VORTAL BHP
Aktualnie jest 945 Linki i 255 kategori(e) w naszej bazie
WARTE ODWIEDZENIA
 Co nowego Pierwsza 10 Zarekomenduj nas Nowe konto "" Zaloguj 23 kwietnia 2019
Na stronie obecnie przebywa...

Obecnie jest 34 gości i 0 użytkowników online.

Możesz zalogować się lub zarejestrować nowe konto.

Kontakt z nami

+48501700846
+48501700846

Masz problem z BHP,szukasz odpowiedzi z BHP?
Szybko otrzymasz poradę
zadzwoń  lub napisz na maila.


Robert Łabuzek

Menu główne


Wpisz słowo i szukaj w serwisieDODAJ STRONĘ DO NASZEGO KATALOGU


BHP TESTY

BHP TESTY BHP TESTY

Google

Przeszukuj WWW
Szukaj z www.bhp.org.pl

VORTAL BHP FAQ (ang. często zadawane pytania)

Kategoria: Główna -> Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Pytanie

Odpowiedź

Przywrócenie do pracy w wyniku zawarcia ugody

Pracodawca powinien zgłosić przywróconego pracownika do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego z kodem 01 10 XX, z datą objęcia ubezpieczeniem 1 lutego 2002 r., oraz złożyć deklaracje rozliczeniowe korygujące wraz z zerowymi imiennymi raportami miesięcznymi, z podaną zerową podstawą wymiaru składek i z zerową kwotą składek za okres od 1 lutego 2002 r. do 30 września 2002 r. Jeżeli całe wynagrodzenie należne za okres pozostawania bez pracy zostanie wypłacone w październiku, powinno być rozliczone w dokumentach rozliczeniowych składanych za ten miesiąc.
Orzeczenie sądu przywracające pracownika do pracy na poprzednich warunkach, jak też przywrócenie do pracy na podstawie ugody zawartej między pracownikiem a pracodawcą ma charakter mieszany, konstytutywno-deklaratoryjny. To znaczy, że warunkiem reaktywowania stosunku pracy jest zgłoszenie przez pracownika gotowości niezwłocznego podjęcia pracy w terminie 7 dni od przywrócenia go do pracy. Podjęcie pracy w tym terminie powoduje nawiązanie stosunku pracy, co oznacza, że osoba przywrócona do pracy podlegała przez cały ten czas – także w okresie od ustania stosunku pracy na skutek bezskutecznego wypowiedzenia umowy o pracę do przywrócenia pracownika do pracy – ubezpieczeniom społecznym jako pracownik.
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 7 rozporządzenia Rady Ministrów z 30 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu postępowania w sprawach rozliczania składek wypłaconych zasiłków z ubezpieczeń chorobowego i wypadkowego, zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych oraz kolejności zaliczania wpłat składek na poszczególne fundusze (Dz.U. Nr 165, poz. 1197 z późn.zm.).

Wróć na górę

Komentarze

Wyświetlanie Sortowanie
Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować. Zarejestruj lub zaloguj się
Nagrody jubileuszowe dla zwalnianych pracowników

