VORTAL BHP
Aktualnie jest 945 Linki i 255 kategori(e) w naszej bazie
WARTE ODWIEDZENIA
 Co nowego Pierwsza 10 Zarekomenduj nas Nowe konto "" Zaloguj 28 września 2020
Na stronie obecnie przebywa...

Obecnie jest 34 gości i 0 użytkowników online.

Możesz zalogować się lub zarejestrować nowe konto.

Kontakt z nami

+48501700846
+48501700846

Masz problem z BHP,szukasz odpowiedzi z BHP?
Szybko otrzymasz poradę
zadzwoń  lub napisz na maila.


Robert Łabuzek

Menu główne


Wpisz słowo i szukaj w serwisieDODAJ STRONĘ DO NASZEGO KATALOGU


BHP TESTY

BHP TESTY BHP TESTY

Google

Przeszukuj WWW
Szukaj z www.bhp.org.pl

Autor : God dnia 05-09-2007 - 23:28 | 24597 raz(y) oglądano.
OCHRONA ŚRODOWISKA : Odpowiedzialność przedsiębiorcy za zanieczyszczanie środowiska
Ochrona Środowiska
Każdy przedsiębiorca, prowadząc działalność gospodarczą, korzysta ze środowiska, musi więc podporządkować się wymaganiom związanym z jego ochroną.


Odpowiedzialność przedsiębiorcy za zanieczyszczanie środowiska


Zasada materialnej odpowiedzialności sprawcy zanieczyszczenia

Jedną z podstawowych zasad ochrony środowiska, która najbardziej dotyka przedsiębiorców, jest zasada materialnej odpowiedzialności sprawcy zanieczyszczenia.

Obowiązki przedsiębiorcy


Do najważniejszych obowiązków przedsiębiorców należy:

- ochrona jakości środowiska i jego zasobów, a więc ochrona jakości powietrza, wód, gleby i ziemi, ograniczenie hałasu, promieniowania jonizującego i pól elektromagnetycznych, kontrola wytwarzania i gospodarowania odpadami,

- uzyskanie odpowiednich decyzji administracyjnych (np. pozwolenia na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza),

- ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami, czyli podejmowanie przez przedsiębiorców działań umożliwiających zachowanie lub przywrócenie równowagi przyrodniczej albo zaniechanie działań naruszających tę równowagę),

- ponoszenie opłat za korzystanie ze środowiska (np. w związku z emisją pyłów do powietrza, odprowadzaniem ścieków do zbiornika, poborem wody, składowaniem odpadów),

- wnoszenie opłat produktowych, eksploatacyjnych, koncesyjnych (np. za wydobywaną kopalinę),

- prowadzenie ewidencji rodzajów i wielkości korzystania ze środowiska (np. ewidencja odpadów, poboru wody, emisji substancji do powietrza, ścieków do wód lub do ziemi),

- prowadzenie pomiarów emisji pyłów i gazów wprowadzanych do powietrza, ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi,

- opracowania dokumentów związanych z możliwością wystąpienia poważnych awarii,

- przedkładania sprawozdań dotyczących korzystania ze środowiska do właściwych organów (np. do wojewódzkiego inspektora środowiska, marszałka województwa, wojewody, starosty, wójta).


Pozwolenie lub zezwolenie


Przedsiębiorca, który chce wprowadzić: gazy lub pyły do powietrza, ścieki do wód lub do ziemi, wytwarzać odpady - musi uzyskać odpowiednią decyzję administracyjną. Decyzja jest również potrzebna, gdy przedsiębiorca zamierza przekroczyć dopuszczalne poziomy hałasu.

Uzyskanie decyzji wymagane jest również, aby prowadzić pobór wody z własnych ujęć oraz prowadzić działalność w zakresie zbierania, odbioru, transportu, odzysku lub unieszkodliwienia odpadów. Wykonanie decyzji nadzorują organy administracji publicznej (starosta, wojewódzki inspektor ochrony środowiska, dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej).

