VORTAL BHP
Aktualnie jest 945 Linki i 255 kategori(e) w naszej bazie
WARTE ODWIEDZENIA
 Co nowego Pierwsza 10 Zarekomenduj nas Nowe konto "" Zaloguj 23 stycznia 2020
Na stronie obecnie przebywa...

Obecnie jest 20 gości i 0 użytkowników online.

Możesz zalogować się lub zarejestrować nowe konto.

Kontakt z nami

+48501700846
+48501700846

Masz problem z BHP,szukasz odpowiedzi z BHP?
Szybko otrzymasz poradę
zadzwoń  lub napisz na maila.


Robert Łabuzek

Menu główne


Wpisz słowo i szukaj w serwisieDODAJ STRONĘ DO NASZEGO KATALOGU


BHP TESTY

BHP TESTY BHP TESTY

Google

Przeszukuj WWW
Szukaj z www.bhp.org.pl

NOWE PRZEPISY: Ryzyko zawodowe – nowe obowiązki pracodawcy Autor : abecadlo
BHP  PRZEPISY Od 1 stycznia informowanie pracowników o ryzyku zawodowym oraz jego uprzednia ocena i dokumentowanie jest jedną z podstawowych powinności pracodawcy w zakresie przepisów o bhp.

Obowiązek ten nie jest czymś zupełnie nowym, choć od nowego roku został on ukształtowany nieco inaczej i nie pozostawia wątpliwości, jakie konkretnie działania powinien podjąć pracodawca, by nie narazić się na zarzut nieprzestrzegania przepisów z zakresu bhp, a nawet na odpowiedzialność odszkodowawczą wobec pracownika.

Według art. 226 kodeksu pracy, w brzmieniu obowiązującym do końca grudnia 2003 r., na pracodawcy spoczywał obowiązek informowania pracowników o ryzyku zawodowym, związanym z wykonywaną pracą. Pracodawca był zatem zobowiązany informować każdego pracownika o możliwości wystąpienia niepożądanych zdarzeń powodujących straty, a w szczególności zdarzeń skutkujących ujemnymi konsekwencjami dla zdrowia pracownika.

Artykuł 226 k.p. w obowiązującym dotychczas brzmieniu traktował ten obowiązek w sposób generalny. Nie precyzował go bowiem ani pod względem formy przekazania takiej informacji, ani też terminu, w jakim powinna ona dotrzeć do pracownika. Nie zobowiązywał także pracodawcy do podejmowania innych czynności, pozwalających na ocenę zagrożeń występujących w środowisku pracy.

Wprawdzie ogólne przepisy bhp, ujęte w rozporządzeniu ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26 września 1997 r. (Dz.U. nr 129, poz. 844 z późn. zm.), obligowały pracodawcę do dokonywania oceny i dokumentowania ryzyka zawodowego (par. 39 ust. 1), to jednak dopiero teraz powinność ta stała się wymogiem ustawowym, wynikającym wprost z kodeksu pracy.


Teraz także dokumentowanie ryzyka

Według nowego brzmienia art. 226 k.p., pracodawca nie tylko informuje pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami, ale także ocenia i dokumentuje to ryzyko oraz stosuje niezbędne środki profilaktyczne, pozwalające na jego zmniejszenie. Zatem przepis ten, bez potrzeby odwoływania się do aktów wykonawczych, zakreśla granice ustawowych powinności w zakresie ryzyka zawodowego występującego w danym zakładzie pracy. Na marginesie należy zauważyć, że zmiana redakcji art. 226 k.p. jest konsekwencją wdrożenia do polskiego prawa postanowień ramowej Dyrektywy Rady 89/391/EWG z 12 czerwca 1989 r. o wprowadzeniu środków w celu zwiększenia bezpieczeństwa i poprawy zdrowia pracowników podczas pracy.


GP DORADZA

Poinformowanie pracownika o ryzyku i zasadach ochrony przed zagrożeniami powinno nastąpić przed dopuszczeniem pracownika do określonej pracy.


Informacja o ryzyku zawodowym

Pracownik powinien przede wszystkim zostać poinformowany o rodzajach czynników szkodliwych dla jego zdrowia oraz o innych uciążliwościach i niebezpieczeństwach występujących w środowisku pracy, a także o wypadkach przy pracy i chorobach zawodowych, jakie miały miejsce na danym lub podobnym stanowisku pracy, oraz o przyczynach i skutkach tych zdarzeń. Pracownik powinien być również poinstruowany o środkach zapobiegających zagrożeniom, w tym w szczególności o sposobach stosowania środków ochrony indywidualnej i zbiorowej.

Przewidziany w art. 226 k.p. obowiązek informowania pracowników o ryzyku zawodowym dotyczy każdego pracownika, niezależnie od rodzaju zajmowanego stanowiska – wyrok SN z 2 października 2002 r., II SA/Wr 319/2000 (Pr. Pracy 2003/2/38). Ponadto obowiązek ten ma charakter ciągły. Informacja taka powinna być bowiem przekazana pracownikowi nie tylko w chwili podejmowania pracy, ale w każdym przypadku zmian w ryzyku zawodowym, pojawienia się nowych zagrożeń bądź też w razie zwiększenia prawdopodobieństwa niekorzystnego oddziaływania warunków pracy na bezpieczeństwo i zdrowie pracowników.

