VORTAL BHP
Aktualnie jest 945 Linki i 255 kategori(e) w naszej bazie
WARTE ODWIEDZENIA
 Co nowego Pierwsza 10 Zarekomenduj nas Nowe konto "" Zaloguj 23 kwietnia 2019
Na stronie obecnie przebywa...

Obecnie jest 35 gości i 0 użytkowników online.

Możesz zalogować się lub zarejestrować nowe konto.

Kontakt z nami

+48501700846
+48501700846

Masz problem z BHP,szukasz odpowiedzi z BHP?
Szybko otrzymasz poradę
zadzwoń  lub napisz na maila.


Robert Łabuzek

Menu główne


Wpisz słowo i szukaj w serwisieDODAJ STRONĘ DO NASZEGO KATALOGU


BHP TESTY

BHP TESTY BHP TESTY

Google

Przeszukuj WWW
Szukaj z www.bhp.org.pl

VORTAL BHP FAQ (ang. często zadawane pytania)

Kategoria: Główna -> DOPILNUJ FORMALNOŚCI

Pytanie

Odpowiedź

31 lipca tego roku podpisałem z pracownikiem umowę o pracę. Dzień podjęcia obowiązków oznaczyliśmy na 1 sierpnia, w tym dniu stawił się też do pracy. Czy jest on zatrudniony od 31 lipca czy od 1 sierpnia? Od kiedy jest objęty ubezpieczeniem społecznym? Ja

Nie zawsze data zawarcia umowy o pracę jest datą nawiązania stosunku pracy. Ten nawiązuje się bowiem albo w terminie określonym w umowie jako dzień rozpoczęcia pracy, albo - jeżeli strony takiego terminu nie określiły - w dniu zawarcia umowy. W tej sytuacji dniem zawarcia umowy jest 31 lipca 2003 r., natomiast nawiązania stosunku pracy - 1 sierpnia 2003 r. Zatem pracodawca - wypełniając świadectwo pracy - w części dotyczącej długości okresu zatrudnienia powinien podać, że pracownik był zatrudniony od 1 sierpnia 2003 r. do... (dzień zakończenia stosunku pracy).

Obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, chorobowemu i wypadkowemu pracownicy podlegają od dnia nawiązania stosunku pracy do dnia jego ustania.

Podstawa prawna: art. 26 k.p. oraz art. 13 pkt 1 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 1998 r. nr 137, poz. 887 ze zm.)

Wróć na górę

Komentarze

Wyświetlanie Sortowanie
Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować. Zarejestruj lub zaloguj się
Od 1 lipca 2003 r. jestem zatrudniona na umowę o pracę, ale do dziś nie otrzymałam oryginału umowy. Wynagrodzenie za lipiec dostałam dopiero 2 września, i to w wysokości 1/3 kwoty, która mi się należy. Reszty pracodawca nie chce wypłacić, twierdząc, że ni

Umowa o pracę powinna być sporządzona na piśmie w co najmniej dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden (oryginał) jest dla pracownika, a drugi (kopię) - włącza się do jego akt osobowych. Jeżeli pracodawca nie spisze umowy, jest zobowiązany - nie później niż w ciągu siedmiu dni od dnia rozpoczęcia pracy - potwierdzić na piśmie rodzaj umowy i jej warunki. Jeśli tego nie uczyni, naraża się na karę grzywny, którą nakładają inspektorzy pracy. Każdy zatrudniony może udać się do okręgowego inspektora pracy po pomoc i interwencję. To organ, który kontroluje przestrzeganie przez pracodawców prawa pracy. Do niego też należy się zwrócić w przypadku problemów z nieterminową i niepełną wypłatą wynagrodzenia za pracę. W razie stwierdzenia, że wynagrodzenie lub inne świadczenie ze stosunku pracy należy się pracownikowi, inspektor może wydać nakaz jego wypłaty. Niezależnie od tego czytelniczka może dochodzić swoich praw przed sądem pracy. Postępowanie przed nim jest dla niej wolne od opłat sądowych. Ma ona prawo żądać zaległego wynagrodzenia wraz z odsetkami w wysokości ustawowej (obecnie 13 proc. w stosunku rocznym).

Każdy pracownik może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia wówczas, gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec niego, w tym gdy nie wypłaca w terminie wynagrodzenia. Wówczas po ewentualnym procesie przysługuje mu odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia, a gdy chodzi o umowy na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy - za dwa tygodnie.

Podstawa prawna: art. 29, art. 55 § 11, art. 281 pkt 2 k.p.

