Strona główna OCHRONA ŚRODOWISKA DLA FIRM

OCHRONA ŚRODOWISKA DLA FIRM

OCHRONA ŚRODOWISKA DLA FIRM

Naszą ofertę stanowią poniższe grupy usług:

 • Konsulting
  Oferujemy pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z aspektami środowiskowymi, pozwolenia zintegrowane, ISO 14001, handel emisjami CO2,
 • Konsulting – inwestycyjny
  Ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym, przygotowanie materiałów do wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, Raporty oddziaływania inwestycji na środowisko.
 • Oprogramowanie komputerowe
  Kompleksowe oprogramowanie komputerowe wspomagające w pełnym zakresie zarządzanie informacjami o środowisku i jego ochronie.
 • Szkolenia
  Profesjonalna i kompleksowa oferta szkoleniowa z zakresu ochrony środowiska oraz posługiwania się oprogramowaniem z zakresu ochrony powietrza, ochrony przed hałasem, prowadzenia ewidencji zakładowych.
 • Usługowe naliczenie opłat
  Kompleksowe naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska, sporządzanie wymaganych prawem ewidencji i sprawozdań.

 


POZWOLENIA ZINTEGROWANE

Polska w Unii Europejskiej to przedsiębiorstwa przemysłu energetycznego hutnictwa i przemysłu metalurgicznego, przemysłu chemicznego, przemysłu mineralnego: m.in. instalacje do produkcji klinkieru cementowego w piecach obrotowych gospodarki odpadami, przemysłu i produkcji związanej z rolnictwem i hodowlą które są zobowiązane do uzyskania pozwolenia zintegrowanego na korzystanie ze środowiska. Firma nie posiadająca pozwolenia zintegrowanego oraz nie spełniająca wymogów Najlepszej Dostępnej Techniki (BAT) będzie musiała, zgodnie z obowiązującym Prawem Ochrony Środowiska (Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r., Dz. U. Nr 62/2001, pozycja 627 z późniejszymi zmianami)zaprzestać działalności.

BHP-EKSPERT opracowuje dokumentację niezbędną do uzyskania pozwolenia zintegrowanego. Oceniamy technologię pod kątem dotrzymania wymagań Najlepszej Dostępnej Techniki (BAT), Proponujemy działania organizacyjno-inwestycyjne dostosowujące instalacje do wymagań prawnych.


OFERUJEMY:

Niezbędne pomiary wielkości zanieczyszczeń i hałasu.

Zakresem prac obejmujemy wszystkie aspekty środowiskowe także gospodarkę wodną i odpadami.

Prace rozpoczynamy wizją lokalną przedsiębiorstwa.

Inwentaryzujemy i oceniamy stan technicznego urządzeń oraz zbieramy dane środowiskowe.


Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego opracowujemy zgodnie zobowiązującymi przepisami i ustawami „Prawo ochrony środowiska”, „O odpadach” oraz „Prawo wodne” wraz z aktami wykonawczymi. Bierzemy aktywny udział w postępowaniu prawnym o wydanie pozwolenia zintegrowanego.


Nasz udział to między innymi negocjacje i uzgodnienia z organami administracji państwowej Ministerstwem Środowiska, Wojewodą, Starostą. Wytyczne do sporządzenia wniosku o pozwolenie zintegrowane znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska pod bezpośrednim adresem:

https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/zezwolenia-koncesje-wpisy-do-rejestru/chce-uzyskac-zezwolenie-koncesje-wpis-do-rejestru-dzialalnosci-regulowanej54/proc_1616-pozwolenie-zintegrowane


Cena sporządzenia wniosku mieści się w granicach od 22.000 do 220.000 PLN. /słownie od trzydzieści do dwieście dwadzieścia tysięcy PLN./
WIĘCEJ NA TEN TEMAT

Podstawowe Akty prawne

lex-dz-u-2020-1219-t-j-prawo-ochrony-srodowiska-1

lex-dz-u-2014-1101-zmiana-ustawy-prawo-ochrony

lex-dz-u-2020-797-t-j-ustawa o odpadach-1

lex-dz-u-2020-310-t-j-prawo-wodne