VORTAL BHP
Aktualnie jest 945 Linki i 255 kategori(e) w naszej bazie
WARTE ODWIEDZENIA
 Co nowego Pierwsza 10 Zarekomenduj nas Nowe konto "" Zaloguj 04 grudnia 2020
Kontakt z nami
Robert Łabuzek
+48 501700846
Masz problem z BHP,szukasz odpowiedzi z BHP?
Szybko otrzymasz poradę
zadzwoń  lub napisz na maila.Na stronie obecnie przebywa...

Obecnie jest 29 gości i 0 użytkowników online.

Możesz zalogować się lub zarejestrować nowe konto.

Menu główne


Wpisz słowo i szukaj w serwisieDODAJ STRONĘ DO NASZEGO KATALOGU


BHP TESTY

BHP TESTY BHP TESTY

Google

Przeszukuj WWW
Szukaj z www.bhp.org.pl


Prowadzimy nadzór bhp na budowach i remontach
  

BHP EKSPERT Sp. z o.o.
31- 972 Kraków os.Szklane Domy 1


Nasze konto  92 1140 2004 0000 3402 7670 1196 w mBank

 
bhpekspert.pl 
kom dla wszystkich oddziałów: 501-700-846
NIP: 678-315-47-15

Regon:361527578
  KRS 0000558141
E-mail dla wszystkich oddziałów: bhpekspert@gmail.com


Drukuj | Wyślij | Oglądano: 39142063 |

Autor : God dnia 26-10-2020 - 08:23 | 166 raz(y) oglądano.
Drabiny : Czy należy wykonywać przeglądy techniczne drabin (np. w zakresie posiadanych stopni itp.), czy należy dokumentować?
BHP  PRZEPISY

Wszystkie urządzenia techniczne, w tym też maszyny (drabiny) powinny podlegać przeglądom kontrolnym, codziennym i okresowym. Zakres i częstotliwość powinien określać producent lub dostawca w dostarczonej wraz z urządzeniem lub maszyną dokumentacji. W niektórych przypadkach przeglądy okresowe, konserwacje i naprawy wykonują wyspecjalizowane osoby producenta/dostawcy. Podobnie jest z drabinami, mocowanymi na stałe i przenośnymi. Konstrukcja drabin bywa mniej i bardziej złożona.

Autor : God dnia 23-10-2020 - 15:48 | 337 raz(y) oglądano.
Alkohol : Odszkodowanie z ubezpieczenia wypadkowego, roszczenia cywilne w związku z wypadkiem przy pracy pracownika będącego pod wpływem alkoholu w orzecznictwie
Wypadki -przykłady

Odszkodowanie z ubezpieczenia wypadkowego, roszczenia cywilne w związku z wypadkiem przy pracy pracownika będącego pod wpływem alkoholu w orzecznictwie


Pracownik w okresie od dnia nawiązania stosunku pracy do dnia ustania tego stosunku jest objęty ubezpieczeniem wypadkowym. Ubezpieczenie wypadkowe zapewnia pracownikowi ochronę przed ryzykami związanymi z wypadkiem przy pracy oraz chorobą zawodową. Nie oznacza to jednak, że pracownik zawsze, bez względu na okoliczności towarzyszące wypadkowi przy pracy, ma prawo do świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego. Wystąpienie bowiem negatywnie ocenionych przez ustawodawcę okoliczności pozbawia pracownika prawo do tych świadczeń. Jedną z takich okoliczności jest stan nietrzeźwości pracownika, który uległ wypadkowi przy pracy. Stan nietrzeźwości poszkodowanego pracownika może również mieć negatywny wpływ na dochodzenie przez niego uzupełniających roszczeń cywilnych od pracodawcy.Autor : God dnia 22-10-2020 - 15:51 | 593 raz(y) oglądano.
Wyrok Sądu Najwyższego : Pobicie przez innego pracownika jako wypadek przy pracy.
Orzecznictwo


Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 30 sierpnia 2017 r. III APa 43/17 Pobicie przez innego pracownika jako wypadek przy pracy. Zadośćuczynienie za wypadek przy pracy a jednorazowe odszkodowanie z tego tytułu.TEZA aktualna

1. Wypadkiem przy pracy jest pobicie pracownika podczas wykonywania przez niego zwykłych czynności pracowniczych w miejscu wskazanym przez pracodawcę jako miejsce świadczenia pracy, jeżeli przyczyną pobicia było kwestionowanie przez poszkodowanego pracownika sposobu wykonywania pracy przez sprawcę - innego pracownika.

