Strona główna Prawo pracy Obowiązki pracodawcy w związku z wysokimi temperaturami

Obowiązki pracodawcy w związku z wysokimi temperaturami

1846
0
Upał nie stras

 

Obowiązki pracodawcy w związku z wysokimi temperaturami

 

Ogólne przepisy bhp nakładają na pracodawcę obowiązek zapewnienia odpowiedniej temperatury w zależności od rodzaju wykonywanej pracy, np. nie niższej niż 18°C (291 K) przy wykonywaniu lekkiej pracy fizycznej i w pomieszczeniach biurowych.

Niestety ogólne przepisy bhp nie określają górnej granicy temperatury, w jakiej może być wykonywana praca, a np. latem temperatura zewnętrzna przekracza niejednokrotnie 30°C, co powoduje, że pracownicy wykonujący pracę w pomieszczeniach pracy mogą być narażeni na tzw. stres gorący.

 

Dotyczy to nie tylko hutników, piekarzy i pracowników zajmujących się wypalaniem ceramiki budowlanej, gdzie wydzielanie ciepła wynika z procesu produkcyjnego, ale również nieklimatyzowanych zakładów pracy i obiektów użyteczności publicznej.

Praca w wysokiej temperaturze określana jest jako praca w mikroklimacie gorącym i jest zaliczona do prac w warunkach szkodliwych, zaś mikroklimat gorący, jako czynnik szkodliwy dla zdrowia w środowisku pracy, podlega badaniom i pomiarom.

Jest on charakteryzowany przez wskaźnik obciążenia termicznego WBGT oznaczany w stopniach Celsjusza. Wartość dopuszczalna tego wskaźnika uzależniona jest od wydatku energetycznego związanego z wykonywana pracą, prędkości przepływu powietrza oraz dostosowania się pracownika do określonych warunków mikroklimatu gorącego.

Otóż w celu zapewnienia właściwych warunków pracy w pomieszczeniach powinna być zapewniona wymiana powietrza wynikająca z potrzeb użytkowych i funkcji tych pomieszczeń, bilansu ciepła i wilgotności oraz występowania zanieczyszczeń stałych i gazowych.

Dlatego bardzo ważną sprawą jest zaprojektowanie i sprawne funkcjonowanie w pomieszczeniach pracy odpowiedniej wentylacji. Problem ten, bywa niestety pomijany przez inwestorów-pracodawców i konsekwencje tego ponoszą pracownicy w miesiącach letnich.

Pracodawca, nie później niż w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 73, poz. 645 z późn. zm.), jest obowiązany do wykonania badań i pomiarów czynnika szkodliwego dla zdrowia w środowisku pracy.

Pomiary te powinno przeprowadzić akredytowane (upoważnione) laboratorium, ponieważ temperatura w pomieszczeniach pracy uzależniona jest od wielu czynników, takich jak prędkość przepływu powietrza (wentylacja) i jego wilgotność oraz wpływ promieniowania innych źródeł ciepła, np. z instalacji technologicznych oraz maszyn i urządzeń technicznych.

Ze względu na szkodliwe działanie na organizm mikroklimatu gorącego szczególnej ochronie podlegają pracownicy młodociani oraz kobiety w ciąży i w okresie karmienia.

prowadzimy nadzór bhp na budowach   i  remontach

dzwoń 501 700 846

Pracownicy młodociani w wieku powyżej 17 lat, pracujący w mikroklimacie gorącym do wartości 26°C wskaźnika obciążenia termicznego WBGT, mogą wykonywać pracę do 3 godzin na dobę, pod warunkiem zachowania norm wydatku energetycznego.

Ponadto pracodawca jest zobowiązany zapewnić młodocianym na stanowiskach pracy dostateczną ilość odpowiednich napojów i dziesięciominutowe przerwy po każdych pięćdziesięciu minutach pracy.

 

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac (Dz. U. Nr 200, poz. 2047 z późn. zm.) lex-dz-u-2016-1509-t-j-wykaz-młodocianym w ogóle zakazana jest praca młodocianych w pomieszczeniach, w których temperatura powietrza przekracza 30°C, a wilgotność względna powietrza – 65%, a także w warunkach bezpośredniego oddziaływania otwartego źródła promieniowania.