Informacja o zagrożeniach występujących w zakładzie może być ogłoszona w dowolnym trybie przyjętym u danego pracodawcy, na przykład każdemu pracownikowi z osobna albo w formie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń. Często praktykowaną formą jest przekazywanie informacji na piśmie za pisemnym pokwitowaniem odbioru złożonym do akt osobowych pracownika. Nie ma też przeszkód, aby pracodawcy, u których obowiązuje regulamin pracy, stosowną informację zamieścili w postanowieniach regulaminowych.

Poinformowanie pracownika o ryzyku i zasadach ochrony przed zagrożeniami powinno nastąpić przed dopuszczeniem pracownika do określonej pracy. Można to uczynić przykładowo w czasie przeprowadzania szkolenia wstępnego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, którego program powinien obejmować także tematykę dotyczącą zagrożeń występujących w środowisku pracy, oraz zasad zapobiegania ich skutkom.


Ocena ryzyka zawodowego

O ile przez pojęcie „ryzyko zawodowe” należy rozumieć prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń mogących spowodować zagrożenie dla bezpieczeństwa lub zdrowia pracownika, skutkujące wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową lub poniesieniem strat materialnych, o tyle ocena tego ryzyka polega na oszacowaniu prawdopodobieństwa wystąpienia niepożądanych zdarzeń oraz wysokości prawdopodobnych szkód materialnych, a także strat związanych z utratą zdrowia lub życia.

W zakresie ogólnego obowiązku dokonywania oceny i dokumentowania ryzyka zawodowego, występującego przy określonych pracach oraz stosowania niezbędnych środków profilaktycznych zmniejszających to ryzyko, pracodawca w szczególności jest zobowiązany:


zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych dla zdrowia i uciążliwości,


zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie technologii, urządzeń, materiałów i substancji niepowodujących takich zagrożeń.

Pełne i fachowe dokonanie oceny ryzyka oraz określenie sposobów jego redukcji nie należy jednak do zadań łatwych. Wskazane jest zatem współdziałanie pracodawcy z osobami posiadającymi bardzo dobrą znajomość problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy, technologii i organizacji pracy. Mogą to być zarówno pracownicy u niego zatrudnieni, jak i specjaliści spoza zakładu. Osoby przeprowadzające ocenę ryzyka powinny posiadać niezbędną wiedzę przede wszystkim w zakresie:


stosowanych w procesach pracy materiałów, urządzeń i metod pracy (technologii),


organizacji pracy, a także wzajemnych relacji między pracownikami w procesach pracy,


rodzajów, prawdopodobieństwa, częstotliwości występowania oraz czasu trwania zagrożeń,


skutków narażenia na określone czynniki oraz zagrożeń związanych z tym narażeniem,


norm i przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ryzyka związanego z narażeniem na określone czynniki.


Na każdym stanowisku pracy

Ocena ryzyka powinna być dokonywana przy tworzeniu nowych stanowisk pracy i wprowadzaniu nowych procesów technologicznych, a także po każdej jego zmianie oraz po zastosowaniu nowych urządzeń technicznych, materiałów i substancji, zmianie organizacji pracy i stanowisk pracy, jak również zmianie stosowanych środków ochronnych. Okresowo powinna być także przeprowadzana, na podstawie dokonanej wcześniej oceny, kontrola poziomu ryzyka występującego przy określonych pracach.

Aby ocenić poziom ryzyka zawodowego na określonym stanowisku pracy czy przy wykonywaniu danej pracy, należy zalecić uprzednie dokonanie ocen cząstkowych, tzn. ustalić ryzyko dla zdrowia lub bezpieczeństwa, jakie stwarzają poszczególne czynniki występujące przy wykonywaniu pracy na tym stanowisku. Jeśli u pracodawcy występują identyczne stanowiska pracy, na których praca wykonywana jest w takich samych warunkach, ocenę ryzyka można przeprowadzić na jednym z nich, odnosząc ją do stanowisk pozostałych. Ryzyko zawodowe powinno być oceniane zarówno na stałych stanowiskach pracy, jak i na niestacjonarnych.


Odpowiedzialność pracodawcy

Obowiązki pracodawcy wynikające z art. 226 k.p. mają kategoryczny charakter, co oznacza, iż dotyczą one wszystkich stanowisk pracy, zaś ich wykonanie nie jest uwarunkowane oceną danej pracy jako związanej z ryzykiem mieszczącym się lub odbiegającym od normalnego doświadczenia zawodowego. Ustawodawca nie pozostawia tych kwestii ani uznaniu pracodawcy, ani ze względu na przedmiot ochrony, jakim jest życie i zdrowie pracownika, nie zezwala na uchylenie lub zmianę zakresu obowiązków w drodze porozumienia stron.