Występują dwa rodzaje aktów administracyjnych reglamentujących prowadzenie działalności wpływającej na środowisko: pozwolenia i zezwolenia. Pozwolenie ma charakter decyzji ograniczającej prowadzenie określonego rodzaju działalności gospodarczej. Zezwolenie jest warunkiem prowadzenia działalności gospodarczej w określony sposób - poprzez użytkowanie instalacji, która powoduje wprowadzenie do środowiska substancji lub energii. Obie decyzje muszą być uzyskane przed rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej.Wydanie pozwolenia emisyjnego


Pozwolenie na wprowadzenie do środowiska substancji lub energii nazywa się pozwoleniem emisyjnym. Emisja oznacza dozwolone przepisami odprowadzenie. Eksploatacja instalacji, która nie wymaga pozwolenia na emisję może być objęta obowiązkiem zgłoszenia do właściwego organu zamiaru rozpoczęcia eksploatacji. Ten rodzaj obowiązku może dotyczyć instalacji negatywnie oddziałującej na środowisko, wskazanych w rozporządzeniu z 22 grudnia 2004 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia. Chodzi m.in. o instalacje do produkcji węgla drzewnego, suszenia zboża lub innych płodów rolnych, stosowane w młynach spożywczych lub w gastronomii przystosowanej do obsługi więcej niż 500 osób na dobę.

Pozwolenie emisyjne wydaje starosta albo wojewoda w trybie regulowanym przez przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego - na wniosek zainteresowanego. Za złożenie wniosku odpowiada prowadzący instalację, nawet w sytuacji, gdy emisję powoduje inny podmiot lub emisja powstaje na skutek czasowej działalności, na przykład podczas remontu.

Wniosek powinien zawierać dane dotyczące położenia instalacji, prowadzącego instalacje, tytułu prawnego do instalacji, typu instalacji oraz wykorzystywanej technologii. Organ ochrony środowiska, wydając pozwolenie, ma obowiązek sprawdzenia tych wymagań oraz odpowiedniego ukształtowania treści pozwolenia. Wniosek powinien również zawierać dane charakteryzujące przewidywaną emisję. Mają one dotyczyć zarówno poziomu emisji, jak i jej oddziaływania na środowisko we wszystkich warunkach funkcjonowania instalacji. Wnioskodawca powinien również wskazać, jakie działania będzie podejmował w celu eliminacji lub ograniczenia emisji oraz określić zakres prowadzonego monitoringu emisji.

Pozwolenia emisyjne są zawsze wydawane na czas oznaczony - maksymalnie na dziesięć lat. Jeżeli przemawia za tym szczególnie ważny interes społeczny związany z ochroną środowiska, a w szczególności z pogorszeniem stanu środowiska w znacznych rozmiarach, w pozwoleniu emisyjnym może być ustanowione zabezpieczenie roszczeń z tytułu wystąpienia negatywnych skutków w środowisku.
Autor : God dnia 10-07-2007 - 10:23 | 7251 raz(y) oglądano.
Informacje ogólne : Nakłady na bezpieczeństwo pracy = inwestycja w przyszłość firmy
Wypadki -przykłady

Stare porzekadło mówi iż „mądry Polak po szkodzie“, niestety powiedzenie to nadal nie traci na swej aktualności. Mimo, iż od wielu lat statystyki Państwowej Inspekcji Pracy alarmują wysokimi wskaźnikami wypadkowości, nadal kwestie BHP traktowane są w wielu przedsiębiorstwach po macoszemu. Zazwyczaj dopiero konieczność wypłaty znacznego odszkodowania lub widmo postępowania prokuratorskiego, w konsekwencji zaistnienia poważnego wypadku, powodują podjęcie działań w kierunku poprawy poziomu bezpieczeństwa pracy .
Autor : God dnia 10-07-2007 - 06:54 | 7088 raz(y) oglądano.
OCHRONA ŚRODOWISKA : Kupując nieruchomość sprawdź czy nie będziesz płacić za cudze zanieczyszczenia
Ochrona Środowiska

