VORTAL BHP
Aktualnie jest 945 Linki i 255 kategori(e) w naszej bazie
WARTE ODWIEDZENIA
 Co nowego Pierwsza 10 Zarekomenduj nas Nowe konto "" Zaloguj 28 lutego 2020
Na stronie obecnie przebywa...

Obecnie jest 40 gości i 0 użytkowników online.

Możesz zalogować się lub zarejestrować nowe konto.

Kontakt z nami

+48501700846
+48501700846

Masz problem z BHP,szukasz odpowiedzi z BHP?
Szybko otrzymasz poradę
zadzwoń  lub napisz na maila.


Robert Łabuzek

Menu główne


Wpisz słowo i szukaj w serwisieDODAJ STRONĘ DO NASZEGO KATALOGU


BHP TESTY

BHP TESTY BHP TESTY

Google

Przeszukuj WWW
Szukaj z www.bhp.org.pl

Wynagrodzenia: Jak obliczyć wynagrodzenia?Za urlop wypoczynkowy Autor : prawo
Pracodawca i Pracownik Za urlop wypoczynkowy

Spis treści
ANNA TELEC, ANITA GWAREK

Za czas urlopu wypoczynkowego pracownikowi przysługuje takie wynagrodzenie, jakie otrzymałby, gdyby w tym czasie pracował. Zasadę tę stosuje się w pełni jedynie do składników wynagrodzenia określonych w stawce miesięcznej w stałej wysokości. Natomiast elementy zmienne mogą być obliczane na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu, a jeżeli ulegają znacznym wahaniom - nawet z 12 miesięcy.

Wynagrodzenie urlopowe wypłaca się najpóźniej w terminie wypłaty wynagrodzenia dla tego pracownika. Zgodnie z art. 85 k.p. wypłaty wynagrodzenia za pracę dokonuje się w stałym i ustalonym z góry terminie. Powinien on być określony w regulaminie pracy lub w innych przepisach. Nie ma jednak przeszkód prawnych, aby pracodawca dał wynagrodzenie wcześniej.

Co wliczyć, co pominąć

Wynagrodzenie urlopowe ustala się z uwzględnieniem składników wynagrodzenia i innych świadczeń ze stosunku pracy, niebędących wynagrodzeniem, z wyłączeniem:


jednorazowych lub nieperiodycznych wypłat za spełnienie określonego zadania bądź za określone osiągnięcie,

wynagrodzenia za czas gotowości do pracy oraz niezawinionego przez pracownika przestoju,

gratyfikacji (nagród) jubileuszowych,

wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego, a także za czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy,

ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy,

dodatkowego wynagrodzenia radcy prawnego z tytułu zastępstwa sądowego,

wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,

nagród z zakładowego funduszu nagród, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, należności przysługujących z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej,

odpraw emerytalnych lub rentowych albo innych odpraw pieniężnych,

wynagrodzenia i odszkodowania przysługującego w razie rozwiązania stosunku pracy.
Bierze się zatem pod uwagę tylko składniki o charakterze stałym i wypłacane periodycznie. Najczęściej więc: wynagrodzenie zasadnicze (określone w stawce miesięcznej, godzinowej, akordowej), za godziny nadliczbowe (zarówno wynagrodzenie normalne, jak i dodatek za pracę nadliczbową), premie regulaminowe, dodatek stażowy czy funkcyjny. Analogicznie - pomija się elementy jednorazowe, nieperiodyczne, przysługujące z tytułu np. upływu okresu zatrudnienia (nagroda jubileuszowa) oraz o charakterze gwarancyjnym, np. wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy. Ponadto nie wlicza się składników, które nie istnieją w chwili wykorzystywania urlopu. Za czas urlopu wypoczynkowego należą się bowiem tylko te składniki wynagrodzenia, które przysługiwałyby zatrudnionemu, gdyby w tym czasie pracował. Jeżeli więc w danej firmie zmieniły się zasady płacowe (np. zniesiono premie) podczas urlopu pracownika, premia ta nie powiększy jego wynagrodzenia za urlop. Nawet wtedy, gdy występowała ona w okresie przyjmowanym do podstawy wymiaru tego wynagrodzenia. Gdyby bowiem w tym czasie pracownik wykonywał pracę (a nie był na urlopie), nie otrzymałby już premii.


Wynagrodzenie za urlop oblicza się na podstawie składników wynagrodzenia związanych z tym stosunkiem pracy, z tytułu którego pracownik korzysta z urlopu. W razie zatrudnienia u tego samego pracodawcy na dwóch etatach wynagrodzenie to ustala się oddzielnie dla każdego z tych stosunków pracy.


W wynagrodzeniu urlopowym uwzględnia się zatem następujące składniki:


stałe - określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości,

zmienne - przysługujące za okresy nie dłuższe niż miesiąc.
Elementy określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości przyjmuje się w wysokości należnej pracownikowi w miesiącu wykorzystywania urlopu.


