Strona główna Bez kategorii Jaka temperatura powinna być w pomieszczeniach higienicznosanitarnych ?

Jaka temperatura powinna być w pomieszczeniach higienicznosanitarnych ?

441
0

Temperatura pomieszczeń higienicznosanitarnych w zakładach pracy pomimo, że nie jest w przepisach bhp, określona jednoznacznie, to jest obowiązkowa i powinna wynosić 24°C

ponieważ :

w

ROZPORZĄDZENIU
MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ
z dnia 26 września 1997 r.
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ogólne przepisy bhp
w
ZAŁĄCZNIK Nr  3

WYMAGANIA DLA POMIESZCZEŃ I URZĄDZEŃ HIGIENICZNOSANITARNYCH

jest

Natomiast w
ROZPORZĄDZENIU
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie warunki techniczne budynków
w §  134.  [Szczytowa moc cieplna]