Kupując nieruchomość od przedsiębiorcy warto zażądać dokumentów potwierdzających stan środowiska na danym terenie. Koszty związane z nabyciem mogą wzrosnąć, jeżeli okaże się, że dany teren został skażony. Tak może być, jeżeli kupujemy ziemię od kogoś, kto prowadził na danym terenie działalność gospodarczą i w sposób bezpośredni korzystał ze środowiska. Dodatkowe koszty mogą wyniknąć z przepisów ustawy z 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz.U. nr 75, poz. 493). . Ustawa określa, że szkodę musi naprawiać jej sprawca. Jednak zasada ta dotyczy tylko zanieczyszczeń powstałych po 30 kwietnia 2007 r.
Autor : Prawo dnia 10-07-2007 - 06:40 | 7791 raz(y) oglądano.
OCHRONA ŚRODOWISKA : Czy Unijne przepisy ekologiczne zlikwidują małe stacje paliw
Ochrona Środowiska

Czy Unijne przepisy ekologiczne zlikwidują małe stacje paliw
Autor : God dnia 09-07-2007 - 23:52 | 10938 raz(y) oglądano.
OCHRONA ŚRODOWISKA : Czy stacja kontroli pojazdów musi mieć raport oddziaływania na środowisko?
Ochrona Środowiska

Czy zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikacjami przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko, stacja kontroli pojazdów o masie całkowitej do 3.5 t i powyżej 3,5 t należy do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko?
Autor : God dnia 09-07-2007 - 00:00 | 7386 raz(y) oglądano.
NOWE PRZEPISY : Zmiana ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
BHP PRZEPISY

Czego dotyczy zmiana: Nowelizacja ustawy systemowej, wprowadzona ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne ma na celu zapewnienie współdziałania systemów teleinformatycznych w zakresie wymiany informacji w formie elektronicznej między ZUS a innymi organami administracji publicznej w Polsce, a także pomiędzy urzędami w Polsce i w innych krajach Unii Europejskiej.
Autor : God dnia 07-07-2007 - 00:20 | 8471 raz(y) oglądano.
OCHRONA ŚRODOWISKA : Stój, policja ekologiczna!
Ochrona Środowiska

Od nowego roku w Polsce ma zacząć działać policja ekologiczna. Chce tego od nas Unia Europejska. Wyposażeni w broń umundurowani funkcjonariusze będą mogli m.in. legitymować ludzi i zatrzymywać do kontroli samochody. Zastąpią inspektorów środowiska, którzy musieli się mierzyć z przestępcami uzbrojeni jedynie w notes i długopis.
Autor : Prawo dnia 06-07-2007 - 14:59 | 8794 raz(y) oglądano.
NOWE PRZEPISY : Zmiany w Ustawie o zatrudnieniu pracowników tymczasowych
BHP PRZEPISY

Wchodzi w życie 1 lipca 2007

Czego dotyczy zmiana: W celu usunięcia nieprawidłowości w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy zatrudnianiu pracowników tymczasowych ustawodawca nałożył na pracodawcę użytkownika obowiązek
Autor : Prawo dnia 25-06-2007 - 19:42 | 172337 raz(y) oglądano.
artykułów : Rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem przebywającym na zwolnieniu lekarskim
Pracodawca i Pracownik

Artykuł  omawia zagadnienia związane z rozwiązaniem każdego rodzaju umowy o pracę z pracownikiem przebywającym na zwolnieniu lekarskim. Poruszono w nim problem skuteczności wypowiedzenia stosunku pracy oraz wypowiedzenia zmieniającego. Omówiono przesłanki rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy oraz bez winy pracownika. Komentarz uzupełniają liczne przykłady oraz przejrzyste podsumowanie w formie tabeli.
Autor : God dnia 25-06-2007 - 09:47 | 73843 raz(y) oglądano.
Ochrona Zdrowia : Dopuszczalne temperatury w pomieszczeniach pracy
Pracodawca i Pracownik Czy pracownicy są chronieni przepisami ze względu na bardzo wysokie temperatury panujące w lecie w pomieszczeniach biurowych? Czy możemy domagać się polepszenia warunków pracy, jeśli temperatura w pokojach sięga 34oC? Proszę o podanie podstawy prawnej, gdyż zamierzam złożyć pismo do przełożonego o zakup klimatyzatora i chciałabym wiedzieć, czy mam prawo domagać się tego. – pyta Czytelnik z Gdańska.Autor : God dnia 20-06-2007 - 23:20 | 8180 raz(y) oglądano.
NOWE PRZEPISY : 21 czerwca 2007 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki społecznej z dnia 2 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 49, poz. 330).W celu zapewnienia spójności prze
BHP PRZEPISY
21 czerwca 2007 r. wchodzi w życie rozporządzenieMinistra Pracy i Polityki społecznej z dnia 2 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 49, poz. 330).W celu zapewnienia spójności przepisów w obowiązujących aktach prawnych nowelizacja wprowadza zmiany dotyczące: procesów pracy, organizacji stanowisk pracy, ochrony przed hałasem, prac szczególnie niebezpiecznych, pomieszczeń higienicznosanitarnych.