2. Jednorazowe odszkodowanie z tytułu uszczerbku na zdrowiu wywołanego skutkami wypadku przy pracy nie podlega odliczeniu od zadośćuczynienia pieniężnego przysługującemu poszkodowanemu na podstawie art. 445 § 1 k.c. Jednocześnie jednak odszkodowanie to powinno być wzięte pod uwagę przy określaniu wysokości zadośćuczynienia, co nie jest jednoznaczne z mechanicznym zmniejszeniem sumy zadośćuczynienia o kwotę tego odszkodowania.Autor : God dnia 21-10-2020 - 10:14 | 105 raz(y) oglądano.
Wózek widłowy : Pytanie Jakie warunki pod względem ppoż, bhp, konstrukcyjnym (w tym instalacja odgromowa) oraz położenia musi spełniać składowisko gazów technicznych (tlen, propan-butan, acetylen) znajdujące się na terenie otwartym należącym do firmy?
BHP  PRZEPISY Jakie warunki pod względem ppoż, bhp, konstrukcyjnym (w tym instalacja odgromowa) oraz położenia musi spełniać składowisko gazów technicznych (tlen, propan-butan, acetylen) znajdujące się na terenie otwartym należącym do firmy?Autor : God dnia 21-10-2020 - 10:03 | 97 raz(y) oglądano.
Ochrona Zdrowia : Profilaktyczna opieka lekarska i okresowe badania lekarskie
BHP  PRZEPISYAutor : God dnia 20-10-2020 - 22:18 | 68 raz(y) oglądano.
Informacje ogólne : Zasady przydziału odzieży roboczej, ochron indywidualnych i środków czystości
BHP  PRZEPISY Zgodnie z art. 104/1 Kodeksu.pracy. zasady przydziału odzieży roboczej, środków ochrony indywidualnej i środków czystości (środków higieny osobistej) powinny być określone przez pracodawcę, w uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową, w regulaminie pracy. Jeżeli nie ma związku zawodowego regulamin pracy ustala sam pracodawca. Środki ochrony indywidualnej powinny być stosowane w sytuacjach, kiedy nie można uniknąć zagrożeń lub nie można ich wystarczająco ograniczyć za pomocą środków ochrony zbiorowej lub odpowiedniej organizacji pracy. Dostarczane pracownikom do stosowania środki ochrony indywidualnej powinny: a)być odpowiednie do istniejącego zagrożenia i nie powodować same z siebie zwiększonego zagrożenia; b)uwzględniać warunki istniejące w danym miejscu pracy; c)uwzględniać wymagania ergonomii oraz stan zdrowia pracownika; d)być odpowiednio dopasowane do użytkownika - po wykonaniu niezbędnych regulacji. Środki ochrony indywidualnej powinny być przeznaczone do osobistego użytku. W zależności od stopnia zagrożenia, częstości narażenia na zagrożenie, cech stanowiska pracy każdego pracownika i skuteczności działania środków ochrony indywidualnej pracodawca powinien określić warunki stosowania środków ochrony indywidualnej, a w szczególności czas i przypadki, w których powinny być używane. Ilość i rodzaje odzieży roboczej oraz środków higieny osobistej powinny być dostosowane do rodzaju i stopnia zanieczyszczenia ciała pracowników przy określonych

(|183 słów więcej||Wyślij artykuł do znajomych|Strona gotowa do druku)