Przykład:

W sierpniu 2003 r. pracownik przebywał na 15-dniowym urlopie wypoczynkowym. Jego wynagrodzenie składa się z pensji zasadniczej w stałej wysokości 2200 zł, dodatku stażowego 220 zł oraz funkcyjnego - 200 zł. Razem otrzymuje miesięcznie 2620 zł. Korzystanie z urlopu wypoczynkowego w sierpniu nie ma wpływu na wysokość wynagrodzenia należnego pracownikowi w tym miesiącu. Przy stałych składnikach wynagrodzenia nie trzeba bowiem dokonywać żadnych obliczeń, gdyż uwzględnia się wynagrodzenie należne zgodnie z umową o pracę. Zatem za sierpień otrzymał on 2620 zł. A więc tyle, ile dostałby, gdyby cały miesiąc przepracował.

Jak ustalić podstawę wymiaru

Zmienne składniki za okresy nie dłuższe niż miesiąc wchodzą do podstawy wynagrodzenia urlopowego w łącznej wysokości wypłaconej w ciągu trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu. W razie ich znacznego wahania mogą być uwzględnione w łącznej wysokości, wypłaconej w okresie nieprzekraczającym 12 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu. Ustalone w ten sposób wynagrodzenie (czyli zsumowane z trzech lub dwunastu miesięcy) stanowi podstawę wymiaru wynagrodzenia urlopowego.


Przykład:

Pracownik jest wynagradzany godzinowo, dostaje 8 zł za godzinę pracy. Urlop wypoczynkowy wykorzystał w sierpniu 2003 r. Podstawę wymiaru jego wynagrodzenia urlopowego stanowiło wynagrodzenie wypłacone mu podczas trzech miesięcy poprzedzających sierpień, czyli w maju, czerwcu i lipcu 2003 r.

Przykład:

Wynagrodzenie danej osoby składa się z płacy zasadniczej w stałej stawce miesięcznej 2000 zł oraz premii prowizyjnej, podlegającej znacznym wahaniom. Urlop wykorzystała w lipcu 2003 r. Wynagrodzenie określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości uwzględnia się w wynagrodzeniu urlopowym w wysokości należnej w lipcu, czyli 2000 zł. Natomiast zmienny składnik, czyli premię prowizyjną, trzeba przyjąć w wysokości wypłaconej podczas 12 miesięcy poprzedzających lipiec 2003 r., czyli od lipca 2002 r. do końca czerwca 2003 r.


W razie zmian w składnikach wynagrodzenia, przysługujących za okresy nie dłuższe niż miesiąc, lub w razie zmiany ich wysokości w okresie branym do podstawy wymiaru (czyli podczas owych trzech lub dwunastu miesięcy), wprowadzonych przed rozpoczęciem urlopu lub w miesiącu jego rozpoczęcia, podstawę wymiaru wynagrodzenia urlopowego ustala się ponownie z uwzględnieniem tych zmian. A to po to, by zrealizować zasadę, że pracownik ma za urlop otrzymać tyle, ile dostałby, gdyby w tym czasie pracował.


Przykład:

Pracownik jest wynagradzany według stawki godzinowej - 9 zł. Od 14 do 28 lipca 2003 r. przebywał na urlopie wypoczynkowym. W celu ustalenia podstawy wymiaru jego wynagrodzenia urlopowego należy wziąć pod uwagę wynagrodzenie wypłacone w czerwcu, maju i kwietniu. Od 1 czerwca 2003 r. pracodawca podwyższył mu stawkę godzinową do 10 zł. W związku z tym należy dokonać przeliczenia wynagrodzenia za maj i kwiecień według nowej stawki, tak jakby przysługiwała ona pracownikowi przez cały okres, z którego ustala się podstawę wymiaru.

Przykład:

Pracownik zarabia 10 zł za godzinę. Od 11 do 25 sierpnia 2003 r. był na urlopie. Podstawę wymiaru jego wynagrodzenia urlopowego stanowią miesiące: lipiec, czerwiec, maj. Ponieważ od 1 lipca 2003 r. obniżono mu stawkę za godzinę pracy do 8 zł, wynagrodzenie za czerwiec i maj należy przeliczyć według nowej, niższej stawki, tak jakby przysługiwała ona pracownikowi przez cały okres, z którego ustala się podstawę wymiaru.