Podobnie, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet (Dz. U. Nr 114, poz. 545 z późn. zm.) lex-dz-u-2017-796-wykaz-prac-kobiet ochroną prawną objęte są również kobiety w ciąży lub karmiące piersią.

Kobietom tym wzbroniona jest praca w warunkach, w których wskaźnik PMV (ocena średnia) jest większy od 1,5.

Wskaźnik PMV oparty jest na równowadze cieplnej ciała ludzkiego.

Zalecane warunki komfortu występują wówczas, gdy wskaźnik PMV mieści się w zakresie od -0,5 do +0,5 PMV.

Ponadto kobietom w ciąży i w okresie karmienia wzbroniona jest praca w środowisku pracy, w którym występują nagłe zmiany temperatury powietrza w zakresie przekraczającym 15°C.

Pracodawca ma obowiązek zapewnić wszystkim pracownikom wodę zdatną do picia lub inne napoje. Nie ma tu znaczenia, w jakich warunkach pracują pracownicy, ponieważ nie są to napoje profilaktyczne.

 

Natomiast pracownikom zatrudnionym stale lub okresowo w warunkach szczególnie uciążliwych (art. 232 k.p.) lex-dz-u-2020-1320-t-j-kodeks-pracy   należy zapewnić oprócz wody inne napoje. Pojęcie „warunków szczególnie uciążliwych” dotyczy środowiska pracy, w którym występują określone czynniki szkodliwe i uciążliwe, a takim jest środowisko gorące.

Pracodawca ma więc obowiązek zapewnić napoje pracownikom zatrudnionym w warunkach gorącego mikroklimatu:

• przy pracach związanych z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal (6280 kJ) u mężczyzn i 1000 kcal (4187 kJ) u kobiet;

• na stanowiskach pracy, na których temperatura spowodowana warunkami atmosferycznymi przekracza 28°C;

• przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia powyżej 25°C, charakteryzującego się wartością wskaźnika obciążenia termicznego (WBGT) powyżej 25°C.

W czasie pracy w wysokiej temperaturze pracownicy tracą z potem około 0,5-1,0 litra na godzinę, w zależności od wysiłku fizycznego.

Pocenie powoduje utratę wody i soli mineralnych w organizmie, co może być przyczyną zaburzeń w gospodarce energetycznej pracownika.

Wysoka temperatura otoczenia może spowodować omdlenie cieplne, skurcze cieplne, wyczerpanie i udar. Stąd też pracownicy powinni pić napoje często w małych porcjach.

Należy zaznaczyć, że ilość, rodzaj i temperatura tych napojów powinny być dostosowane do warunków wykonywania pracy i potrzeb fizjologicznych pracowników.

Przyjmuje się, że w skład napoju powinno wchodzić 1g soli, 1g witaminy C oraz dodatki smakowe na 1 litr napoju. Ilość napojów zależy od potrzeb pracowników i nie obowiązują tu żadne limity.

Dopuszczalne temperatury w pomieszczeniach pracy

pytanie

Czy pracownicy są chronieni przepisami ze względu na bardzo wysokie temperatury panujące w lecie w pomieszczeniach biurowych?

Czy możemy domagać się polepszenia warunków pracy, jeśli temperatura w pokojach sięga 34oC?

Proszę o podanie podstawy prawnej, gdyż zamierzam złożyć pismo do przełożonego o zakup klimatyzatora i chciałabym wiedzieć, czy mam prawo domagać się tego. – pyta czytelnik

Tak.

Zgodnie z § 15 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (DzU z 2003 r. nr 169, poz. 1650) lex-dz-u-2003-169-1650-t-j-ogolne-przepisy   pomieszczenia pracy i ich wyposażenie powinny zapewniać pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

Jednym z elementów zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy jest obowiązek utrzymywania w pomieszczeniach pracy odpowiedniej temperatury.

Regulujący kwestię temperatury w pomieszczeniach pracy § 30 wymienionego rozporządzenia stanowi, że w pomieszczeniach pracy należy zapewnić temperaturę odpowiednią do rodzaju wykonywanej pracy nie niższą niż 14°C (287 K), chyba że względy technologiczne na to nie pozwalają.