Ze względu na to, że art. 226 k.p., wchodzi w skład systemu gwarancji prawnych służących zabezpieczaniu zdrowia i życia ludzkiego w procesie pracy, obowiązki pracodawcy w tym zakresie mają charakter bezwarunkowy, obciążając go niezależnie od sposobu spełniania świadczenia przez pracownika. Obowiązki te cechuje także niepodzielność, co oznacza, iż działania i zaniechania innych podmiotów, którymi pracodawca posiłkuje się w realizacji obowiązków z zakresu bhp, nie zwalniają go od odpowiedzialności za stan bhp w miejscu pracy.

Nieprzestrzeganie powinności określonych w art. 226 k.p. stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika, sankcjonowane karą grzywny (art. 283 par. 1 k.p.). Ponadto brak poinformowania pracownika o zagrożeniach wynikających ze środowiska pracy i o obowiązku przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy zapobiegającym tym zagrożeniom powoduje, w razie gdy dojdzie do wypadku przy pracy z winy pracownika, że pracodawca nie będzie mógł się zwolnić z obowiązku wypłaty pracownikowi świadczeń z tego tytułu.

Pracodawca może narazić się także na odpowiedzialność odszkodowawczą wobec pracownika. Może mieć to miejsce w sytuacji, gdy niepoinformowanie pracownika o zagrożeniach wynikających z wykonywanej pracy doprowadzi do szkody, np. straci on odporność organizmu na choroby. W takim przypadku będzie mógł dochodzić od pracodawcy odszkodowania na podstawie przepisów kodeksu cywilnego (art. 471 i nast. k.c.).


Wzór pisma pracodawcy:
Informacja pracodawcy o ryzyku zawodowym
związanym z pracą w zakładzie

Zawiadamiam, iż w zakładzie .......................................... przy wykonywaniu pracy w ........................................ (dziale, na stanowisku pracy) występuje ryzyko zawodowe wynikające z następujących zagrożeń: .............................................................., na następujących stanowiskach pracy:.............................................

W związku z powyższym należy tu stosować następujące zasady ochrony przed tymi zagrożeniami........................... (podstawa prawna art. 226 k.p.).


........................................
(podpis pracodawcy lub osoby działającej w jego imieniu)

Podstawa prawna

■ Ustawa z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 213, poz. 2018).
Źródło: Gazeta Prawna 2.01.2004

Komentarze

Wyświetlanie Sortowanie
Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować. Zarejestruj lub zaloguj się
SERWIS PRACY NEXT-JOBS

PRACA INSPEKTOR BHP

INDIE byłem Tam w grudniu 2015


Studia Podyplomowe BHP WARSZAWA od 16 grudnia 2018


Bezpłatne Szkolenia BHP dla pracowników przez internet


Podyplomowe studia bhp zobacz posłuchaj


Podyplomowe studia bhp zobacz posłuchaj


Podyplomowe studia bhp zajęcia z 24 czerwca 2015


Podyplomowe Studia BHP w Wakacje zajęcia z 24 maja 2015


Podyplomowe Studia BHP w Wakacje zajęcia z 16 maja 2015


Studia BHP od 14 maja 2017 w Wakacje Też przez Internet


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz1


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz2


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz1


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz2


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 7 grudnia 2014

Nową edycje rozpoczynamy 19 listopada 2017

To jest pierwszy test zarejestrowania  naszych zajęć w sieci.
Tym sposobem każda osoba w necie będzie mogła uczestniczyć w zajęciach bez względu na miejsce swojego pobytu. Osoby które nie były obecne 7 grudnia 2014 miały możliwość oglądania przekazu na żywo a teraz mają wgląd w nagranie.
Następne nasze zajęcia mamy  w niedzielę 14 grudnia 2014 i będziemy przekazywać  w całości od początku zajęć.
Dzięki tej formie przekazu możesz słuchać naszych zajęć w samochodzie i oglądać leżąc w łóżeczku.
Temat następnych zajęć   : Wypadki przy pracy
ZAPRASZAM wszystkich a osobom zainteresowanym dam linka do transmisji online na żywo.
Nagranie jest technicznym  Testem możliwości a  w przyszłych  transmisjach  będziemy dążyć do ciągłego  doskononalenia.

Pytania w trakcie zajęć można będzie zadawać dzwoniąc po nr
501-700-846 pod tym numerem też zapisujemy na studia koszt 4500 zł

Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia 2014częśćtrzecia


Centrum Studiów Podyplomowych Kraków


Cookies pliki

Na naszych stronach  są wykorzystywane pliki cookies. Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.  Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w Zamknij. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

KATALOG SZKOLEŃ


Jak Lato to Lato z Salezjanami

.


Kodeksy Pracy -Karny -Cywilny


Kategorie


Ostatnie artykuły


POZWOLENIA ZINTEGROWANE-HANDEL CO2


Polecamy ebookiBHP EKSPERT Sp.z o.o. UWAGA adres do korespondencji: BHP EKSPERT 31-753 KRAKÓW ul.Tadeusza Lehra Spławińskiego 2

NIP 678-315-47-15 bhpekspert@gmail.com
tel.kom.(0)501-700-846
Tworzenie strony: 1,2242109775543 sekund.