Strona główna Pytania i odpowiedzi Czy prezes spółki może powierzyć wszelkie obowiązki związane z bhp na kogoś...

Czy prezes spółki może powierzyć wszelkie obowiązki związane z bhp na kogoś z pracowników?

224
0

Czy prezes spółki może powierzyć wszelkie obowiązki związane z bhp na kogoś z pracowników?

Jeżeli prezes spółki jest pracodawcą, jego odpowiedzialność za stan bhp ma charakter niepodzielny, co oznacza, że nie może jej scedować na inne osoby (innych pracowników), nawet za ich zgodą i nawet gdy nie przebywa na stałe w danym zakładzie czy oddziale.

W myśl art. 207 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy Kodeks-pracy – dalej k.p., pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bhp w zakładzie pracy.

Odpowiedzialność pracodawcy za stan bhp ma charakter niepodzielny.

Ustawodawca w art. 207 § 1 zdanie drugie k.p. stwierdza, że na zakres odpowiedzialności pracodawcy nie wpływa powierzenie zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu, o których mowa w art. 23711 § 2 k.p. kodeks-pracy

Niepodzielność odpowiedzialności pracodawcy w omawianej dziedzinie należy jednak rozumieć szerzej i odnosić ją także do innych podmiotów zewnętrznych, do których powołania, w celu działania na rzecz bhp, pracodawca jest zobowiązany na mocy odrębnych przepisów (zawarcie umowy z placówką medycyny pracy, wykonywanie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy itp.).

Niepodzielność odpowiedzialności pracodawcy w sferze bhp wobec pracowników, a także szerzej – wobec osób zatrudnionych na innej podstawie niż stosunek pracy – znajduje potwierdzenie w orzecznictwie.

Na mocy art. 9 ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych – dale u.z.p.t. nastąpił podział obowiązków w sferze bhp między pracodawcę (agencję pracy tymczasowej) a pracodawcę pracownicy tymczasowi użytkownika, zaś w art. 27 u.z.p.t. pracodawca użytkownik został odpowiednio objęty odpowiedzialnością wykroczeniową.

Prezes spółki – nie ma możliwości formalnego scedowania swoich obowiązków, a co za tym idzie odpowiedzialności w zakresie bhp na żadnego  z dyrektorów czy pracowników zakładu.

Oczywiście, odpowiedzialność pracodawcy za stan bhp ma aspekt wyłącznie systemowy (dotyczy ogólnej organizacji pracy – systemowych rozwiązań z zakresu zarządzania bhp), gdyż zgodnie z art. 212 k.p. to właśnie osoby faktycznie kierujące pracownikami (dyrektorzy i kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych) odpowiadają m.in. za bezpośrednią organizację stanowisk pracy

zgodnie z przepisami i zasadami bhp oraz organizację, przygotowywanie i prowadzenie prac z uwzględnieniem zabezpieczenia pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy.

Zgodnie z § 1 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z 2 września 1997 r.służba bhp w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy, służba bhp może  podlegać bezpośrednio tylko prezesowi, lub  osobie wchodzącej w skład zarządu , upoważnionej przez ten organ do sprawowania nadzoru w sprawach z zakresu bhp.

Służba bhp nie może  podlegać żadnemu z dyrektorów np: dyrektorowi d/s technicznych , lecz tylko i wyłącznie prezesowi lub członkowi zarządu.