Autor : God dnia 18-10-2020 - 18:38 | 110 raz(y) oglądano.
Szkolenia : Instrukcje obsługi i instrukcje stanowiskowe bhp
BHP  PRZEPISY
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 21.10.2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn – dalej r.z.w.m do każdej maszyny powinna być dołączona instrukcja zawierająca w szczególności informacje:
a)przewidywanym przez producenta zastosowaniu maszyny;
b)stanowisku lub stanowiskach roboczych, które może zajmować operator;
c)dotyczące bezpiecznego przekazywania do eksploatacji, użytkowania, przemieszczania maszyny z podaniem jej masy i masy części maszyny, jeżeli mają one być transportowane osobno, montażu i jej demontażu, regulacji, konserwacji, obsługi i napraw;
d)w koniecznych przypadkach - informacje o niedopuszczalnych sposobach użytkowania maszyny, wskazówki szkoleniowe;
e)podstawowe charakterystyki narzędzi, które mogą być stosowane w maszynie.Autor : God dnia 17-10-2020 - 14:25 | 104 raz(y) oglądano.
BHP : Ocena zgodności i minimalne wymagania bezpieczeństwa przy obsłudze maszyn
Zabezpieczenia Techniczne Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 21.10.2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn – dalej r.z.w.m., maszyny i inne urządzenia techniczne powinny być wyposażone w zabezpieczenia chroniące przed urazami, działaniem substancji szkodliwych dla zdrowia, porażeniem prądem elektrycznym, szkodliwymi wstrząsami, nadmiernym hałasem, działaniem wibracji lub promieniowaniem oraz powinny być utrzymane w stanie sprawności technicznej przez cały okres ich użytkowania. Potwierdzeniem wykonania ich zgodnie z wymaganiami jest pisemna deklaracja zgodności, którą jest obowiązany wystawić producent lub dostawca danej maszyny lub urządzenia oraz znak CE trwale umieszczony na maszynie lub urządzeniu. Montaż, demontaż i eksploatacja maszyn i urządzeń, w tym ich obsługa, powinny odbywać się zgodnie z instrukcją obsługi i w szczególności przy przy zachowaniu wymagań bhp oraz ergonomii. Miejsce i sposób zainstalowania oraz użytkowania maszyn powinny uwzględniać minimalizację ryzyka zawodowego w szczególności poprzez:Autor : God dnia 17-10-2020 - 09:31 | 547 raz(y) oglądano.
Szkolenia : Szkolenie wstępne z zakresu bhp - instruktaż ogólny
Szkolenia info
Poniższy komentarz dotyczy szkoleń bhp. Obok zagadnień ogólnych, takich jak podstawy prawne szkoleń bhp, ich cele i formy, przedstawiono przykładowe programy (ramowy i szczegółowy) instruktażu ogólnego, a także szerzej omówiono poszczególne tematy programu szczegółowego. Należy podkreślić, że zawartość teoretyczna prezentowanego opracowania została uzupełniona aspektem praktycznym.1.Podstawy prawne szkoleń bhp Każdy z nas podejmuje kiedyś pierwszą pracę, z czasem zdarza się także, że przenosimy się do innej, będąc do tego zmuszonym lub działając z własnej inicjatywy.

Z pracą wiążą się nasze prawa i obowiązki. Zgodnie z art. 66 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2.04.1997 r. każdy ma prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a sposób realizacji tego prawa oraz obowiązki pracodawcy określa ustawa. Chodzi tu o ustawę z 26.06.1974 r. - Kodeks pracy – dalej k.p., określający prawa i obowiązki obu stron umowy o pracę, czyli pracodawcy i pracownika.

Zgodnie z art. 2373 k.p. nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

O ile stwierdzenie, że pracodawcy nie wolno dopuścić do pracy pracownika, który nie ma wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności do jej wykonywania nikogo nie dziwi, to drugi człon przepisu, stanowiący, że nowo przyjęty pracownik musi również posiadać dostateczną znajomość przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy niekiedy bywa bagatelizowany.


Skutki bagatelizowania lub lekceważenia wymagań bezpieczeństwa pracy bywają opłakane dla np. blisko 100 tysięcy osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy. W przywołanym wyżej art. 2373 k.p. ustawodawca wskazał także, że pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie.


