Home SZKOLENIA BHP Szkolenie BHP wstępne ogólne dla pracowników na stanowiskach robotniczych cena 100 zł od osoby

Szkolenie BHP wstępne ogólne dla pracowników na stanowiskach robotniczych cena 100 zł od osoby

100,00 

SZKOLENIE BHP WSTĘPNE OGÓLNE

dodaj do koszyka – wybierz sposób płatności, gdy   dotrzymamy wpłatę-  dostajesz  kartę szkolenia

chcesz zapłacić przelewem ? możemy wysłać fakturę proforma

Opis

 Przeprowadzenie szkolenia wstępnego ogólnego (instruktażu ogólnego)

1. Instruktaż ogólny odbywają, przed dopuszczeniem do wykonywania pracy, nowo zatrudnieni pracownicy, studenci odbywający u pracodawcy praktykę studencką oraz uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu.
2.   Instruktaż ogólny prowadzi pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy, osoba wykonująca u pracodawcy zadania tej służby albo pracodawca, który sam wykonuje takie zadania, lub pracownik wyznaczony przez pracodawcę posiadający zasób wiedzy i umiejętności zapewniający właściwą realizację programu instruktażu, mający aktualne zaświadczenie o ukończeniu wymaganego szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Przeprowadzenie szkolenia wstępnego na stanowisku pracy (instruktażu stanowiskowego)

1.  Instruktaż stanowiskowy przeprowadza się przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na określonym stanowisku:
1) pracownika zatrudnianego na stanowisku robotniczym oraz innym, na którym występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych;
2) pracownika przenoszonego na stanowisko, o którym mowa w pkt 1;
3) ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu oraz studenta odbywającego praktykę studencką.
2.  Pracownik wykonujący pracę na kilku stanowiskach pracy powinien odbyć instruktaż stanowiskowy na każdym z tych stanowisk.
3.  W przypadku wprowadzenia na stanowisku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, zmian warunków techniczno-organizacyjnych, w szczególności zmian procesu technologicznego, zmian organizacji stanowisk pracy, wprowadzenia do stosowania substancji o działaniu szkodliwym dla zdrowia albo niebezpiecznym oraz nowych lub zmienianych narzędzi, maszyn i innych urządzeń – pracownik zatrudniony na tym stanowisku odbywa instruktaż stanowiskowy przygotowujący go do bezpiecznego wykonywania pracy w zmienionych warunkach. Tematyka i czas trwania instruktażu stanowiskowego powinny być uzależnione od rodzaju i zakresu wprowadzonych na stanowisku zmian.
4.  Czas trwania instruktażu stanowiskowego powinien być uzależniony od przygotowania zawodowego pracownika, dotychczasowego stażu pracy oraz rodzaju pracy i zagrożeń występujących na stanowisku pracy, na którym pracownik ma być zatrudniony.
5.  Instruktaż stanowiskowy przeprowadza wyznaczona przez pracodawcę osoba kierująca pracownikami lub pracodawca, jeżeli osoby te posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz są przeszkolone w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego.
6.  Instruktaż stanowiskowy kończy się sprawdzianem wiedzy i umiejętności z zakresu wykonywania pracy zgodnie z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, stanowiącym podstawę dopuszczenia pracownika do wykonywania pracy na określonym stanowisku.
Karta szkolenia wstępnego Kazimierz Rutkowski – modelarz

Ramowy program szkolenia

Lp. Temat szkolenia*) Liczba godzin**)
1 2 3
1 Istota bezpieczeństwa i higieny pracy
2 Zakres obowiązków i uprawnień pracodawcy, pracowników oraz poszczególnych komórek organizacyjnych zakładu pracy i organizacji społecznych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 0,6
3 Odpowiedzialność za naruszenie przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
4 Zasady poruszania się na terenie zakładu pracy
5 Zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia występujące w zakładzie i podstawowe środki zapobiegawcze 0,5
6 Podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy związane z obsługą urządzeń technicznych oraz transportem wewnątrzzakładowym 0,4
7 Zasady przydziału odzieży roboczej i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, w tym w odniesieniu do stanowiska pracy instruowanego
8 Porządek i czystość w miejscu pracy – ich wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo pracownika 0,5
9 Profilaktyczna opieka lekarska – zasady jej sprawowania w odniesieniu do stanowiska instruowanego
10 Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej oraz postępowania w razie pożaru 1
11 Postępowanie w razie wypadku, w tym organizacja i zasady udzielania pierwszej pomocy
Razem: minimum 3

Ramowy program instruktażu stanowiskowego

Liczba godzin*)
Lp. Temat szkolenia instruktażu osób wymienionych w § 11 ust. 1 rozporządzenia (nie dotyczy pracowników wymienionych w kolumnie 4) instruktażu pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych narażonych na działanie czynników uciążliwych
1 2 3 4
1 Przygotowanie pracownika do wykonywania określonej pracy, w tym w szczególności:a) omówienie warunków pracy z

uwzględnieniem:

– elementów pomieszczenia pracy, w

którym ma pracować pracownik,

mających wpływ na warunki pracy

pracownika (np. oświetlenie

ogólne, ogrzewanie, wentylacja,

urządzenia techniczne, urządzenia

ochronne),

– elementów stanowiska roboczego

mających wpływ na bezpieczeństwo

i higienę pracy (np. pozycja przy

pracy, oświetlenie miejscowe,

wentylacja miejscowa, urządzenia

zabezpieczające, ostrzegawcze i

sygnalizacyjne, narzędzia,

surowce i produkty),

– przebiegu procesu pracy na

stanowisku pracy w nawiązaniu do

procesu produkcyjnego

(działalności) w całej komórce

organizacyjnej i zakładzie pracy,

2 2
b) omówienie czynników środowiskapracy występujących przy

określonych czynnościach na

stanowisku pracy oraz zagrożeń,

jakie mogą stwarzać te czynniki,

wyników oceny ryzyka zawodowego

związanego z wykonywaną pracą i

sposobów ochrony przed

zagrożeniami, a także zasad

postępowania w razie wypadku lub

awarii,

c) przygotowanie wyposażenia

stanowiska roboczego do wykonywania

określonego zadania.

2 Pokaz przez instruktora sposobu wykonywania pracy na stanowisku pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem metod bezpiecznego wykonywania poszczególnych czynności i ze szczególnym zwróceniem uwagi na czynności trudne i niebezpieczne. 0,5
3 Próbne wykonanie zadania przez pracownika pod kontrolą instruktora 0,5
4 Samodzielna praca pracownika pod nadzorem instruktora 4
5 Omówienie i ocena przebiegu wykonywania pracy przez pracownika 1
Razem: minimum 8 minimum 2

*) W godzinach lekcyjnych trwających 45 minut.

Materiały szkoleniowe wraz z literaturą