Wróć na górę

Komentarze

Wyświetlanie Sortowanie
Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować. Zarejestruj lub zaloguj się
W naszym przedsiębiorstwie umowy o pracę szczegółowo określają zadania powierzane zatrudnianym. Czy oprócz tego trzeba im dawać oddzielnie zakres obowiązków? Tak zasugerowała kadrowa z innej firmy.

Nic podobnego. Źródłem wątpliwości jest zapewne art. 94 pkt 1 k.p., zgodnie z którym pracodawca jest zobowiązany zaznajamiać podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz podstawowymi uprawnieniami. Może to zatem robić w dowolnej postaci, zgodnie z wyrokiem SN z 7 stycznia 1998 r. - także ustnie. Z uzasadnienia tego orzeczenia wynika ponadto, że pracodawca może dać wypowiedzenie osobie źle wykonującej swe obowiązki, o których zakresie i sposobie była przez niego należycie powiadomiona. Zadania pracownika można zatem (ale nie trzeba) określić w formie pisemnego zakresu czynności, stanowiącego np. załącznik do umowy o pracę.

Podstawa prawna: rozporządzenie z 28 maja 1996 r., art. 94 pkt 1 k.p., wyrok SN z 7 stycznia 1998 r. (I PKN 457/97, OSNAPiUS 1998 nr 22, poz. 653)

Wróć na górę

Komentarze

Wyświetlanie Sortowanie
Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować. Zarejestruj lub zaloguj się
Zamierzam podjąć pracę w dużej hurtowni jako starsza kasjerka. Kadrowa kazała mi przynieść do moich akt osobowych oryginalne świadectwa pracy i dyplomy ze szkół. Boję się, że je zgubi. Czy ma prawo żądać tego ode mnie?

Kadrowa może domagać się od kandydata do pracy oryginalnych świadectw pracy czy dyplomów, ale tylko w celu wglądu do nich, dokonania odpisów czy zrobienia kopii. W aktach osobowych pracownika przechowuje się bowiem tylko odpisy lub kopie dokumentów.

Podstawa prawna: § 1 ust. 3 rozporządzenie z 28 maja 1996 r.

Wróć na górę

Komentarze

Wyświetlanie Sortowanie
Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować. Zarejestruj lub zaloguj się
Jestem właścicielką firmy produkującej nawozy sztuczne. Mamy problem z naborem personelu. Niedawno zatrudniliśmy na trzy miesiące operatora maszyny, który już po tygodniu okazał się nieprzydatny. Kadrowa powiedziała jednak, że nie możemy dać mu wypowiedze

Są różne rodzaje umów o pracę. W tym przypadku rzeczywiście dokonano nie najszczęśliwszego wyboru. Umów o pracę na czas określony sześciu miesięcy lub krótszy nie można bowiem wypowiedzieć. Standardowo nowo przyjmowanych zatrudnia się na podstawie umów na okres próbny. Ten zaś nie może przekraczać trzech miesięcy, ale - z drugiej strony - przepisy nie narzucają minimalnego czasu jego trwania. Równie dobrze czytelniczka może zatrudnić nową osobę na tygodniowy okres próbny. Wówczas przyjrzy jej się dokładnie i sprawdzi, czy sprosta ona powierzonym zadaniom. Jeżeli nie, taką umowę można wypowiedzieć za trzydniowym wypowiedzeniem. Poza tym warto dokładnie przestudiować przedkładane przez zatrudnianego dokumenty potwierdzające jego wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.

Podstawa prawna: art. 25 i 32 k.p.

Wróć na górę

Komentarze

Wyświetlanie Sortowanie
Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować. Zarejestruj lub zaloguj się
Firma, w której pracuję, podlega reorganizacji. Pracodawca zamierza zmienić stanowiska oraz zakres obowiązków kilku pracownikom z pionu kierowniczego, a co za tym idzie - obniżyć im pensje. Czy w tym celu wystarczy aneks do umów o pracę? A może każdemu tr

Wystarczające mogą być aneksy do umów o pracę, pod warunkiem, że zainteresowani zgodzą się na nie. Oznaczałoby to zmianę umów o pracę na mocy porozumienia stron, które - aby doszło do skutku - wymaga akceptacji zarówno pracodawcy, jak i pracownika. W razie braku zgody zatrudnionego, pracodawcy pozostaje wręczenie mu wypowiedzenia warunków pracy i płacy (tzw. zmieniającego). W oświadczeniu o wypowiedzeniu zmieniającym powinno być pouczenie, że do połowy okresu wymówienia zainteresowany może odmówić na piśmie przyjęcia nowych warunków. Jeżeli odmówi, wypowiedzenie zmieniające przekształca się w definitywne, a umowa rozwiązuje się z jego upływem. Inaczej będzie, gdy do połowy okresu wymówienia pracownik nie złoży oświadczenia o odrzuceniu oferty. Wtedy przyjmuje się, że propozycję zaakceptował, a nowe warunki zatrudnienia wiążą po upływie okresu wypowiedzenia. Jeżeli natomiast w oświadczeniu o wypowiedzeniu zabraknie takiego pouczenia, pracownik może odmówić przyjęcia nowych warunków aż do końca upływu wypowiedzenia.

