Strona główna Bez kategorii Obowiązki pracodawcy w zimie

Obowiązki pracodawcy w zimie

796
0

Obowiązki pracodawcy w zimie

Przepisy bhp nie określają dopuszczalnej  temperatury podczas pracy  na wolnym powietrzu. Pracownicy nie mogą powstrzymać się od wykonywania pracy nawet podczas silnych mrozów.

Pracodawca powinien:

wyposażyć   pracownika we właściwą ciepłą odzieży ochronną;

zapewnić pomieszczenie do ogrzania się;

zapewnić  wydawanie posiłków oraz napojów;

zapewnić bezpieczne warunki pracy w zimowych warunkach atmosferycznych, takich jak usuwanie śniegu i lodu z chodników i parkingów,

zapewnić odpowiednie oświetlenie i oznakowania

dostarczyć odpowiedni sprzęt ochrony osobistej,taki jak rękawice, czapki, kurtki, buty zimowe itp.,

zapewnić odpowiednie szkolenie dotyczące bezpiecznej pracy w zimie, w tym informacji na temat zagrożeń związanych z niskimi temperaturami,oblodzeniem,śliskimi powierzchniami

regularnie  sprawdzać i konserwować urządzenia grzewcze, takie jak piece,grzejniki, aby zapewnić ich prawidłowe działanie i uniknąć zagrożeń związanych z przeciekiem gazu lub zatruciem tlenkiem węgla

zapewnić odpowiednie środki czystości, takie jak sól lub piasek, w celu zapobiegania poślizgom na śliskich nawierzchniach

monitorować stan zdrowia pracowników i reagować na ewentualne objawy związane z ekspozycją na na niskie temperatury, takie jak hipotermia, odmrożenia

przepisy  ogólne przepisy bhp § 44 zobowiązuje pracodawcę do takiego zorganizowania stanowisk pracy znajdujących się poza pomieszczeniami, by pracownicy chronieni byli przed warunkami atmosferycznymi, w tym opadami i niską temperaturą.

pracodawca powinien zapewnić pracownikom zatrudnionym na otwartej przestrzeni pomieszczenia do ogrzania się, które muszą znajdować się w pobliżu miejsc pracy,

dawać schronienie przed opadami atmosferycznymi i niską temperaturą, a także być tak urządzone, by pozwolić na przygotowanie ciepłego posiłku

w takich pomieszczeniach powinna zostać zapewniona temperatura minimalna w wysokości 16°C.

jeśli  w okresie  zimowym pracodawca nie realizuje obowiązków bhp względem pracowników zatrudnionych na wolnym powietrzu

to pracownicy ci mogą powstrzymać się od wykonywania pracy mogą również odstąpić od wykonywania przy  gdy ich  życie i zdrowie jest zagrożone.

Gdy pracownicy są  zatrudnieni w pomieszczeniach to ogólne przepisy bhp rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w pomieszczeniach pracy – dalej r.b.h.p., należy zapewnić temperaturę odpowiednią do rodzaju wykonywanej pracy

– nie niższą niż 14°C – chyba że jest to niemożliwe ze względów technologicznych (np. praca odbywa się w pomieszczeniach chłodniczych). W pomieszczaniach biurowych temperatura nie powinna być niższa niż 18°C.

Obowiązek odśnieżania dachów – zasady BHP

Odśnieżanie dachów w  budynkach mieszkalnych, prywatnych, jak i obiektów przemysłowych oraz handlowych jest uregulowane w  art. 61 pkt 2 ustawy – Prawo budowlane prawo-budowlane

Organami  kontrolującymi  przestrzeganie tych przepisów są Główny Urząd Nadzoru Budowlanego oraz Straż Miejska, a Państwowa Inspekcja Pracy kontroluje czy odśnieżanie dachów odbywa się zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pracownik odśnieżający dach musi mieć aktualne szkolenie bhp i aktualne  badanie lekarskie potwierdzające zdolność do pracy na wysokości.