Tak
Od tych nagród powinny być naliczone składki na ubezpieczenia. Ponieważ w regulaminie wynagrodzeń jest wyraźny zapis, iż pracodawca wypłaca zwalnianym pracownikom nagrody jubileuszowe, wypłacana nagroda stanowi podstawę wymiaru składek, z wyjątkiem nagród wyłączonych z podstawy wymiaru. Z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wyłączone zostały nagrody jubileuszowe (gratyfikacje), które według zasad określających warunki ich przyznawania przysługują pracownikom nie częściej niż co 5 lat. Z podstawy wymiaru wyłączono też nagrody jubileuszowe, wypłacane częściej niż co 5 lat, jeżeli:
• nagroda jubileuszowa została wypłacona w dniu rozwiązania umowy o pracę w związku z przejściem pracownika na emeryturę lub rentę inwalidzką w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową albo na rentę inwalidzką I lub II grupy z innych przyczyn niż wypadek przy pracy lub choroba zawodowa, a do nabycia prawa do następnej nagrody brakuje mniej niż 12 miesięcy,
• pracownik przedstawił dokumenty poświadczające zatrudnienie, które nie były uwzględniane przy ustalaniu prawa do poprzedniej nagrody,
• nagroda jubileuszowa przysługiwała w przemyśle wydobywczym członkom drużyn ratowniczych (z wyjątkiem specjalistów), bez względu na częstotliwość faktycznej ich wypłaty.
Jeżeli nagroda jubileuszowa będzie wypłacona przed upływem 5 lat, z innych przyczyn niż wymienione, stanowi podstawę wymiaru składek.
Wypłacanej nagrody nie można zakwalifikować jako rekompensaty w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, gdyż w regulaminie jest zapis, iż jest to nagroda jubileuszowa. Z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wyłączone zostały odprawy, odszkodowania i rekompensaty wypłacane pracownikom z tytułu wygaśnięcia lub rozwiązania stosunku pracy, w tym z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę lub rozwiązania jej bez wypowiedzenia, skrócenia okresu jej wypowiedzenia, niewydania w terminie lub wydania niewłaściwego świadectwa pracy.
Podstawa prawna:
§ 2 ust. 1 pkt 1 i 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. Nr 161, poz. 1106, z późn.zm.).
Zatrudnienie sędziego lub prokuratora w szkole wyższej – umowa-zlecenie

Wróć na górę

Komentarze

Wyświetlanie Sortowanie
Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować. Zarejestruj lub zaloguj się
Zatrudnienie sędziego lub prokuratora w szkole wyższej – umowa-zlecenie

Tak
Gdy uczelnia zatrudnia prokuratora lub sędziego na podstawie umowy-zlecenia, powinna zgłosić zatrudnioną osobę do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.
Sędziowie i prokuratorzy nie podlegają przepisom ustawy systemowej, z tytułu pełnienia funkcji sędziego lub prokuratora. Jednak w przypadku, gdy osoby pełniące tę funkcję zawierają umowę-zlecenia, są traktowane na zasadach ogólnych. Ponieważ sędziowie i prokuratorzy nie podlegają ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym na gruncie ustawy systemowej w przypadku wykonywania funkcji sędziego lub prokuratora i świadczenia pracy na podstawie umowy-zlecenia, nie mamy do czynienia ze zbiegiem tytułów do ubezpieczeń. Jako jedyny tytuł występuje wykonywanie umowy-zlecenia.
W takim przypadku, gdy sędzia lub prokurator zawrze umowę-zlecenia, obowiązkowo podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu. Ubezpieczeniu wypadkowemu zleceniobiorca podlega, jeżeli praca będzie wykonywana w miejscu lub siedzibie prowadzenia działalności przez zleceniodawcę. Obowiązkowa jest również składka na ubezpieczenie zdrowotne.
Podstawa prawna:
art. 9 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. Nr 137, poz. 887 z późn.zm.).

Wróć na górę

Komentarze

Wyświetlanie Sortowanie
Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować. Zarejestruj lub zaloguj się
Umowa-zlecenie – spóźniona informacja o podjęciu studiów

Ubezpieczeniom społecznym z tytułu wykonywania umowy-zlecenia nie podlegają uczniowie szkół ponadpodstawowych i studenci do ukończenia przez nich 26 lat życia. Jeżeli zatrudniana studentka nie ukończyła 26 lat życia, to z umowy-zlecenia nie powinna podlegać ubezpieczeniom społecznym, jak też ubezpieczeniu zdrowotnemu. Gdy została zgłoszona do ubezpieczeń społecznych, a płatnik naliczał za nią i opłacał składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, powinien złożyć korektę dokumentów.
Studentka powinna zostać wyrejestrowana z ubezpieczeń z dniem zgłoszenia na druku ZUS ZWUA. Składane za nią imienne raporty miesięczne ZUS RCA/RNA powinny zostać wyzerowane (raporty te powinny zostać powtórzone i w pola: podstawa wymiaru składek i kwota należnych składek, powinno zostać wpisane „zero”). Po złożeniu korekty dokumentów powstałą nadpłatę składek płatnik może zaliczyć na poczet bieżących składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, tzn. przy dokonywaniu wpłaty o kwotę nadpłaty może pomniejszyć dokonywaną wpłatę na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.
Płatnik musi też dokonać rozliczenia ze studentką, zwracając jej kwotę nadpłaconych składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, finansowanych z jej środków.
Podstawa prawna:
art. 6 ust. 4 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. Nr 137, poz. 887 z późn.zm.).