Dla wyjaśnienia wszystkich wątpliwości dodano, że pracodawca jest obowiązany zaznajamiać pracowników z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczącymi wykonywanych przez nich prac oraz wydawać szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy. Ważne, by obie strony serio potraktowały ten obowiązek, bowiem rozsądek podpowiada, iż lepiej wiedzieć jak najwięcej o nowej pracy – chociażby po to, by nie podwyższać tragicznych danych statystycznych.Autor : God dnia 10-10-2020 - 21:27 | 170 raz(y) oglądano.
BHP : Przenoszenie elementów ciężkich
Zdrowie
Zakaz ręcznego podnoszenia elementów cięższych, niż określona waga, jako element prawa i obowiązków pracodawcy i pracowników związanych z organizacją pracy, powinien być wprowadzony do regulaminu pracy. W niniejszym poradniku prezentujemy zagadnienia, które wzbudzają najwięcej wątpliwości w tym zakresie. 1. Maksymalna masa podnoszonego przez pracownika przedmiotu Zakaz ręcznego podnoszenia elementów cięższych, niż określona waga, wprowadzony do regulaminu pracy, będzie stanowił normę prawną wyznaczającą maksymalną masę podnoszonego przedmiotu dla mężczyzn przy każdej pracy i dla kobiet przy pracy dorywczej.
Ilekroć w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 14.03.2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych oraz innych pracach związanych z wysiłkiem fizycznym (Dz.U. poz. 313) - dalej r.r.p.t. jest mowa o pracy dorywczej rozumie się przez to ręczne przemieszczanie przedmiotów, ładunków lub materiałów nie częściej niż 4 razy na godzinę, jeżeli łączny czas wykonywania tych prac nie przekracza 4 godzin na dobę (§ 2 pkt 2 r.r.p.t.).


Przykład Element o wadze 240 kg mógłby być przenoszony w warunkach pracy dorywczej jedynie zespołowo przez 6 mężczyzn. Jeżeli kąt nachylenia nie przekracza 30 stopni i wysokość nie przekracza 4 m, to zastosowanie ma § 13 ust. 1 r.r.p.t., zgodnie z którym masa przedmiotów podnoszonych i przenoszonych przez jednego pracownika nie może przekraczać dla kobiet 12 kg przy pracy stałej oraz 20 kg przy pracy dorywczej, a dla mężczyzn - 30 kg przy pracy stałej oraz 50 kg przy pracy dorywczej. Ważne! Przepisy nie różnicują zakazów w zakresie ręcznych prac transportowych w zależności od rodzaju zatrudnienia (stałe czy tymczasowe), tylko od częstotliwości wykonywania prac w tym zakresie. Inne są normy dźwigania dla kobiet, które wykonują prace związane z ręcznym transportem stale w sposób ciągły, a inne jeżeli praca wykonywana jest dorywczo, co oznacza, że pracownica ręcznie przemieszcza przedmioty, nie częściej niż 4 razy na godzinę, jeżeli łączny czas wykonywania tych prac nie przekracza 4 godzin na dobę. Jeżeli pracodawca wprowadzi w przepisach wewnątrzzakładowych inne korzystniejsze normy dźwigania niż wynikają z przepisów ogólnie obowiązujących, to ich nieprzestrzeganie będzie stanowiło naruszenie przepisów prawa. Wyjątkiem jest podnoszenie elementów przez dwóch pracowników powyżej obręczy barkowej - zgodnie z § 13 ust. 2 r.r.p.t. - dopuszczalna masa przedmiotu dla mężczyzn wynosi 42 kg przy pracy stałej i 70 kg przy pracy dorywczej, a dla kobiet odpowiednio 16 kg i 28 kg.Autor : God dnia 09-10-2020 - 06:58 | 233 raz(y) oglądano.
Wypadki : Co robić ? Gdy protokół powypadkowy jest nie zgodny z rzeczywistym przebiegiem wydarzeń
Pracodawca i Pracownik Protokół powypadkowy niezgodny z rzeczywistym przebiegiem zdarzeń

