeniach oznaczenia Mg (megagram); 1 Mg = 1 t.


Przykład 1

Właściciel zakładu ma samochód osobowy z katalizatorem, który spalił w I kwartale 2003 r. 1450 l benzyny bezołowiowej. Na terenie firmy używany jest też wózek widłowy, który zużył w tym czasie 200 l oleju napędowego.

Jednostkowe stawki opłat za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych określono w rozporządzeniach w zł/Mg.

Po to, aby przeliczyć ilości zużytego paliwa z litrów na tony, można wykorzystać gęstości paliw z faktur lub tzw. zamienniki według Dziennika Urzędowego GUS nr 16 z 1994 r., str. 267.


Benzyna bezołowiowa 1Mg = 1316 l

1450 l : 1316 =1,102 Mg

1,102 Mg x 12,48 zł/Mg =13,75 zł

Olej napędowy 1Mg = 1150 l

200 : 1150 = 0,174 Mg

0,174 Mg x 40,47 zł/Mg = 7,04 zł

Łącznie opłata za transport wynosi 20,79 zł.


Jeżeli zakład nie wprowadza zanieczyszczeń do powietrza z innych źródeł, to na podstawie art. 289 prawa ochrony środowiska jest zwolniony z opłaty, ponieważ kwota nie przekroczyła 190 zł. Trzeba jednak złożyć stosowne sprawozdanie w urzędzie marszałkowskim.

W tym przypadku opłaty za drugi i następne kwartały 2003 r. będą takie same, ponieważ stawki nie zmieniły się.

Uwaga: gdyby wózek widłowy zużywał gaz propan-butan, który nie został wyszczególniony w załączniku do rozporządzenia przy maszynach roboczych, to trzeba byłoby (zgodnie z informacjami uzyskanymi od inspektorów ochrony środowiska) zakwalifikować wózek do grupy III (silniki w samochodach innych niż osobowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg).


Przykład 2

Firma transportowa ma samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg, bez dokumentu potwierdzającego spełnianie wymagań EURO 1, 2 lub 3, które spaliły w I kwartale 2003 r. 6500 l oleju napędowego.

Olej napędowy 1 Mg = 1150 l

6500 : 1150 = 5,652 Mg

5,652 Mg x 37,44 zł/Mg = 211,61 zł

Opłata za transport w I kwartale 2003 r. wynosi więc 211,61 zł.

Ponieważ kwota przekracza 190 zł, należy ją uiścić.


Uwaga: Firmy, których samochody jeżdżą dużo za granicę (dotyczy to głównie przewozów międzynarodowych), często decydują się na wyliczenie opłaty według liczby przejechanych przez ich auta kilometrów, a nie litrów zużytego paliwa według faktur. Liczą przy tym opłatę tylko za te kilometry, które przejechały w Polsce.

Za przeładunek paliw

Płacić trzeba nie tylko za zużyte paliwo. Dystrybutorzy paliw muszą uiszczać daninę zarówno za napełnianie zbiorników podziemnych, jak i za wydawanie benzyny z dystrybutorów (napełnianie zbiorników pojazdów). Płacić trzeba także za napełnianie cystern kolejowych bądź samochodowych i kontenerowych stacji paliw.


Przykład 3

Stacja paliw w I kwartale 2003 r. przyjęła 300 Mg benzyny bezołowiowej i 150 Mg etyliny do zbiorników podziemnych wyposażonych w instalację odsysania oparów o sprawności 99 proc. Natomiast do pojazdów klientów zatankowano 256 Mg benzyny bezołowiowej i 140 Mg etyliny. Dystrybutory, z których korzystają klienci, nie są wyposażone w urządzenia redukujące opary benzyny.

W tym przypadku obliczenia trzeba rozbić na dwa etapy:

1) Napełnianie zbiorników podziemnych

Ilość przeładowanej benzyny = 450 Mg

Stopień redukcji = 99 proc.