Wróć na górę

Komentarze

Wyświetlanie Sortowanie
Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować. Zarejestruj lub zaloguj się
Umowa-zlecenie – spóźniona informacja o podjęciu studiów

Ubezpieczeniom społecznym z tytułu wykonywania umowy-zlecenia nie podlegają uczniowie szkół ponadpodstawowych i studenci do ukończenia przez nich 26 lat życia. Jeżeli zatrudniana studentka nie ukończyła 26 lat życia, to z umowy-zlecenia nie powinna podlegać ubezpieczeniom społecznym, jak też ubezpieczeniu zdrowotnemu. Gdy została zgłoszona do ubezpieczeń społecznych, a płatnik naliczał za nią i opłacał składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, powinien złożyć korektę dokumentów.
Studentka powinna zostać wyrejestrowana z ubezpieczeń z dniem zgłoszenia na druku ZUS ZWUA. Składane za nią imienne raporty miesięczne ZUS RCA/RNA powinny zostać wyzerowane (raporty te powinny zostać powtórzone i w pola: podstawa wymiaru składek i kwota należnych składek, powinno zostać wpisane „zero”). Po złożeniu korekty dokumentów powstałą nadpłatę składek płatnik może zaliczyć na poczet bieżących składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, tzn. przy dokonywaniu wpłaty o kwotę nadpłaty może pomniejszyć dokonywaną wpłatę na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.
Płatnik musi też dokonać rozliczenia ze studentką, zwracając jej kwotę nadpłaconych składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, finansowanych z jej środków.
Podstawa prawna:
art. 6 ust. 4 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. Nr 137, poz. 887 z późn.zm.).

Wróć na górę

Komentarze

Wyświetlanie Sortowanie
Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować. Zarejestruj lub zaloguj się
Umowa o dzieło zawarta w trakcie urlopu bezpłatnego

Nie
Od tego przychodu nie należy naliczać składki. Umowa o dzieło zawarta w okresie urlopu bezpłatnego nie powoduje obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, ponieważ umowa o dzieło nie jest samoistnym tytułem do objęcia pracownika ubezpieczeniami.
Osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, która z własnym pracodawcą zawiera umowę o dzieło, z tytułu wykonywania tej umowy obowiązkowo podlega ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu. Dla celów opłacania składek umowa o dzieło z własnym pracownikiem jest traktowana jak umowa o pracę. Gdy zawarcie umowy o dzieło następuje w okresie, kiedy strony co prawda pozostają w stosunku pracy, jednak stosunek ten w okresie przebywania pracownika na urlopie bezpłatnym uległ zawieszeniu (w okresie tym pracownik nie świadczy pracy, a pracodawca nie wypłaca mu wynagrodzenia), umowy o dzieło nie można traktować jak umowy zawartej z własnym pracownikiem w okresie, kiedy świadczona jest praca.
Podstawa prawna:
art. 9 ust. 1 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. Nr 137, poz. 887 z późn.zm.).