Podstawa prawna: art. 42 k.p.

Wróć na górę

Komentarze

Wyświetlanie Sortowanie
Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować. Zarejestruj lub zaloguj się

Jakie grupy zawodowe muszą mieć badania psychologiczne (psychotesty)? Kto o tym decyduje i jaka jest podstawa prawna?


Czy kierowca wózka widłowego musi mieć takie badanie?


15 czerwca 2007

Tak, kierowca wózka widłowego podlega badaniom psychologicznym, o czym stanowi rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej.


Każdy pracownik, przed podjęciem pracy, a także młodociany przenoszony na inne stanowisko, na którym występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe musi obligatoryjnie przejść badania wstępne, również. Niedopełnienie tych obowiązków może skutkować dotkliwymi karami finansowymi. Zakazane jest dopuszczenie do pracy pracownika, który nie ma aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku.


Są jednak wyjątki, kiedy orzeczenie takie nie jest konieczne - w przypadku osób przyjmowanych ponownie do pracy u tego samego pracodawcy na to samo stanowisko lub na inne, jeśli umowa została zawarta bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy z tym samym pracodawcą.


Decyzję o tym, jakie badania należy wykonać podejmuje lekarz biorąc pod uwagę to, czy występują czynniki zewnętrzne wymagające sprawności psychoruchowej. Jeżeli nie występują, wówczas badania przeprowadza się na zasadach jak dla zwykłych pracowników pracujących fizycznie.


Jeśli lekarz stwierdzi, iż prace na wózkach, są pracami wymagającymi pełnej sprawności psychoruchowej, wówczas przeprowadza się badania ogólne oraz według wskazań badania okulistyczne, neurologiczne, a także testy sprawności psychoruchowej.


Pełny wykaz prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej znajduje się w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz. U. Nr 62, poz. 287). Są to:1) prace przy obsłudze suwnic sterowanych z kabiny i zdalnie sterowanych,

2) prace przy obsłudze podnośników i platform hydraulicznych,

3) prace przy obsłudze układnic magazynowych,

4) prace przy obsłudze żurawi wieżowych i samojezdnych,

5) prace operatorów samojezdnych ciężkich maszyn budowlanych i maszyn drogowych,

6) prace przy obsłudze urządzeń mechanicznych, związanych z czynnościami wyburzeniowymi,

7) prace operatorów pulpitów sterowniczych urządzeń technologicznych wielofunkcyjnych i wielozadaniowych,

8) prace przy obsłudze urządzeń walcowniczych przy wprowadzaniu pasm do wykrojów walcowniczych przy użyciu narzędzi ręcznych,

9) prace drużyn trakcyjnych oraz maszynistów - operatorów samojezdnych ciężkich maszyn torowych i kierowców drezyn motorowych,

10) prace nastawniczego, ustawiacza i manewrowego na kolei i na zakładowych bocznicach kolejowych oraz prace dyżurnego ruchu na kolei,

11) prace kierowców: autobusów, pojazdów przewożących materiały niebezpieczne oraz pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 ton i długości powyżej 12 m, trolejbusów i motorniczych tramwajów,

12) prace przy montażu i remoncie sieci trakcyjnych,

13) prace przy liniach napowietrznych niskich, średnich i wysokich napięć,

14) prace przy obsłudze urządzeń ciśnieniowych podlegających pełnemu dozorowi technicznemu,

15) prace przy obsłudze instalacji chemicznych do produkcji gazów toksycznych lub tworzących mieszaniny wybuchowe z powietrzem,

16) prace przy materiałach łatwo palnych, środkach toksycznych i materiałach biologicznie zakaźnych,

17) prace przy wytwarzaniu, transportowaniu, wydawaniu i stosowaniu materiałów wybuchowych i samozapalnych,

18) Prace badawcze, doświadczalne i technologiczne, związane bezpośrednio z eksploatacją oraz obsługą ruchu reaktorów jądrowych, akceleratorów, generatorów neutronów, komór do produkcji źródeł promieniotwórczych,

19) prace z otwartymi źródłami promieniotwórczymi w pracowniach klasy I i II,

20) prace związane ze stosowaniem promieniowania jonizującego do celów diagnostycznych i terapeutycznych w zakładach opieki zdrowotnej, z wyjątkiem przypadków dotyczących ratowania życia ludzkiego,