 Tekst jednolity


Nowe RozporządzenieTekst ujednolicony w pdf  w kolorze zielonym wprowadzone zmiany
Autor : God dnia 19-06-2007 - 11:48 | 6703 raz(y) oglądano.
OCHRONA ŚRODOWISKA : Zmiany w transgranicznym przemieszczaniu odpadów
Ochrona Środowiska Do 12 lipca 2007 r. podstawowym aktem prawnym regulującym zasady transgranicznego przemieszczania odpadów jest rozporządzenie Rady EWG 259/93. Ma ono bezpośrednie zastosowanie w stosunku do wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej. Po tym dniu wejdzie w życie rozporządzenie (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów. Jak widać, zmianie uległ tytuł rozporządzenia – został on skrócony.Autor : God dnia 18-06-2007 - 06:43 | 7542 raz(y) oglądano.
OCHRONA ŚRODOWISKA : Projekt ustawy redukcji emisji gazów cieplarnianych
Ochrona Środowiska

Projekt ustawy o instrumentach wspomagających redukcję emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji - przedmiot regulacjiDwa lata obowiązywania ustawy z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji pokazały, że nie spełnia ona wszystkich pokładanych w niej nadziei wynikających z transpozycji dyrektywy 2003/87/WE z dnia 13 października 2003 r. ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniającej dyrektywę 96/61/WE oraz dyrektywy 2004/101/WE (Dz.U.U.L.03.275.32).


W obecnie obowiązujących przepisach prawnych nie było uregulowań dotyczących zasad zatwierdzania projektów wspólnych wdrożeń, zasad działania Krajowego Systemu Inwentaryzacji Emisji, zasad określania krajowych, regionalnych czy sektorowych limitów substancji wprowadzanych do powietrza.

Autor : God dnia 15-06-2007 - 06:45 | 9299 raz(y) oglądano.
NOWE PRZEPISY : Firmy muszą bardziej dbać o bezpieczeństwo i higienę pracy
BHP PRZEPISY
Firma  musi tworzyć u siebie więcej pokoi do wypoczynku. Pracownikom będziesz też udzielać upoważnień na wstęp do miejsc niebezpiecznych oraz odpowiednio ich instruować.


Nowości te i kilka innych wprowadza obowiązująca od czwartku, 21 czerwca, nowela z 2 marca bieżącego roku (DzU nr 49, poz. 330). Modyfikuje ona rozporządzenie z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn. DzU z 2003 r. nr 169, poz. 1650). Nowe przepisy nie przysparzają pracodawcom nowych obowiązków, lecz precyzują i poszerzają dotychczasowe. Wymuszają na firmach większą skrupulatność i dbałość o bezpieczeństwo i higienę pracy na własnym podwórku.


firma_a_1-1.F.jpg


Karta oceny ryzyka zawodowego

Autor : Prawo dnia 12-06-2007 - 10:10 | 7719 raz(y) oglądano.
Państwowa Inspekcja : Pracownicy z zagranicy pod kontrolą inspektorów PIP
Praca
Pracownicy z zagranicy pod kontrolą inspektorów

Od lipca Państwowa Inspekcja Pracy zajmie się kontrolą legalności zatrudnienia cudzoziemców. Firmy z branży budowlanej, rolnej i hotelarze powinni się przygotować na wizytę inspektorów

Zatrudnić cudzoziemca w Polsce jest niezwykle trudno. Najpierw pracodawca musi złożyć do marszałka województwa wniosek o zezwolenie na jego pracę. Urząd zbada, czy na danym terenie brakuje fachowców w zawodzie, w jakim ma pracować cudzoziemiec, i jeśli rzeczywiście jest takie zapotrzebowanie, marszałek wydaje przyrzeczenie zezwolenia na pracę.

