Home SZKOLENIA BHP Szkolenie wstępne ogólne dla robotników w języku ukraińskim

Szkolenie wstępne ogólne dla robotników w języku ukraińskim

50,00 

SZKOLENIE BHP WSTEPNE OGOLNE

Opis

 Szkolenie prowadzimy online przez SKYPE lub TEAMS w języku ukraińskim

Przeprowadzenie szkolenia wstępnego ogólnego (instruktażu ogólnego)

1. Instruktaż ogólny odbywają, przed dopuszczeniem do wykonywania pracy, nowo zatrudnieni pracownicy, studenci odbywający u pracodawcy praktykę studencką oraz uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu.
2.   Instruktaż ogólny prowadzi pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy, osoba wykonująca u pracodawcy zadania tej służby albo pracodawca, który sam wykonuje takie zadania, lub pracownik wyznaczony przez pracodawcę posiadający zasób wiedzy i umiejętności zapewniający właściwą realizację programu instruktażu, mający aktualne zaświadczenie o ukończeniu wymaganego szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Przeprowadzenie szkolenia wstępnego na stanowisku pracy (instruktażu stanowiskowego)

1.  Instruktaż stanowiskowy przeprowadza się przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na określonym stanowisku:
1) pracownika zatrudnianego na stanowisku robotniczym oraz innym, na którym występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych;
2) pracownika przenoszonego na stanowisko, o którym mowa w pkt 1;
3) ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu oraz studenta odbywającego praktykę studencką.
2.  Pracownik wykonujący pracę na kilku stanowiskach pracy powinien odbyć instruktaż stanowiskowy na każdym z tych stanowisk.
3.  W przypadku wprowadzenia na stanowisku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, zmian warunków techniczno-organizacyjnych, w szczególności zmian procesu technologicznego, zmian organizacji stanowisk pracy, wprowadzenia do stosowania substancji o działaniu szkodliwym dla zdrowia albo niebezpiecznym oraz nowych lub zmienianych narzędzi, maszyn i innych urządzeń – pracownik zatrudniony na tym stanowisku odbywa instruktaż stanowiskowy przygotowujący go do bezpiecznego wykonywania pracy w zmienionych warunkach. Tematyka i czas trwania instruktażu stanowiskowego powinny być uzależnione od rodzaju i zakresu wprowadzonych na stanowisku zmian.
4.  Czas trwania instruktażu stanowiskowego powinien być uzależniony od przygotowania zawodowego pracownika, dotychczasowego stażu pracy oraz rodzaju pracy i zagrożeń występujących na stanowisku pracy, na którym pracownik ma być zatrudniony.
5.  Instruktaż stanowiskowy przeprowadza wyznaczona przez pracodawcę osoba kierująca pracownikami lub pracodawca, jeżeli osoby te posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz są przeszkolone w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego.
6.  Instruktaż stanowiskowy kończy się sprawdzianem wiedzy i umiejętności z zakresu wykonywania pracy zgodnie z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, stanowiącym podstawę dopuszczenia pracownika do wykonywania pracy na określonym stanowisku.
Karta szkolenia wstępnego Kazimierz Rutkowski – modelarz

Ramowy program szkolenia

Lp. Temat szkolenia*) Liczba godzin**)
1 2 3
1 Istota bezpieczeństwa i higieny pracy
2 Zakres obowiązków i uprawnień pracodawcy, pracowników oraz poszczególnych komórek organizacyjnych zakładu pracy i organizacji społecznych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 0,6
3 Odpowiedzialność za naruszenie przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
4 Zasady poruszania się na terenie zakładu pracy
5 Zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia występujące w zakładzie i podstawowe środki zapobiegawcze 0,5
6 Podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy związane z obsługą urządzeń technicznych oraz transportem wewnątrzzakładowym 0,4
7 Zasady przydziału odzieży roboczej i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, w tym w odniesieniu do stanowiska pracy instruowanego
8 Porządek i czystość w miejscu pracy – ich wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo pracownika 0,5
9 Profilaktyczna opieka lekarska – zasady jej sprawowania w odniesieniu do stanowiska instruowanego
10 Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej oraz postępowania w razie pożaru 1
11 Postępowanie w razie wypadku, w tym organizacja i zasady udzielania pierwszej pomocy
Razem: minimum 3

Ramowy program instruktażu stanowiskowego

Liczba godzin*)
Lp. Temat szkolenia instruktażu osób wymienionych w § 11 ust. 1 rozporządzenia (nie dotyczy pracowników wymienionych w kolumnie 4) instruktażu pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych narażonych na działanie czynników uciążliwych
1 2 3 4
1 Przygotowanie pracownika do wykonywania określonej pracy, w tym w szczególności:a) omówienie warunków pracy z

uwzględnieniem:

– elementów pomieszczenia pracy, w

którym ma pracować pracownik,

mających wpływ na warunki pracy

pracownika (np. oświetlenie

ogólne, ogrzewanie, wentylacja,

urządzenia techniczne, urządzenia

ochronne),

– elementów stanowiska roboczego

mających wpływ na bezpieczeństwo

i higienę pracy (np. pozycja przy

pracy, oświetlenie miejscowe,

wentylacja miejscowa, urządzenia

zabezpieczające, ostrzegawcze i

sygnalizacyjne, narzędzia,

surowce i produkty),

– przebiegu procesu pracy na

stanowisku pracy w nawiązaniu do

procesu produkcyjnego

(działalności) w całej komórce

organizacyjnej i zakładzie pracy,

2 2
b) omówienie czynników środowiskapracy występujących przy

określonych czynnościach na

stanowisku pracy oraz zagrożeń,

jakie mogą stwarzać te czynniki,

wyników oceny ryzyka zawodowego

związanego z wykonywaną pracą i

sposobów ochrony przed

zagrożeniami, a także zasad

postępowania w razie wypadku lub

awarii,

c) przygotowanie wyposażenia

stanowiska roboczego do wykonywania

określonego zadania.

2 Pokaz przez instruktora sposobu wykonywania pracy na stanowisku pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem metod bezpiecznego wykonywania poszczególnych czynności i ze szczególnym zwróceniem uwagi na czynności trudne i niebezpieczne. 0,5
3 Próbne wykonanie zadania przez pracownika pod kontrolą instruktora 0,5
4 Samodzielna praca pracownika pod nadzorem instruktora 4
5 Omówienie i ocena przebiegu wykonywania pracy przez pracownika 1
Razem: minimum 8 minimum 2

*) W godzinach lekcyjnych trwających 45 minut.