W razie zaistnienia wypadku przy pracy, na pracodawcy spoczywa obowiązek ustalenia w przewidzianym trybie okoliczności i przyczyn wypadku. Ten obowiązek, realizuje powoływany przez pracodawcę, specjalny zespół powypadkowy. Ustalenia zespołu powypadkowego mają szczególne znaczenie dla poszkodowanego, w tym w szczególności ze względu na przysługujące mu świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego oraz ewentualne znaczenie dowodowe w dochodzeniu świadczeń uzupełniających od pracodawcy. Poszkodowany pracownik, a w razie wypadku śmiertelnego, uprawniony członek rodziny zmarłego pracownika, mogą wystąpić do sądu rejonowego - sądu pracy z powództwem o ustalenie i sprostowanie protokołu.Autor : God dnia 08-10-2020 - 13:42 | 113 raz(y) oglądano.
BHP : Bezpieczne składowanie butli z gazem
Zabezpieczenia Techniczne Wszystkie prace w obiektach, urządzeniach i instalacjach gazowych podlegające specjalnym procedurom. Prace te, powinny być wykonywane na polecenie na piśmie. Pracownicy prowadzący nadzór, konserwację lub remonty urządzeń gazowych powinni być przeszkoleni ze znajomości technicznej instalacji, instrukcji stanowiskowych bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, a także poinformowani o zagrożeniach. Wszystkie prace na czynnych gazociągach i instalacjach gazowych oraz prace remontowe urządzeń gazowych mogą być prowadzone w zespołach co najmniej dwuosobowych i pod bezpośrednim nadzorem osoby do tego wyznaczonej w pisemnym poleceniu. Zabronione jest przebywanie osób nieupoważnionych na obiektach gospodarki gazowej.Autor : God dnia 07-10-2020 - 14:26 | 124 raz(y) oglądano.
Wypadki : PYTANIE Jakie skutki ma stwierdzenie w protokole powypadkowym nieprzestrzegania przez pracodawcę przepisów prawa pracy?
Wypadki -przykłady PYTANIE
Jakie skutki ma stwierdzenie w protokole powypadkowym nieprzestrzegania przez pracodawcę przepisów prawa pracy?Autor : God dnia 06-10-2020 - 18:16 | 126 raz(y) oglądano.
PRACA : Pytanie Przedsiębiorca chce zwolnić pracownika, u którego stwierdzono chorobę alkoholową. Pracownik ten jest pracownikiem budowlanym i wykonuje roboty na wysokości powyżej 3m. Pracownik ten często przebywa pod wpływem alkoholu na budowie. Kierownik nie
Pracodawca i Pracownik Pytanie

Przedsiębiorca chce zwolnić pracownika, u którego stwierdzono chorobę alkoholową. Pracownik ten jest pracownikiem budowlanym i wykonuje roboty na wysokości powyżej 3m. Pracownik ten często przebywa pod wpływem alkoholu na budowie. Kierownik nie chce aby ten pracownik przebywał na budowie gdyż stwarza zagrożenie nie tylko dla siebie ale również dla innych pracowników.

Nadmieniam, iż pracownik ten ma umowę na czas nieokreślony. Przedsiębiorca zatrudnia powyżej 100 osób.

Czy można rozwiązać umowę z takim pracownikiem, w jakim trybie, czy należy mu wypłacić odprawę pieniężną?Autor : God dnia 04-10-2020 - 10:27 | 134 raz(y) oglądano.
Wypadki : Pytanie Jak traktować wypadek w obecnej sytuacji - praca zdalna, która nie ma nic wspólnego z telepracą. Pracownik zgłasza wypadek w pracy - czy jest to rzeczywiście wypadek w pracy czy nie?
Wypadki -przykłady Pytanie Jak traktować wypadek w obecnej sytuacji - praca zdalna, która nie ma nic wspólnego z telepracą. Pracownik zgłasza wypadek w pracy - czy jest to rzeczywiście wypadek w pracy czy nie?Autor : God dnia 01-12-2018 - 13:39 | 1756 raz(y) oglądano.
PRACA : Jaka jest minimalna temperatura pracy na wolnym powietrzu zimą? Jakie środki ochronne pracownik powinien posiadać przy takiej pracy?
Pracodawca i Pracownik Przepisy nie regulują minimalnej temperatury w otwartej przestrzeni, w której mogą pracować pracownicy. Tym samym nie mogą oni powstrzymać się od pracy nawet podczas silnych mrozów, pod warunkiem zapewnienia przez pracodawcę właściwej odzieży ochronnej. Należy ponadto pamiętać o pomieszczeniu do ogrzania się, jak również wydawaniu posiłków oraz napojów. Jeśli pracodawca w porze zimowej nie realizuje właściwie obowiązków bhp względem pracowników zatrudnionych na otwartej przestrzeni, musi liczyć się z możliwością powstrzymania się od pracy przez zatrudnionych – w sytuacji bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia.Autor : God dnia 19-05-2017 - 06:34 | 2557 raz(y) oglądano.
Odszkodowania : Odszkodowanie za wypadek w pracy z kasy pracodawcy
Pracodawca i Pracownik

