VORTAL BHP
Aktualnie jest 945 Linki i 255 kategori(e) w naszej bazie
WARTE ODWIEDZENIA
 Co nowego Pierwsza 10 Zarekomenduj nas Nowe konto "" Zaloguj 23 czerwca 2018
Na stronie obecnie przebywa...

Obecnie jest 25 gości i 0 użytkowników online.

Możesz zalogować się lub zarejestrować nowe konto.

Kontakt z nami

+48501700846
+48501700846

Masz problem z BHP,szukasz odpowiedzi z BHP?
Szybko otrzymasz poradę
zadzwoń  lub napisz na maila.


Robert Łabuzek

Menu główne


Wpisz słowo i szukaj w serwisieDODAJ STRONĘ DO NASZEGO KATALOGU


BHP TESTY

BHP TESTY BHP TESTY

Google

Przeszukuj WWW
Szukaj z www.bhp.org.pl

Informacje ogólne: Rolnictwo a staż pracowniczy Autor : bhpekspert
Praca Uprawnienia pracownicze. Okresowe zatrudnienie w rolnictwie
Zaliczanie pracy w gospodarstwie do stażu pracowniczego


Wiele uprawnień pracowniczych uzależnionych jest od długości ogólnego stażu pracy danej osoby. Choć wydawałoby się, że dla stażu istotne znaczenie ma przede wszystkim zatrudnienie pracownicze, o jakim mowa w kodeksie pracy, to jednak w grę wchodzić mogą także inne okresy, które na mocy odrębnych ustaw lub przepisów zakładowych wliczane są do stażu pracownika. Przykładem takiego okresu, niezwiązanego z zatrudnieniem pracowniczym, jest praca w indywidualnym gospodarstwie rolnym.


O zaliczaniu jej do stażu pracownika przesądza ustawa z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy (Dz.U. nr 54, poz. 310). Wyjaśnia ona zarazem, kiedy praca wykonywana przez rolnika, który staje się pracownikiem, może mieć znaczenie w zakresie jego uprawnień ze stosunku pracy.


Definicja gospodarstwa rolnego

W zakresie kwalifikowania pracy rolniczej do stażu pracowniczego istotne znaczenie ma pojęcie gospodarstwa rolnego. Zgodnie z wyrokiem SN z 5 lutego 1998 r. (I PKN 511/97; OSNAPiUS 1999/1, poz. 19), definiują je przepisy kodeksu cywilnego, a konkretnie art. 553 k.c., który za gospodarstwo rolne uważa grunty rolne wraz z gruntami leśnymi, budynkami lub ich częściami, urządzeniami i inwentarzem, jeżeli stanowią lub mogą stanowić zorganizowaną całość gospodarczą, oraz prawami związanymi z prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Warto zauważyć, że powyższy przepis wśród kryteriów gospodarstwa rolnego nie wymienia jego obszaru.


Jakie okresy podlegają zaliczeniu

Omawiana ustawa nie zalicza do stażu pracowniczego każdej pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym, lecz tylko taką, która spełnia określone w niej warunki. Przede wszystkim, aby praca taka była wliczana do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownika wynikające ze stosunku pracy, musi ona przypadać na okresy prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego lub pracy w takim gospodarstwie prowadzonym przez współmałżonka.

Ponadto zaliczeniu do stażu pracowniczego podlegają przypadające przed dniem 1 stycznia 1983 r. okresy pracy po ukończeniu 16 roku życia w gospodarstwie rolnym prowadzonym przez rodziców lub teściów, poprzedzające objęcie tego gospodarstwa i rozpoczęcie jego prowadzenia osobiście lub wraz ze współmałżonkiem, a także przypadające po dniu 31 grudnia 1982 r. okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym w charakterze domownika w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin.


UWAGA

Objęcie gospodarstwa może nastąpić jeszcze w czasie, gdy dana osoba w nim pracuje, a jest ono prowadzone przez rodziców lub teściów lub w okresie późniejszym, po zaprzestaniu pracy w tym gospodarstwie. Przepisy ustawy bowiem nie wymagają, aby objęcie i prowadzenie gospodarstwa zbiegało się w czasie czy następowało bezpośrednio po zaprzestaniu w nim pracy. Wreszcie nie przewidują one także, by gospodarstwo, które zostało objęte i następnie było prowadzone, nie mogło być zbyte, podobnie jak i nie wymagają, by w chwili ubiegania się o dane świadczenie było ono nadal prowadzone.