W pomieszczeniach biurowych temperatura nie może być niższa niż 18°C (291 K).

Wobec braku określenia w wymienionym rozporządzeniu optymalnej temperatury w pomieszczeniach pracy, zachodzi możliwość posiłkowania się w zakresie utrzymania pomieszczeń pracy – stosownie do § 3 rozporządzenia – wymaganiami określonymi w przepisach rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU nr 75, poz. 690 ze zm.). lex-dz-u-2019-1065-budynki

W świetle § 134 powołanego rozporządzenia można uznać, że ustalone temperatury obliczeniowe ogrzewanych pomieszczeń – dla pomieszczeń pracy biurowej 20oC – odpowiadają w przybliżeniu optymalnym temperaturom w pomieszczeniach, w tym pomieszczeniach pracy.

Skoro temperatura w pomieszczeniach pracy biurowej sięga nawet powyżej 30oC, ewentualny wniosek pracowników o podjęcie działań o jej obniżenie – w świetle wymienionych regulacji prawnych – należy uznać za uzasadniony.

Jednak wobec braku szczegółowej regulacji prawnej, wybór sposobu realizacji obowiązku zapewnienia optymalnej temperatury w pomieszczeniach pracy przysługuje pracodawcy.

/ mogą to być klimatyzatory stałe lub przenośne, wentylatory, inne środki techniczne powodujące stabilizacje temperatury na poziome na przykład 25 stopni Celsjusza /, przerwy w pracy np. co 20 minut, lub udzielenie urlopu.

Jeżeli pracodawca ogranicza się jedynie do napojów, a w hali, czy biurze, nadal utrzymują się wysokie temperatury 36,40 stopni, to pracownicy muszą skorzystać z  praw kodeksowych.

Przepisy dotyczące wysokich  temperatur  podczas pracy, są  niedopracowane i nie określają maksymalnej temperatury w jakiej można zatrudniać pracownika,

nie  przewidują żadnych przerw w pracy w związku z wysokimi temperaturami.

Najszybszym i najskuteczniejszym sposobem uratowania sobie życia w tym przypadku jest, wystosowanie pisma do pracodawcy, podpisanego przez pracowników na zmianie,  informującego o odstąpieniu od wykonywania pracy w związku z wysokimi temperaturami i odstąpienie od tej  pracy, do czasu dostosowania temperatury na  hali  np. do 25 stopni Celsjusza.

Odstąpienie od  wykonania pracy, jest uzasadnione  gdyż, wysoka temperatura, 36, 40 stopni , może być przyczyną wypadku  przy pracy, a takie zagrożenie życia i zdrowia może, nawet doprowadzić do zgonu, na miejscu zdarzenia

lex-dz-u-2020-1320-t-j-kodeks-pracy

§ 1. W razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pra­cownika albo gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeń­stwem innym osobom, pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.

§ 2. Jeżeli powstrzymanie się od wykonywania pracy nie usuwa zagrożenia, którym mowa w § 1, pracownik ma prawo oddalić się z miejsca zagrożenia, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego. § 21. Pracownik nie może ponosić jakichkolwiek niekorzystnych dla niego konsekwencji z powodu powstrzymania się od pracy lub oddalenia się z miejsca zagrożenia w przypadkach, o których mowa w § 1 i 2.

§ 3. Za czas powstrzymania się od wykonywania pracy lub oddalenia się z miejsca zagrożenia w przypadkach, o których mowa w § 1 i 2, pracownik za­chowuje prawo do wynagrodzenia.

§ 4. Pracownik ma prawo, po uprzednim zawiadomieniu przełożonego, powstrzymać się od wykonywania pracy wymagającej szczególnej sprawności psychofizycznej w przypadku, gdy jego stan psychofizyczny nie zapewnia bez­piecznego wykonywania pracy i stwarza zagrożenie dla innych osób.

§ 5. Przepisy § 1, 2 i 4 nie dotyczą pracownika, którego obowiązkiem pra­cowniczym jest ratowanie życia ludzkiego lub mienia.

Należy poszukać pod jaki okręg inspekcji pracy podlegacie i kopie pisma dać również  do PIP       https://www.pip.gov.pl/pl/znajdz

Pipidówka Górna dnia 26 07 22