Na tej podstawie cudzoziemiec może uregulować swój pobyt w Polsce, a firma zyskać pracownika.
Autor : Prawo dnia 11-06-2007 - 06:00 | 8039 raz(y) oglądano.
Informacje ogólne : Przepisy BHP nie wystarczą
Pracodawca i Pracownik
Jaki ma być zakres szkolenia pracowników

Pracownicy muszą być zapoznani z zasadami BHP - to podstawowy obowiązek pracodawcy. Czy firma może jednak przewidzieć wszystkie zagrożenia? Sąd orzekł, że samo stosowanie przepisów BHP nie wystarczy

Sam kodeks pracy mówi, że pracodawca ma obowiązek chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, odpowiednio wykorzystując osiągnięcia nauki i techniki. Od odpowiedzi na pytanie, czy je faktycznie wykorzystał, zależy często odpowiedzialność zakładu za szkodę czy uszczerbek na zdrowiu pracownika.
Autor : God dnia 08-06-2007 - 06:02 | 5974 raz(y) oglądano.
Informacje ogólne : Walcownia zimna blach powinna powstać w Krakowie
Gospodarka
Mittal Steel Poland SA planuje budowę walcowni zimnej blach, dzięki której koncern będzie mógł dostarczać pełny asortyment blach karoseryjnych dla motoryzacji. Czy inwestycja zostanie zrealizowana w krakowskim oddziale Mittal Steel Poland zależeć będzie od tego, czy spółka otrzyma właściwy poziom uprawnień do emisji CO 2.
Autor : kodeks dnia 05-06-2007 - 08:17 | 7467 raz(y) oglądano.
artykułów : Ofiara mobbingu może się domagać od firmy pieniędzy
Praca
Ofiara mobbingu może się domagać od firmy pieniędzy. Wysokość tej kwoty powinna być obliczana zgodnie z zasadami wynikającymi z kodeksu cywilnego. Skrzywdzony nie może więc na tym zarobić

Anna W., pracownica kancelarii komorniczej, musiała się zwolnić z pracy ze względu na panującą tam atmosferę. Jej kierownik prawie codziennie wzywał ją do siebie i udowadniał, jak mało wartościowym jest pracownikiem. Często dochodziło do ostrej wymiany zdań. Z tego powodu Anna W. poszła na zwolnienie lekarskie. Nie mogła spać, wpadła w depresję, bała się spotkań z szefem.
Autor : Prawo dnia 04-06-2007 - 06:26 | 44102 raz(y) oglądano.
Informacje ogólne : Zakres obowiązków - karta stanowiska pracy
Pracodawca i Pracownik

Pytanie


Jak powinien wyglądać zakres obowiązków pracowników?


Czy należy każdemu pracownikowi imiennie przygotować zakres obowiązków, mimo że wykonują podobne czynności? Czy kierownicy poszczególnych komórek muszą mieć zakresy obowiązków imienne?


Czy należy bardzo dokładnie opisywać każdą czynność wykonywaną przez pracownika?


Czy można w ostatnim punkcie zakresu napisać "Wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonego"?


Czy zakres obowiązków powinien być podpisany przez dyrektora firmy?


Czy pracownik ma potwierdzić odbiór zakresu i zobowiązać się do przestrzegania zawartych w nim postanowień?


Czy należy napisać na formularzu zakresu przed kim pracownik będzie odpowiedzialny?
Autor : God dnia 02-06-2007 - 06:16 | 6214 raz(y) oglądano.
Informacje ogólne : Prawo pracy i Ubezpieczeń społecznych - Wybrane problemy
Prawo Pracy NOWELIZACJA
Wybrane problemy ochrony pracy

Opracowanie pochodzi ze stron Państwowej Inspekcji Pracy 
Autor : God dnia 31-05-2007 - 09:05 | 36854 raz(y) oglądano.
Informacje ogólne : Kontrola pracowników w zakładzie pracy
Pracodawca i Pracownik