Kiedy gospodarstwo może być przejęte

Przepisy nie wymagają, by objęcie i prowadzenie gospodarstwa rolnego następowało bezpośrednio po zaprzestaniu w nim pracy, a co więcej ma on zastosowanie także w przypadku zbycia gospodarstwa i niezależnie od czasu, przez jaki było ono prowadzone. Potwierdza to wyrok SN z 7 września 1999 r. (I PKN 250/99; OSNAPiUS 2001/1, poz. 10).

Praca w gospodarstwie rolnym ma poprzedzać jego objęcie i rozpoczęcie jego prowadzenia, przy czym nie zastrzega się w nim, że objęcie gospodarstwa i rozpoczęcie jego prowadzenia ma następować w okresie, gdy praca jest jeszcze wykonywana w gospodarstwie bądź też bezpośrednio czy też w pewnym okresie po zaprzestaniu jej wykonywania.


Kiedy pracy w rolnictwie nie wlicza się do stażu

O tym, czy pracę byłego rolnika można wliczyć do stażu pracowniczego, rozstrzygają przepisy prawa obowiązujące pracodawcę w zakresie danego uprawnienia, stanowiące o zaliczaniu okresów pracy w innych zakładach pracy. Należy bowiem przypomnieć, że pojęcie pracy w gospodarstwie rolnym zostało zrównane z pracą wykonywaną w innych zakładach pracy, choć z pewnymi wyjątkami.

Wliczanie okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym jest zatem możliwe wówczas, gdy przepisy prawa dopuszczają wliczanie okresów zatrudnienia w innych zakładach pracy do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownika wynikające ze stosunku pracy. Przepisami tymi są zarówno akty prawne, takie jak ustawy i przepisy wykonawcze, jak również układy zbiorowe pracy oraz zakładowe regulaminy wynagradzania.

Omawianej ustawy nie stosuje się natomiast, gdy w myśl danego przepisu prawa lub postanowienia zakładowego do stażu pracy wlicza się tylko okresy zatrudnienia w danym zakładzie pracy lub w określonej branży. Praca w gospodarstwie nie jest wliczana do stażu także wówczas, gdy prawo do danego uprawnienia uzależnione jest od okresów pracy na określonych stanowiskach lub pracy wykonywanej w szczególnych warunkach.


Praca na roli a prawo do świadczeń

Nie w każdym przypadku nabywania uprawnień pracowniczych okres pracy rolniczej będzie miał jednak znaczenie. Niektóre bowiem prawa pracownika zostały powiązane jedynie z okresem zatrudnienia u danego pracodawcy, np. długość okresu wypowiedzenia czy odprawa pieniężna przysługująca w razie zwolnień grupowych. W tych przypadkach okresy pracy rolniczej nie są uwzględniane w stażu pracowniczym.

Inaczej przedstawia się sytuacja w zakresie prawa do urlopu wypoczynkowego lub gdy pracownik nabywa jakieś świadczenie z upływem określonego czasu. Przepis art. 2 omawianej ustawy nie wlicza bowiem okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do okresu zatrudnienia, od którego zależy nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego lub innego świadczenia przysługującego z upływem roku pracy lub okresu krótszego niż jeden rok.


UWAGA

Praca rolnicza wliczana jest do ogólnego stażu pracy, od którego uzależnione są określone świadczenia pracownicze, np. nagroda jubileuszowa lub dodatek stażowy, ale pod warunkiem, że wynika to z przepisów prawa lub zakładowych postanowień płacowych.

Oznacza to, że pracownik, który uprzednio pracował tylko w gospodarstwie rolnym, prawo do urlopu nabędzie na zasadach obowiązujących pracowników, którzy po raz pierwszy podejmują pracę. Natomiast wymiar jego urlopu zostanie ustalony z uwzględnieniem pracy rolniczej, gdyż przepisy kodeksu pracy nawiązują w tym zakresie do ogólnego stażu pracy, obejmującego także okresy poprzedniego zatrudnienia.