Uwaga ! Odszkodowanie za wypadek w pracy z kieszeni pracodawcy.

Uległeś wypadkowi w pracy ?

Masz prawomocny protokół powypadkowy - oprócz odszkodowania z ZUS, należy Ci się dodatkowe  odszkodowanie z Kasy  pracodawcy ?

Zajmiemy się Twoją sprawą - Nasza kancelaria prawna odzyska  należne Ci pieniądze

Odszkodowanie za wypadek z Kasy pracodawcy

Świadczenia z ustawy wypadkowej nie wyczerpują możliwości dochodzenia przez pracownika roszczeń z tytułu szkody doznanej w wyniku wypadku przy pracy. Istnieje cywilnoprawna podstawa odpowiedzialności pracodawcy w sytuacji, gdy świadczenia z ubezpieczenia społecznego nie rekompensują w całości poniesionej przez pracownika szkody.

(|155 słów więcej||Wyślij artykuł do znajomych|Strona gotowa do druku)


Autor : God dnia 12-05-2016 - 06:28 | 8276 raz(y) oglądano.
Służba BHP : Służba bhp w firmie zatrudniającej powyżej 100 pracowników
Służba bhp

PYTANIE


Aby podjąć podyplomowe  studia bhp  mój pracodawca chce się upewnić,  czy otrzymane świadectwo ukończenia studiów ( nie mam stażu   w służbie BHP ), pracodawca zatrudnia 110 osób, będę mógł być  osobą zatrudnioną  w służbie BHP. Obecnie zatrudniony jestem na pół  etatu na stanowisku Administrator Bezpieczeństwa Informacji. Czy po ukończeniu studiów będę   uprawniony  do sprawowania takowej funkcji.


Piotr........

Autor : God dnia 06-03-2016 - 22:35 | 7436 raz(y) oglądano.
Wypadki : Dekapitacja (obcięcie głowy pracownika ) podczas pracy na na złomowisku
Wypadki -przykłady Dekapitacja ( obcięcie głowy pracownika ) podczas pracy na złomowisku Opisany wypadek nale­ży do najbardziej maka­brycznych, jakie widzia­ł w swojej karierze zawodowej jeden z inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy. Gdy przybył na miejsce wypadku zastał jeszcze  zwłoki poszkodowane­go na miejscu zdarzenia i później był świadkiem ich wydobycia spod skrze­pu hutniczego, który do­słownie obciął głowę poszkodowanemu.

Takie wypadki się zdarzają, ale tym razem praco­dawca złamał praktycz­nie wszystkie przepisy bezpieczeństwa pracy i legalności zatrudnienia. Do wypadku doszło na terenie składowi­ska złomu w hucie na południu Polski, w 

maju2015   Prace związane z przepalaniem złomu, przy których zdarzył się wypadek, huta zleciła spółce G.

W pisemnej umowie ustalono, że wykonawca przy tej usłudze zatrudni wskazanego podwykonawcę - fir­mę V., zajmującą się skupem i sprzedażą metali kolorowych.

Umowa obejmowała usługę palenia złomu niewsadowego po­wstałego w procesach ciągłego odlewania stali na złom wsadowy. 