Kontrola jest nieodłączną zarządzania pracownikami i zarządzania każdą, bez wyjątku, organizacją. Kontrola jest więc czymś naturalnym. Jej potrzeba wynika ze zmian w otoczeniu, rosnącej złożoności organizacji oraz z błędów popełnianych przez zatrudnionych. W przypadku zasobów ludzkich, szczególnie ten ostatni czynnik ma istotne znaczenie. Zjawisko kontroli często budzi kontrowersje natury etycznej i prawnej. Zgodnie z prawem pracodawca ma prawo do kontrolowania sposobu wykonywania obowiązków przez pracowników. Wykonywanie przez pracowników czynności niezgodnych z wykonywaną pracą, można uznać za bezprawne naruszanie porządku i organizacji pracy.
Autor : God dnia 30-05-2007 - 06:52 | 4091 raz(y) oglądano.
NOWE PRZEPISY : Projekt:Ustawa o zmianie ustawy o -Kodeks pracy
BHP PRZEPISY
 • Projekt: Ustawa o zmianie ustawy o - Kodeks pracy - projekt ze stycznia 2007 r. wraz z uzasadnieniem (plik pdf, 375 kb)

 • (|28 słów więcej||Wyślij artykuł do znajomych|Strona gotowa do druku)


  Autor : God dnia 28-05-2007 - 23:26 | 5666 raz(y) oglądano.
  EMISJE CO2 : Polska zaskarżyła decyzję Brukseli w sprawie CO2
  Ochrona Środowiska

  Unia chce ograniczenia emisji dwutlenku węgla przez polskie firmy do 208,5 mln ton rocznie. Dlatego minister środowiska Jan Szyszko wysłał protest do Trybunału Europejskiego. Domaga się 284 mln ton. Więcej pozwoleń na emisję zażądały wczoraj także Czechy.
  Autor : God dnia 23-05-2007 - 09:33 | 6654 raz(y) oglądano.
  Gospodarka : Kłopoty Polski z Unią -CO2 i Dyrektywa 2002/91/EC
  Ochrona Środowiska

  CO2 wciąż bez decyzji rządu


  Puls Biznesu


  23.05.2007 04:38


  Rada Ministrów nie zajęła się limitami uprawnień do emisji CO2. Rząd miał zdecydować, jakie kroki podejmie w sprawie decyzji Komisji Europejskiej z marca 2007 r., ograniczającej w latach 2008-12 wielkość uprawnień do emisji CO2 z 284,6 do 208,5 mln ton.


  Zdaniem Business Centre Club, ograniczenie emisji CO2 może spowodować spadek polskiego PKB o 1 proc., bo oznacza ograniczenie inwestycji i wzrost bezrobocia - pisze "Puls Biznesu". Jan Szyszko , minister środowiska odpowiedzialny za negocjacje z KE, ma do wyboru: spór sądowy lub dalsze negocjacje w celu zwiększenia limitu. Rząd chce zaproponować 260 mln ton. Być może ostateczna decyzja RM uzależniona jest od efektów posiedzenia Komitetu Europejskiego Rady Ministrów, które odbyło się we wtorek.


   

  Autor : God dnia 22-05-2007 - 06:46 | 5879 raz(y) oglądano.
  EMISJE CO2 : Walka o emisję CO2
  Ochrona Środowiska
  Walka o emisję CO2

  Polska nie zaskarży prawdopodobnie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie zmniejszenia limitów emisji dwutlenku węgla.

  Złoży natomiast Brukseli nowe propozycje.


  Dzisiaj  22 maja 2007minister środowiska Jan Szyszko zdecyduje, czy odwoła się do Trybunału Sprawiedliwości w sprawie obcięcia limitów emisji CO2 na lata 2008 - 2012. Dwa miesiące temu Komisja Europejska zredukowała o 26,7 proc. zaproponowany przez Polskę limit emisji tego gazu. Z naszych informacji wynika, że Polska, zamiast odwołać się od tej decyzji, woli złożyć poprawiony plan rozdziału uprawnień (KPRU II).
  Autor : God dnia 19-05-2007 - 05:33 | 4162 raz(y) oglądano.
  EMISJE CO2 : Projekt Krajowego Planu Rozdziału Uprawnień 2008-2012 (maj 2007)
  Ochrona Środowiska


  Na stronie Ministerstwa Środowiska przedłożony został do konsultacji społecznych projekt Krajowego Planu Rozdziału Uprawnień do Emisji CO2 na lata 2008-2012. Poniżej zamieszczamy odnośnik do strony z odpowiednimi dokumentami i informacjami.
  (|55 słów więcej||Wyślij artykuł do znajomych|Strona gotowa do druku)


