Strona główna Rolnictwo Przepisy bhp związane z rolnictwem

Przepisy bhp związane z rolnictwem

1549
0

foto z 21 luty 2024 z protestu rolników

Przepisy bhp związane z rolnictwem

Niezależnie od przepisów powszechnie obowiązujących, stosowanych bez względu na formę zatrudnienia oraz rodzaju prowadzonej działalności, w przypadku gospodarstw rolnych oraz firm towarzyszących niezbędne jest, w celu zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa, stosowanie przepisów szczegółowych.

Do przykładowych aktów prawnych należą: rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze zwierząt gospodarskich (Dz.U. poz. 1692), bhp przy obsłudze zwierząt gospodarskich rozporządzenie

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy przetwórstwie ziemniaków (Dz.U. poz. 1204),  bhp przy przetwórstwie ziemniaków

rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 12 stycznia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze ciągników, maszyn, narzędzi i urządzeń technicznych stosowanych w rolnictwie (Dz.U. poz. 51), bhp przy obsłudze ciągników rolniczych

rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 27 czerwca 1997 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy magazynowaniu, przetwórstwie zbóż i produkcji pasz pochodzenia roślinnego (Dz.U.poz.479)  bhp przy przetwórstwie zbóż

O ubezpieczeniu społecznym rolników -ubezpieczenie-spoleczne- rolników

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ z dnia 7 października 1997 r.w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie bhp budynki rolnicze

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1 z dnia 28 kwietnia 2005 r.w sprawie sposobu i trybu zgłaszania wypadku przy pracy rolniczej oraz ustalania jego okoliczności i przyczyn wypadki rolnicze

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1z dnia 16 maja 2007 r.w sprawie określenia wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego odszkodowanie w rolnictwie

USTAWA z dnia 31 stycznia 2019 r.o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym -rodzicielskie-swiadczenie-