Zakres prac obej­mował przepalenie odpadu technologicz­nego na złom o wymiarach umożliwiają­cych jego dalszy przerób, tj. przetopienie.Złom dostarczano wagonami na specjalnie wyznaczone pole na składowisku, a wyko­nawca samodzielnie miał rozładować złom niewsadowy i po przepaleniu załadować go na wagony oraz dostarczyć do stalowni.

  Okresowo też wykonawca miał wykonać załadunek na wagony powstałej zendry oraz obtopów po paleniu.

 Dalsze przekaza­nie realizacji opisanych prac podwykonaw­cy firmie V. nastąpiło na podstawie umowy pomiędzy nią a spółką G. 

 Zgodnie z wyma­ganiami huty zostały opracowane plany BIOZ (choć zakres prac nie dotyczył prac budowlanych) zarówno przez spółkę G., jak firmę V., czyli faktycznego wykonawcę zle­cenia.

 Oba plany miały jednakową treść i określono w nich, że osobami odpowie­dzialnymi za bezpieczeństwoAutor : God dnia 12-02-2016 - 17:19 | 5977 raz(y) oglądano.
BHP : Studia Podyplomowe BHP w Warszawie,Krakowie w wakacje do 19 listopada 2019
Nauka

 


     STUDIA PODYPLOMOWE BHP w Warszawiedo 19 listopada 2019


Przekażemy Wam praktyczną wiedzę w taki sposób, byście od razu, bezstresowo podjęli pracę w nowym zawodzie lub kontynuowali wzbogaceni o nasze doświadczenia - tak że nie zwlekaj , tylko wypełniaj kartę zgłoszenia! :)Autor : God dnia 05-06-2015 - 09:18 | 8705 raz(y) oglądano.
BHP : Czy pracownik pracujący na wózku nożycowym powinien zapiąć szelki bezpieczeństwa do konstrukcji wózka, czy innego stacjonarnego elementu poza wózkiem?
Pracodawca i Pracownik
Dla bezpieczeństwa pracownika pracującego na wózku nożycowym, chociaż nie jest to określone w przepisach bhp jako wymóg, wskazane jest zakotwiczyć szelki bezpieczeństwa do stacjonarnego elementu poza wózkiem, który uchroni pracownika przed upadkiem w momencie np. Przewrócenia się wózka czy innych niespodziewanych zdarzeń związanych z obsługą wózka nożycowego.

Pracownika pracującego na wysokości można zabezpieczyć poprzez zastosowanie dodatkowych zabezpieczeń podczas takich prac do których można zaliczyć np. środki ochrony indywidualnej do ochrony przed upadkiem z wysokości jak: szelki bezpieczeństwa z linką bezpieczeństwa przymocowaną do stałych elementów konstrukcji, szelki bezpieczeństwa z pasem biodrowym (do prac w podparciu - na słupach, masztach itp.) oraz hełmy ochronne.Autor : God dnia 04-11-2014 - 21:35 | 7446 raz(y) oglądano.
BHP Europejskie : Poradnik dla pracujących i szukających pracy w Niemczech
Pracodawca i Pracownik Poradnik dla pracujących i szukających pracy w NiemczechAutor : God dnia 14-06-2014 - 16:18 | 10393 raz(y) oglądano.
Służba BHP : Podyplomowe Studia Bezpieczeństwo i Higiena Pracy dla Pracodawców
Pracodawca i Pracownik Studia Podyplomowe Bezpieczeństwo i Higiena Pracy dla Pracodawców 

Jesteśmy praktykami i doświadczonymi Inspektorami BHP
Autor : God dnia 28-08-2013 - 10:04 | 48050 raz(y) oglądano.
Wypadki : Odszkodowanie za wypadek w pracy z kieszeni pracodawcy
Pracodawca i Pracownik

Uwaga ! Odszkodowanie za wypadek w pracy z kieszeni pracodawcy.


Uległeś wypadkowi w pracy ?


Masz prawomocny protokół powypadkowy - oprócz odszkodowania z ZUS, należy Ci się dodatkowe  odszkodowanie z Kasy  pracodawcy ?