Przy zastosowaniu rozwiązań technicznych o udokumentowanej skuteczności redukcji w proc. do obliczenia opłaty stosuje się współczynnik (100-n) : 100, gdzie: n oznacza skuteczność redukcji w proc.

450 Mg x (100 - 99) : 100 = 4,5 Mg

4,5 Mg x 2,33 zł/Mg = 10,49 zł

2) Napełnianie zbiorników

pojazdów

Ilość przeładowanej benzyny do zbiorników pojazdów = 396 Mg

396 Mg x 2,59 zł/Mg = 1025,64 zł

Razem opłata za przeładunek benzyny w I kwartale 2003 r. na tej stacji wynosi 1036,13 zł.

Za spalanie węgla

Dla kotła o tak niewielkiej mocy nie jest wymagane pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza.


Przykład 4

Zakład ogrzewa kotłownia węglowa z rusztem stałym i ciągiem naturalnym o łącznej nominalnej mocy 0,42 MWt. W I kwartale 2003 r. spalono w niej 16 Mg węgla.

16 Mg x 22,67zł/Mg = 362,72 zł

Opłata za spalony węgiel wynosi 362,72 zł.

W drugim i następnych kwartałach 2003 r. obowiązują te same przeliczniki.

Uwaga!
W przypadku źródeł energetycznych o łącznej nominalnej mocy:


do 0,5 MWt opalanych węglem kamiennym lub olejem,

do 1 MWt opalanych koksem, drewnem lub paliwem gazowym
można zastosować stawkę ryczałtową za jednostkę spalonego paliwa (patrz przykład wyżej).Dla źródeł energetycznych o łącznej nominalnej mocy wyższej od podanych wyżej stosuje się wyliczenie opłaty według wskaźników zamieszczonych w "Materiałach informacyjno-instruktażowych" Ministerstwa Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, seria 1/96, Warszawa, z kwietnia 1996 r. lub według wskaźników określonych w operatach, decyzjach o dopuszczalnej emisji lub pozwoleniach.

Jeśli pozwolenie było potrzebne, a wprowadzający zanieczyszczenia go nie miał, to uiszcza opłaty podwyższone. Za 2002 r. i do 11 stycznia 2003 r. trzeba było w takiej sytuacji wnieść dodatkowo kwotę wynoszącą 500 proc. podstawowej opłaty. Natomiast od 12 stycznia 2003 r. jest to tylko o 100 proc. więcej (zmiana ta wynika z nowelizacji prawa ochrony środowiska i prawa wodnego i została opublikowana w DzU z 2002 r. nr 233, poz. 1957).

Przypominamy, że od IV kwartału 2001 r. nie jest wymagane pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza m.in. dla instalacji:


opalanych węglem kamiennym o łącznej nominalnej mocy do 5 MWt,

opalanych koksem, drewnem, słomą, olejem napędowym i opałowym o łącznej nominalnej mocy do 10 MWt,

opalanych paliwem gazowym o łącznej nominalnej mocy do 15 MWt,

innych niż energetyczne o łącznej mocy do 1 MWt, opalanych węglem kamiennym, koksem, drewnem, słomą, olejem napędowym i opałowym, paliwem gazowym (np. piece piekarnicze),

służących do suszenia zboża,

stosowanych w gastronomii.
Jest to zgodne z art. 220 prawa ochrony środowiska.

Jeśli firma w ogóle nie płaci za emisję do środowiska lub wysokość opłat budzi wątpliwości, to marszałek województwa wymierza opłatę w drodze decyzji. Jej wysokość ustala samodzielnie (według pomiarów lub innych danych technicznych bądź technologicznych) lub na podstawie wyników kontroli wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.