Jeżeli przez cały okres przyjęty do ustalenia podstawy wymiaru, poprzedzający miesiąc wykorzystywania urlopu wypoczynkowego lub przez okres krótszy, lecz obejmujący pełny miesiąc (miesiące) kalendarzowy, pracownikowi nie przysługiwało wynagrodzenie za okresy nie dłuższe niż miesiąc, przy ustalaniu podstawy wymiaru uwzględnia się najbliższe miesiące, za które pracownikowi należało się takie wynagrodzenie. Dotyczy to np. takich sytuacji, jak nieobecność z powodu choroby, przebywanie na urlopie bezpłatnym czy nieświadczenie pracy z powodu przestoju.


Przykład:

Pracownik otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 10 zł na godzinę. W sierpniu 2003 r. wykorzystywał urlop wypoczynkowy. Do wyliczenia podstawy wymiaru wynagrodzenia urlopowego powinno się wziąć wynagrodzenie wypłacone mu w lipcu, czerwcu i maju. Jednakże od 26 maja do 7 lipca 2003 r. przebywał na zwolnieniu lekarskim. W związku z tym podstawę wymiaru należy obliczyć z wynagrodzenia wypłaconego mu w lipcu, maju i kwietniu. To za czerwiec należy pominąć, gdyż przez cały miesiąc pracownik był chory. Zatem nie przysługiwało mu za ten miesiąc wynagrodzenie za pracę, lecz zasiłek chorobowy.

Jeżeli przed rozpoczęciem urlopu wypoczynkowego osoba pracowała w danej firmie krócej niż owe trzy lub dwanaście miesięcy, zmienne składniki za okresy nie dłuższe niż miesiąc uwzględnia się w podstawie wymiaru w wysokości wypłaconej za okres faktycznie przepracowany.


Przykład:

X pracuje w firmie A od 1 czerwca 2003 r. Otrzymuje wynagrodzenie godzinowe. W sierpniu 2003 r. wziął urlop wypoczynkowy. Ponieważ okres przyjmowany do obliczenia podstawy wymiaru wynagrodzenia urlopowego jest krótszy niż trzy miesiące, podstawę wymiaru należy obliczyć z wynagrodzenia wypłaconego w okresie faktycznie przepracowanym, czyli w czerwcu i lipcu.

Za dzień i cały urlop

Mając ustaloną podstawę wymiaru wynagrodzenia urlopowego, oblicza się wynagrodzenie za czas jego trwania. W tym celu dokonuje się następujących operacji:


podstawę wymiaru dzieli się przez liczbę dni, w których pracownik wykonywał pracę w ciągu trzech lub dwunastu miesięcy branych pod uwagę przy ustalaniu podstawy wymiaru. W ten sposób otrzymuje się wynagrodzenie za dzień pracy. Dotyczy to zmiennych składników za okresy nie dłuższe niż miesiąc, wypłaconych w ciągu trzech lub dwunastu miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc wykorzystywania urlopu.

uzyskany wynik mnoży się przez liczbę dni pracy, jakie dana osoba przepracowałaby podczas urlopu wypoczynkowego w normalnym czasie pracy, zgodnie z obowiązującym ją rozkładem czasu pracy.
Przykład:

Pracownik zarabia 10 zł za godzinę pracy. W sierpniu 2003 r. wykorzystał 12 dni urlopu wypoczynkowego. Podstawę wymiaru jego wynagrodzenia urlopowego stanowi wynagrodzenie z lipca (1840 zł), czerwca (1600 zł) i maja (1600 zł). W celu obliczenia wynagrodzenia urlopowego należy: wynagrodzenie uzyskane w ciągu trzech miesięcy (5040 zł) podzielić przez liczbę dni pracy z trzech miesięcy, czyli przez 63 dni.

5040 zł : 63 dni = 80 zł

Otrzymana kwota to wynagrodzenie za dzień urlopu. Trzeba ją pomnożyć przez liczbę dni, jakie przypadałyby temu pracownikowi do przepracowania podczas urlopu wypoczynkowego.

80 zł x 12 dni urlopu = 960 zł


Przykład:

Na wynagrodzenie pracownika składają się:


wynagrodzenie zasadnicze określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości - 3200 zł,

dodatek funkcyjny określony w stawce miesięcznej w stałej wysokości - 300 zł,

premia miesięczna w wysokości od 10 do 50 proc. wynagrodzenia zasadniczego, która w lipcu tego roku wyniosła 480 zł (15 proc.), w czerwcu 800 zł (25 proc.), a w maju - 640 zł (20 proc.).
W sierpniu 2003 r. pracownik był na 10-dniowym urlopie wypoczynkowym. W celu ustalenia wynagrodzenia za 10 dni urlopu należy:


dwa pierwsze składniki (pensja zasadnicza i dodatek funkcyjny) uwzględnić w wysokości należnej w miesiącu wykorzystywania urlopu, czyli w sierpniu,
3200 zł (wynagrodzenie zasadnicze) + 300 zł (dodatek funkcyjny) = 3500 zł,


trzeci składnik (premię miesięczną) przyjąć w łącznej wysokości z trzech miesięcy poprzedzających maj (480 zł + 800 zł + 640 zł = 1920 zł),

następnie 1920 zł podzielić przez liczbę dni pracy, przypadających podczas owych trzech miesięcy, czyLi przez 63 dni:
1920 zł : 63 dni = 30,48 zł - wynagrodzenie za dzień pracy,


otrzymany wynik pomnożyć przez liczbę dni, jakie pracownik przepracowałby podczas urlopu, gdyby z niego nie korzystał (10 dni).
30,48 zł x 10 dni = 304,80 zł,

Zatem za czas urlopu wypoczynkowego pracownik powinien dostać 3804,80 zł.