Pracownik podejmujący  odśnieżanie przechodzi  instruktaż stanowiskowy, zaznajomiony z ryzykiem zawodowym przy pracy na dachu

Bezpieczne odśnieżanie dachów

Pracownik zatrudniony na otwartej przestrzeni powinien  mięć przerwę na ogrzanie się

Przy pracach wykonywanych na otwartej przestrzeni pracownik powinien mięć możliwość schronienia się przed opadami atmosferycznymi, ogrzania się oraz zmianę odzieży.

Przepisy nie określają częstotliwości i długości przerw w pracy dających pracownikom możliwość skorzystania z tego typu pomieszczeń.

Gdy  czynności  wykonywane na otwartej przestrzeni są zaliczane  do prac w warunkach szczególnie uciążliwych pracodawca może wprowadzić, po konsultacji z pracownikami  dodatkowe przerwy w pracy wliczane do czasu pracy, ustalając ich częstotliwość i czas trwania.

Zgodnie z art. kodeks-pracy-26 04 2023 czas pracy nie może kodeks-pracy-26 04 2023 przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy, z zastrzeżeniem art. 135-138 k.p., art. 143 k.p. i art. 144 k.p.

Na podstawie art. 145 k.p. skrócenie czasu pracy poniżej norm określonych w art. 129 § 1 k.p. dla pracowników zatrudnionych w warunkach szczególnie uciążliwych lub szczególnie szkodliwych dla zdrowia może polegać na ustanowieniu przerw w pracy wliczanych do czasu pracy albo na obniżeniu tych norm, a w przypadku pracy monotonnej lub pracy w ustalonym z góry tempie polega na wprowadzeniu przerw w pracy wliczanych do czasu pracy.

Wykaz tych prac pracodawca ustala po konsultacji z pracownikami lub ich przedstawicielami w trybie i na zasadach określonych w art. kodeks-pracy-26 04 2023 oraz po zasięgnięciu opinii lekarza sprawującego profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami.

Jeżeli dobowy wymiar czasu pracy pracownika wynosi co najmniej 6 godzin, pracownik ma prawo do przerwy w pracy trwającej co najmniej 15 minut, wliczanej do czasu pracy (art. 134 k.p.).

Gorące napoje

Przepisy nie określają wymagań, jakie powinny spełniać gorące napoje zapewniane przez pracodawcę, gdy na stanowiskach pracy panują warunki szczególnie uciążliwe, związane z obniżoną temperaturą w okresie zimowym.

W myśl art. 232 k.p., kodeks-pracy-26 04 2023 pracodawca jest obowiązany nieodpłatnie zapewnić pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych odpowiednie posiłki i napoje, jeżeli jest to niezbędne ze względów profilaktycznych.

Zgodnie z § 4 ust. 1 r.p.p.n.,profilaktyczne-posiłki pracodawca zapewnia napoje (odpowiednio zimne lub gorące) pracownikom zatrudnionym:

w warunkach gorącego mikroklimatu, charakteryzującego się wartością wskaźnika obciążenia termicznego (WBGT) powyżej 25°C,

w warunkach mikroklimatu zimnego, charakteryzującego się wartością wskaźnika siły chłodzącej powietrza (WCI) powyżej 1000,

przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia poniżej 10°C lub powyżej 25°C,

przy pracach związanych z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal (6280 kJ) u mężczyzn i 1000 kcal (4187 kJ) u kobiet,

na stanowiskach pracy, na których temperatura spowodowana warunkami atmosferycznymi przekracza 28°C.

Poza jednym przypadkiem, tj. warunków gorącego mikroklimatu, charakteryzującego się wartością wskaźnika obciążenia termicznego WBGT (wet bulb globe temperature) powyżej 25°C (dotyczy to osób zatrudnionych przy źródłach ciepła, np. w hutach, piekarniach itp.), w którym zgodnie z § 4 ust. 2 r.p.p.n., profilaktyczne-posiłki pracodawca ma obowiązek zapewnić napoje wzbogacone w sole mineralne i witaminy, przepisy nie określają żadnych dodatkowych, szczegółowych wymagań.