Uwaga!
Przed wypełnieniem formularza i wniesieniem opłaty środowiskowej warto zapoznać się z art. 284 prawa ochrony środowiska. Może się bowiem okazać, że opłata nie jest w ogóle konieczna. Przepis ten określa, iż osoby fizyczne, które nie są przedsiębiorcami, płacą za środowisko tylko wtedy, gdy korzystanie z niego wymaga pozwoleń. A to znaczy np., że opłat takich nie muszą na ogół ponosić rolnicy, ponieważ nie są przedsiębiorcami w rozumieniu prawa działalności gospodarczej. Nie muszą więc płacić np. za spaliny wytworzone przez maszyny napędzane ropą czy za wprowadzanie do powietrza pyłów i gazów pochodzących z ogrzewania szklarni (rzadko się zdarza, że na takie urządzenia potrzebne są pozwolenia).


Źródło: Rzeczpospolita

Komentarze

Wyświetlanie Sortowanie
http://www.rozliczamy.com.pl
Autor: aagusia1982
| Data: 07.07.09, 23:33
http://www.rozliczamy.com.pl

zwolnienia z opłat
Autor: rozliczamy.com.pl
| Data: 14.07.09, 20:25

Nie każdy podmiot korzystający ze środowiska ponosi opłaty z tego tytulu. Jeżeli kwota opłat za poszczególny komponent nie przekracza 200 zl za kwartal ( IV kw 2003- 2 kw 2005) lub 400 zł za półrocze (2 pół 2005 - 1 pół 2009) nie wnosi sie opłat jednak nie zwalnia to z obwiązku składania sprawozdań.

http://www.rozliczamy.com.pl


Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować. Zarejestruj lub zaloguj się
INDIE byłem Tam w grudniu 2015


Studia Podyplomowe BHP temat wypadki


Bezpłatne Szkolenia BHP dla pracowników przez internet


Podyplomowe studia bhp zobacz posłuchaj


Podyplomowe studia bhp zobacz posłuchaj


Podyplomowe studia bhp zajęcia z 24 czerwca 2015


Podyplomowe Studia BHP w Wakacje zajęcia z 24 maja 2015


Podyplomowe Studia BHP w Wakacje zajęcia z 16 maja 2015


Studia BHP od 14 maja 2017 w Wakacje Też przez Internet


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz1


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz2


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz1


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz2


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 7 grudnia 2014

Nową edycje rozpoczynamy 19 listopada 2017

To jest pierwszy test zarejestrowania  naszych zajęć w sieci.
Tym sposobem każda osoba w necie będzie mogła uczestniczyć w zajęciach bez względu na miejsce swojego pobytu. Osoby które nie były obecne 7 grudnia 2014 miały możliwość oglądania przekazu na żywo a teraz mają wgląd w nagranie.
Następne nasze zajęcia mamy  w niedzielę 14 grudnia 2014 i będziemy przekazywać  w całości od początku zajęć.
Dzięki tej formie przekazu możesz słuchać naszych zajęć w samochodzie i oglądać leżąc w łóżeczku.
Temat następnych zajęć   : Wypadki przy pracy
ZAPRASZAM wszystkich a osobom zainteresowanym dam linka do transmisji online na żywo.
Nagranie jest technicznym  Testem możliwości a  w przyszłych  transmisjach  będziemy dążyć do ciągłego  doskononalenia.

Pytania w trakcie zajęć można będzie zadawać dzwoniąc po nr
501-700-846 pod tym numerem też zapisujemy na studia koszt 4500 zł

Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia 2014częśćtrzecia


Centrum Studiów Podyplomowych Kraków


Cookies pliki

Na naszych stronach  są wykorzystywane pliki cookies. Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.  Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w Zamknij. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

KATALOG SZKOLEŃ


Jak Lato to Lato z Salezjanami

.


Kodeksy Pracy -Karny -Cywilny


Kategorie


Ostatnie artykuły


POZWOLENIA ZINTEGROWANE-HANDEL CO2


Polecamy ebookiBHP EKSPERT Sp.z o.o. UWAGA adres do korespondencji: BHP EKSPERT 31-753 KRAKÓW ul.Tadeusza Lehra Spławińskiego 2

NIP 678-315-47-15 bhpekspert@gmail.com
tel.kom.(0)501-700-846
Tworzenie strony: 0,87108016014099 sekund.