  Autor : Prawo dnia 16-05-2007 - 07:03 | 8679 raz(y) oglądano.
  OCHRONA ŚRODOWISKA : Zmiany w prawie ochrony środowiska
  Ochrona Środowiska
  Mała szkoda w przyrodzie, duży kłopot dla przedsiębiorcy

  Na pytania czytelników Rzeczpospolita odpowiadała ekspertka w zakresie ochrony środowiska

  ¦ Co muszę zrobić, jeżeli działalność mojej firmy spowoduje bezpośrednie zagrożenia szkodą w środowisku?

   

  W takiej sytuacji musi pan niezwłocznie podjąć działania zapobiegawcze w celu zapobieżenia szkodzie lub jej zmniejszeniu. Przede wszystkim trzeba będzie wyeliminować lub ograniczyć szkodliwe emisje.

  ¦ Co mam zrobić w sytuacji, gdy bezpośrednie zagrożenie szkodą w środowisku, mimo przeprowadzonych działań zapobiegawczych, nie zostało zażegnane, a nawet wystąpiła szkoda w środowisku?
  Autor : Prawo dnia 16-05-2007 - 07:03 | 8636 raz(y) oglądano.
  OCHRONA ŚRODOWISKA : USTAWA z 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie
  Ochrona Środowiska

  1) Dziennik Ustaw z 26 kwietnia 2007 r. nr 75, poz. 493

  Rozdział 1 Przepisy ogólne

  Art. 1

  Ustawa określa zasady odpowiedzialności za zapobieganie szkodom w środowisku i naprawę szkód w środowisku.

  Art. 2

  1. Przepisy ustawy stosuje się do bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub do szkody w środowisku:
  1) spowodowanych przez działalność podmiotu korzystającego ze środowiska stwarzającą ryzyko szkody w środowisku;
  2) spowodowanych przez inną działalność niż ta, o której mowa w pkt 1, podmiotu korzystającego ze środowiska, jeżeli dotyczą gatunków chronionych lub chronionych siedlisk przyrodniczych oraz wystąpiły z winy podmiotu korzystającego ze środowiska.

  2. Przepisy ustawy stosuje się do bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub do szkody w środowisku, wywołanych emisją rozproszoną, pochodzącą z wielu źródeł, gdy jest możliwe ustalenie związku przyczynowego między bezpośrednim zagrożeniem szkodą w środowisku lub szkodą w środowisku a działalnością podmiotu korzystającego ze środowiska.
  Autor : Prawo dnia 16-05-2007 - 07:02 | 22748 raz(y) oglądano.
  OCHRONA ŚRODOWISKA : Zmiany w postępowaniu oceniającym wpływ przedsięwzięć budowlanych na otoczenie
  Ochrona Środowiska
  Zmiany w postępowaniu oceniającym wpływ przedsięwzięć budowlanych na otoczenie

  Decyzja środowiskowa będzie ważna nie dwa, lecz cztery lata. Na jej wydanie urzędnicy będą mieli około 100 dni. To dwie z wielu zmian, jakie już wkrótce czekają przedsiębiorców

  W Sejmie zakończyły się prace nad nowelizacją prawa ochrony środowiska. Musi ją jeszcze podpisać prezydent, a następnie powinna zostać opublikowana w Dzienniku Ustaw. Vacatio legis większości przepisów wynosi trzy miesiące. Zmiany wejdą więc wżycie w wakacje.

  - Mają one przede wszystkim ułatwić uzyskanie tej decyzji oraz uprościć postępowanie poprzedzające jej otrzymanie. Niektóre z nich budzą ogromne emocje -mówi Artur Ławicki, zastępca dyrektora Departamentu Ocen Oddziaływania na Środowisko w Ministerstwie Środowiska.
  Autor : Prawo dnia 16-05-2007 - 07:02 | 5570 raz(y) oglądano.
  OCHRONA ŚRODOWISKA : Firma musi sfinansować naprawę szkód wyrządzonych przyrodzie
  Ochrona Środowiska
  Firma musi sfinansować naprawę szkód wyrządzonych przyrodzie