21) prace doświadczalne z nowymi rodzajami uzbrojenia i amunicji,

22) prace remontowo-konserwacyjne przy amunicji i jej konfekcjonowaniu,

23) prace związane z oczyszczaniem terenu z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych,

24) prace maszynisty maszyn wyciągowych, sygnalisty szybowego, operatora samojezdnych maszyn przodkowych, operatora pojazdów pozaprzodkowych i samojezdnych maszyn pomocniczych, maszynisty lokomotyw pod ziemią, rewidenta urządzeń wyciągowych - w podziemnych zakładach górniczych,

25) prace maszynisty wiertniczego i operatora maszyn podstawowych - w odkrywkowych zakładach górniczych,

26) prace mechanika i maszynisty wiertni, operatora i kierowcy agregatów cementacyjnych zasobników oraz urządzeń do intensyfikacji wydobycia ropy i gazu - w zakładach górniczych wydobywających kopaliny metodą otworów wiertniczych i w zakładach wykonujących prace geologiczne)

27) prace pilota morskiego,

28) prace przy obsłudze znaków nawigacyjnych na wodzie,

29) prace przy technicznej obsłudze wodowania statków,

30) prace na wysokości na masztach i wieżach antenowych,

31) prace na wiaduktach i mostach,

32) prace pilota samolotowego, śmigłowcowego i szybowcowego, balonu wolnego i skoczka spadochronowego zawodowego,

33) prace nawigatora lotniczego i mechanika pokładowego w lotnictwie,

34) prace kontrolera ruchu lotniczego,

35) prace kaskadera filmowego,

36) prace treserów dzikich zwierząt i akrobatów cyrkowych.

Wróć na górę

Komentarze

Wyświetlanie Sortowanie
Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować. Zarejestruj lub zaloguj się
SERWIS PRACY NEXT-JOBS

PRACA INSPEKTOR BHP

INDIE byłem Tam w grudniu 2015


Studia Podyplomowe BHP WARSZAWA od 16 grudnia 2018


Bezpłatne Szkolenia BHP dla pracowników przez internet


Podyplomowe studia bhp zobacz posłuchaj


Podyplomowe studia bhp zobacz posłuchaj


Podyplomowe studia bhp zajęcia z 24 czerwca 2015


Podyplomowe Studia BHP w Wakacje zajęcia z 24 maja 2015


Podyplomowe Studia BHP w Wakacje zajęcia z 16 maja 2015


Studia BHP od 14 maja 2017 w Wakacje Też przez Internet


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz1


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz2


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz1


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz2


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 7 grudnia 2014

Nową edycje rozpoczynamy 19 listopada 2017

To jest pierwszy test zarejestrowania  naszych zajęć w sieci.
Tym sposobem każda osoba w necie będzie mogła uczestniczyć w zajęciach bez względu na miejsce swojego pobytu. Osoby które nie były obecne 7 grudnia 2014 miały możliwość oglądania przekazu na żywo a teraz mają wgląd w nagranie.
Następne nasze zajęcia mamy  w niedzielę 14 grudnia 2014 i będziemy przekazywać  w całości od początku zajęć.
Dzięki tej formie przekazu możesz słuchać naszych zajęć w samochodzie i oglądać leżąc w łóżeczku.
Temat następnych zajęć   : Wypadki przy pracy
ZAPRASZAM wszystkich a osobom zainteresowanym dam linka do transmisji online na żywo.
Nagranie jest technicznym  Testem możliwości a  w przyszłych  transmisjach  będziemy dążyć do ciągłego  doskononalenia.

Pytania w trakcie zajęć można będzie zadawać dzwoniąc po nr
501-700-846 pod tym numerem też zapisujemy na studia koszt 4500 zł

Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia 2014częśćtrzecia


Centrum Studiów Podyplomowych Kraków


Cookies pliki

Na naszych stronach  są wykorzystywane pliki cookies. Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.  Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w Zamknij. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

KATALOG SZKOLEŃ


Jak Lato to Lato z Salezjanami

.


Kodeksy Pracy -Karny -Cywilny


Kategorie


Ostatnie artykuły


POZWOLENIA ZINTEGROWANE-HANDEL CO2


Polecamy ebookiBHP EKSPERT Sp.z o.o. UWAGA adres do korespondencji: BHP EKSPERT 31-753 KRAKÓW ul.Tadeusza Lehra Spławińskiego 2

NIP 678-315-47-15 bhpekspert@gmail.com
tel.kom.(0)501-700-846
Tworzenie strony: 1,042918920517 sekund.