3500 zł + 304,80 zł = 3804,80 zł


Poza omówionymi składnikami wynagrodzenia (w stałej wysokości lub zmiennych za okresy nie dłuższe niż miesiąc) pracownik może otrzymywać również składniki przysługujące za okresy dłuższe niż miesiąc (np. premie kwartalne). Tych nie uwzględnia się przy obliczaniu wynagrodzenia urlopowego. Zgodnie z § 12 ust. 1 rozporządzenia urlopowego składniki te wypłaca się w przyjętych terminach ich wypłaty, przy czym okres urlopu traktuje się na równi z czasem wykonywania pracy. Okoliczność, że pracownik wykorzystuje urlop w okresie, za który przysługuje np. premia kwartalna, nie może zatem stanowić przesłanki do zmniejszenia wysokości tego świadczenia.

Gdy chodzi o prawo do deputatu węglowego, to czas urlopu wypoczynkowego traktuje się na równi z okresem wykonywania pracy. Deputaty są niepieniężnym składnikiem wynagrodzenia za pracę, który - zgodnie z § 6 rozporządzenia urlopowego - uwzględnia się przy obliczaniu wynagrodzenia urlopowego (nie zostały bowiem z niego wyłączone).

Źródło:Rzeczpospolita

Komentarze

Wyświetlanie Sortowanie
Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować. Zarejestruj lub zaloguj się
SERWIS PRACY NEXT-JOBS

PRACA INSPEKTOR BHP

INDIE byłem Tam w grudniu 2015


Studia Podyplomowe BHP WARSZAWA od 16 grudnia 2018


Bezpłatne Szkolenia BHP dla pracowników przez internet


Podyplomowe studia bhp zobacz posłuchaj


Podyplomowe studia bhp zobacz posłuchaj


Podyplomowe studia bhp zajęcia z 24 czerwca 2015


Podyplomowe Studia BHP w Wakacje zajęcia z 24 maja 2015


Podyplomowe Studia BHP w Wakacje zajęcia z 16 maja 2015


Studia BHP od 14 maja 2017 w Wakacje Też przez Internet


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz1


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz2


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz1


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz2


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 7 grudnia 2014

Nową edycje rozpoczynamy 19 listopada 2017

To jest pierwszy test zarejestrowania  naszych zajęć w sieci.
Tym sposobem każda osoba w necie będzie mogła uczestniczyć w zajęciach bez względu na miejsce swojego pobytu. Osoby które nie były obecne 7 grudnia 2014 miały możliwość oglądania przekazu na żywo a teraz mają wgląd w nagranie.
Następne nasze zajęcia mamy  w niedzielę 14 grudnia 2014 i będziemy przekazywać  w całości od początku zajęć.
Dzięki tej formie przekazu możesz słuchać naszych zajęć w samochodzie i oglądać leżąc w łóżeczku.
Temat następnych zajęć   : Wypadki przy pracy
ZAPRASZAM wszystkich a osobom zainteresowanym dam linka do transmisji online na żywo.
Nagranie jest technicznym  Testem możliwości a  w przyszłych  transmisjach  będziemy dążyć do ciągłego  doskononalenia.

Pytania w trakcie zajęć można będzie zadawać dzwoniąc po nr
501-700-846 pod tym numerem też zapisujemy na studia koszt 4500 zł

Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia 2014częśćtrzecia


Centrum Studiów Podyplomowych Kraków


Cookies pliki

Na naszych stronach  są wykorzystywane pliki cookies. Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.  Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w Zamknij. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

KATALOG SZKOLEŃ


Jak Lato to Lato z Salezjanami

.


Kodeksy Pracy -Karny -Cywilny


Kategorie


Ostatnie artykuły


POZWOLENIA ZINTEGROWANE-HANDEL CO2


Polecamy ebookiBHP EKSPERT Sp.z o.o. UWAGA adres do korespondencji: BHP EKSPERT 31-753 KRAKÓW ul.Tadeusza Lehra Spławińskiego 2

NIP 678-315-47-15 bhpekspert@gmail.com
tel.kom.(0)501-700-846
Tworzenie strony: 0,15239405632019 sekund.