Wróć na górę

Komentarze

Wyświetlanie Sortowanie
Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować. Zarejestruj lub zaloguj się
Zatrudnienie sędziego w sądzie macierzystym – umowa-zlecenie, umowa o dzieło

Umowa o dzieło rodzi obowiązek ubezpieczeń tylko w odniesieniu do osób, które dodatkowo z własnym pracodawcą zawierają umowę o dzieło lub w ramach tej umowy wykonują pracę na rzecz własnego pracodawcy. Ponieważ sędzia nie podlega ubezpieczeniom społecznym jako pracownik, zawarcie przez sędziego dodatkowo umowy o dzieło nie rodzi obowiązku ubezpieczeń.
W przypadku zawarcia z sędzią umowy-zlecenia, umowa taka jest tytułem do obowiązkowych ubezpieczeń. Sędzia z tytułu wykonywania umowy-zlecenia, podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym oraz dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu. Sąd jako płatnik składek powinien zgłosić sędziego wykonującego umowę-zlecenia do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, z kodem tytułu ubezpieczenia 04 XX XX. Z takim samym kodem powinien być sporządzany imienny raport miesięczny. Za sędziego obowiązkowe będzie składanie dwóch imiennych raportów miesięcznych, z kodem tytułu 20 10 XX – gdzie wykazywane muszą być składki na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu „bycia sędzią”, oraz z kodem 04 XX XX, gdzie wykazywane będą składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne z tytułu wykonywania umowy zlecenia.
Podstawa prawna:
• art. 91 § 9 ustawy z 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. Nr 98, poz. 1070),
• art. 6 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. Nr 137, poz. 887 z późn.zm.).

Wróć na górę

Komentarze

Wyświetlanie Sortowanie
Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować. Zarejestruj lub zaloguj się
SERWIS PRACY NEXT-JOBS

PRACA INSPEKTOR BHP

INDIE byłem Tam w grudniu 2015


Studia Podyplomowe BHP WARSZAWA od 16 grudnia 2018


Bezpłatne Szkolenia BHP dla pracowników przez internet


Podyplomowe studia bhp zobacz posłuchaj


Podyplomowe studia bhp zobacz posłuchaj


Podyplomowe studia bhp zajęcia z 24 czerwca 2015


Podyplomowe Studia BHP w Wakacje zajęcia z 24 maja 2015


Podyplomowe Studia BHP w Wakacje zajęcia z 16 maja 2015


Studia BHP od 14 maja 2017 w Wakacje Też przez Internet


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz1


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz2


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz1


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz2


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 7 grudnia 2014

Nową edycje rozpoczynamy 19 listopada 2017

To jest pierwszy test zarejestrowania  naszych zajęć w sieci.
Tym sposobem każda osoba w necie będzie mogła uczestniczyć w zajęciach bez względu na miejsce swojego pobytu. Osoby które nie były obecne 7 grudnia 2014 miały możliwość oglądania przekazu na żywo a teraz mają wgląd w nagranie.
Następne nasze zajęcia mamy  w niedzielę 14 grudnia 2014 i będziemy przekazywać  w całości od początku zajęć.
Dzięki tej formie przekazu możesz słuchać naszych zajęć w samochodzie i oglądać leżąc w łóżeczku.
Temat następnych zajęć   : Wypadki przy pracy
ZAPRASZAM wszystkich a osobom zainteresowanym dam linka do transmisji online na żywo.
Nagranie jest technicznym  Testem możliwości a  w przyszłych  transmisjach  będziemy dążyć do ciągłego  doskononalenia.

Pytania w trakcie zajęć można będzie zadawać dzwoniąc po nr
501-700-846 pod tym numerem też zapisujemy na studia koszt 4500 zł

Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia 2014częśćtrzecia


Centrum Studiów Podyplomowych Kraków


Cookies pliki

Na naszych stronach  są wykorzystywane pliki cookies. Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.  Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w Zamknij. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

KATALOG SZKOLEŃ


Jak Lato to Lato z Salezjanami

.


Kodeksy Pracy -Karny -Cywilny


Kategorie


Ostatnie artykuły


POZWOLENIA ZINTEGROWANE-HANDEL CO2


Polecamy ebookiBHP EKSPERT Sp.z o.o. UWAGA adres do korespondencji: BHP EKSPERT 31-753 KRAKÓW ul.Tadeusza Lehra Spławińskiego 2

NIP 678-315-47-15 bhpekspert@gmail.com
tel.kom.(0)501-700-846
Tworzenie strony: 1,2732319831848 sekund.