  Można pociągnąć przedsiębiorcę do odpowiedzialności za spowodowanie szkód w środowisku, a nawet zagrożenie nimi. Od 30 kwietnia obowiązuje ustawa o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie

  Nowe przepisy mają zapewnić realizację zasady europejskiego prawa ochrony środowiska - polluter pays, czyli zanieczyszczający płaci. Wprowadzają one unijną dyrektywę 2004/35 w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu. Nakładają więcej obowiązków na firmy, których działalność stwarza duże zagrożenie ekologiczne bądź szkodzi gatunkom lub siedliskom chronionym. Teraz prowadzący działalność, która przyczyniła się do powstania szkody bądź zagrożenia,ponoszą koszty działań zarówno profilaktycznych, jak i służących naprawieniu szkód.

  Przedsiębiorcy muszą więc bacznie uważać, czy ich działalność nie powoduje zmian w środowisku. Nowe regulacje są bowiem znacznie bardziej restrykcyjne od dotychczasowych. Do 29 kwietnia zakłady odpowiadały przede wszystkim za katastrofy ekologiczne - np. wyciek szkodliwej substancji z instalacji. Teraz problemem może okazać się nawet spadek populacji występującego w pobliżu gatunku roślin bądź zmniejszenie się w okolicy liczby ptasich gniazd.
  <   12345678910111213141516171819202131   >

  SERWIS PRACY NEXT-JOBS

  PRACA INSPEKTOR BHP

  INDIE byłem Tam w grudniu 2015


  Studia Podyplomowe BHP WARSZAWA od 16 grudnia 2018


  Bezpłatne Szkolenia BHP dla pracowników przez internet


  Podyplomowe studia bhp zobacz posłuchaj


  Podyplomowe studia bhp zobacz posłuchaj


  Podyplomowe studia bhp zajęcia z 24 czerwca 2015


  Podyplomowe Studia BHP w Wakacje zajęcia z 24 maja 2015


  Podyplomowe Studia BHP w Wakacje zajęcia z 16 maja 2015


  Studia BHP od 14 maja 2017 w Wakacje Też przez Internet


  Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz1


  Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz2


  Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz1


  Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz2


  Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 7 grudnia 2014

  Nową edycje rozpoczynamy 19 listopada 2017

  To jest pierwszy test zarejestrowania  naszych zajęć w sieci.
  Tym sposobem każda osoba w necie będzie mogła uczestniczyć w zajęciach bez względu na miejsce swojego pobytu. Osoby które nie były obecne 7 grudnia 2014 miały możliwość oglądania przekazu na żywo a teraz mają wgląd w nagranie.
  Następne nasze zajęcia mamy  w niedzielę 14 grudnia 2014 i będziemy przekazywać  w całości od początku zajęć.
  Dzięki tej formie przekazu możesz słuchać naszych zajęć w samochodzie i oglądać leżąc w łóżeczku.
  Temat następnych zajęć   : Wypadki przy pracy
  ZAPRASZAM wszystkich a osobom zainteresowanym dam linka do transmisji online na żywo.
  Nagranie jest technicznym  Testem możliwości a  w przyszłych  transmisjach  będziemy dążyć do ciągłego  doskononalenia.

  Pytania w trakcie zajęć można będzie zadawać dzwoniąc po nr
  501-700-846 pod tym numerem też zapisujemy na studia koszt 4500 zł

  Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia 2014częśćtrzecia


  Centrum Studiów Podyplomowych Kraków


  Cookies pliki

  Na naszych stronach są wykorzystywane pliki cookies. Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w Zamknij. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

  KATALOG SZKOLEŃ


  Jak Lato to Lato z Salezjanami

  .


  Kodeksy Pracy -Karny -Cywilny


  Kategorie


  Ostatnie artykuły


  POZWOLENIA ZINTEGROWANE-HANDEL CO2


  Polecamy ebooki  BHP EKSPERT Sp.z o.o. UWAGA adres do korespondencji: BHP EKSPERT 31-753 KRAKÓW ul.Tadeusza Lehra Spławińskiego 2

  NIP 678-315-47-15 bhpekspert@gmail.com
  tel.kom.(0)501-700-846
  Tworzenie strony: 2,0729250907898 sekund.