Dokumentowanie pracy w gospodarstwie

Praca w gospodarstwie rolnym musi być przez pracownika udokumentowana. O tym, w jakiej formie należy to uczynić, rozstrzyga art. 3 ustawy z dnia 20 lipca 1990 r. Zgodnie z tym przepisem, pracownik powinien w tym celu udać się do właściwego urzędu gminy i uzyskać stosowne zaświadczenie, które następnie powinien przedstawić pracodawcy.


UWAGA

Praca w gospodarstwie rolnym rodziców po ukończeniu 16 roku życia nie podlega zaliczeniu do pracowniczego stażu pracy, jeżeli nie nastąpiło objęcie tego gospodarstwa i rozpoczęcie jego prowadzenia osobiście lub wraz ze współmałżonkiem, choćby nastąpiło to z przyczyn niezależnych od zainteresowanego.

Urząd zaś na wniosek osoby zainteresowanej obowiązany jest wydać takie zaświadczenie, stwierdzając w nim okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym. Jeśli urząd gminy nie dysponuje dokumentami uzasadniającymi wydanie takiego zaświadczenia, ma obowiązek zawiadomić o tym zainteresowanego na piśmie. W takim przypadku istnieje możliwość udowodnienia okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym zeznaniami co najmniej dwóch świadków zamieszkujących w tym czasie na terenie, na którym jest położone gospodarstwo rolne.

Przepis ten nie wskazuje jednak, przed kim i w jakim trybie powinny być złożone zeznania świadków. Dlatego należy przyjąć, że powinno to nastąpić przed urzędnikiem gminy, a nie np. przed zainteresowanym pracodawcą.

Źródło:Gazeta prawna

Komentarze

Wyświetlanie Sortowanie
Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować. Zarejestruj lub zaloguj się
SERWIS PRACY NEXT-JOBS

PRACA INSPEKTOR BHP

INDIE byłem Tam w grudniu 2015


Studia Podyplomowe BHP WARSZAWA od 20 maja 2018


Bezpłatne Szkolenia BHP dla pracowników przez internet


Podyplomowe studia bhp zobacz posłuchaj


Podyplomowe studia bhp zobacz posłuchaj


Podyplomowe studia bhp zajęcia z 24 czerwca 2015


Podyplomowe Studia BHP w Wakacje zajęcia z 24 maja 2015


Podyplomowe Studia BHP w Wakacje zajęcia z 16 maja 2015


Studia BHP od 14 maja 2017 w Wakacje Też przez Internet


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz1


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz2


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz1


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz2


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 7 grudnia 2014

Nową edycje rozpoczynamy 19 listopada 2017

To jest pierwszy test zarejestrowania  naszych zajęć w sieci.
Tym sposobem każda osoba w necie będzie mogła uczestniczyć w zajęciach bez względu na miejsce swojego pobytu. Osoby które nie były obecne 7 grudnia 2014 miały możliwość oglądania przekazu na żywo a teraz mają wgląd w nagranie.
Następne nasze zajęcia mamy  w niedzielę 14 grudnia 2014 i będziemy przekazywać  w całości od początku zajęć.
Dzięki tej formie przekazu możesz słuchać naszych zajęć w samochodzie i oglądać leżąc w łóżeczku.
Temat następnych zajęć   : Wypadki przy pracy
ZAPRASZAM wszystkich a osobom zainteresowanym dam linka do transmisji online na żywo.
Nagranie jest technicznym  Testem możliwości a  w przyszłych  transmisjach  będziemy dążyć do ciągłego  doskononalenia.

Pytania w trakcie zajęć można będzie zadawać dzwoniąc po nr
501-700-846 pod tym numerem też zapisujemy na studia koszt 4500 zł

Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia 2014częśćtrzecia


Centrum Studiów Podyplomowych Kraków


Cookies pliki

Na naszych stronach  są wykorzystywane pliki cookies. Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.  Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w Zamknij. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

KATALOG SZKOLEŃ


Jak Lato to Lato z Salezjanami

.


Kodeksy Pracy -Karny -Cywilny


Kategorie


Ostatnie artykuły


POZWOLENIA ZINTEGROWANE-HANDEL CO2


Polecamy ebookiBHP EKSPERT Sp.z o.o. UWAGA adres do korespondencji: BHP EKSPERT 31-753 KRAKÓW ul.Tadeusza Lehra Spławińskiego 2

NIP 678-315-47-15 bhpekspert@gmail.com
tel.kom.(0)501-700-846
Tworzenie strony: 1,1568078994751 sekund.