Zajmiemy się Twoją sprawą - Nasza kancelaria prawna odzyska  należne Ci pieniądze


Odszkodowanie za wypadek z Kasy pracodawcy


Świadczenia z ustawy wypadkowej nie wyczerpują możliwości dochodzenia przez pracownika roszczeń z tytułu szkody doznanej w wyniku wypadku przy pracy. Istnieje cywilnoprawna podstawa odpowiedzialności pracodawcy w sytuacji, gdy świadczenia z ubezpieczenia społecznego nie rekompensują w całości poniesionej przez pracownika szkody.

W niniejszym artykule - omówione zostały przesłanki warunkujące pociągnięcie pracodawcy do odpowiedzialności cywilnej, charakter i podstawy tej odpowiedzialności, jak również formy roszczeń, z jakimi może wystąpić do pracodawcy pracownik - poszkodowany w wypadku przy pracy.Autor : God dnia 14-05-2013 - 18:26 | 29768 raz(y) oglądano.
PRAWO/PRAWO PRACY : Art 211 Kodeksu pracy p.1 Znać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy
BHP  PRZEPISY

Art. 211 Kodeksu pracy .p.1 mówi że,


 W szczególności pracownik jest zobowiazany :  Znać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy.


Co sie kryje pod pojęciem przepisy wszyscy wiedzą jak nazwa wskazuje przepisy.


Ale co mięści się w pojęciu zasady bhp tego akty prawne ani przepisy nie precyzują - A wieco co chodzi ?
Autor : God dnia 02-05-2013 - 13:16 | 30171 raz(y) oglądano.
artykułów : Kiedy absolwent studiów o specjalności bhp musi ukończyć szkolenie okresowe dla służby bhp?
Kiedy osoba, która uzyskała dyplom technika bezpieczeństwa i higieny pracy, ukończyła studia wyższe lub podyplomowe w tym zakresie, powinna odbyć pierwsze od momentu podniesienia kwalifikacji szkolenie okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla służb bhp?Autor : God dnia 01-05-2013 - 18:39 | 33693 raz(y) oglądano.
Służba BHP : NAJTRUDNIEJSZE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU BHP
Służba bhp

NAJTRUDNIEJSZE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU BHP


w gdzie i na jakiej podstawie może pracować pracownik służby bhp


w w jaki sposób powinny być zorganizowane konsultacje w zakresie bhp


w szczególne rodzaje wypadków przy pracy


w skład i zadania zespołu powypadkowego


Szczególnie ważne w pracy osób odpowiedzialnych za stan bhp w zakładzie pracy są znajomość regulacji dotyczących wypadków przy pracy oraz umiejętność wdrożenia odpowiednich procedur w przypadku zaistnienia takich zdarzeń.


Pracodawcy oczekują od specjalistów ds. bhp wsparcia w zakresie organizacji ochrony pracy w zakładzie pracy, znajomości procedur oraz szybkiego reagowania w sytuacji zagrożenia. Wymagają w szczególności biegłej znajomości przepisów z dziedziny bhp.


Organizacja ochrony pracy w zakładzie


Pracodawca powinien zapewnić w zakładzie pracy odpowiednie warunki do realizacji zadań nałożonych przez przepisy prawa na służbę bhp, społecznych inspektorów pracy czy komisję bhp, a przede wszystkim zapewnić utworzenie służby bhp lub powierzyć wykonywanie zadań tej służby pracownikowi lub specjalistom spoza zakładu pracy i jeśli jest to konieczne ze względu na liczbę zatrudnionych pracowników – komisję bhp.


Gdzie i na jakiej podstawie może pracować pracownik służby bhp


W każdej firmie zatrudniającej pracowników konieczne jest wykonywanie zadań z zakresu bhp. Nawet jeśli pracodawca zatrudnia jednego czy kilku pracowników, musi ich szkolić, przeprowadzać postępowania powypadkowe, dbać o warunki pracy.


Jednak zapisy Kodeksu pracy dotyczące wykonywania zadań służby bhp budzą wiele wątpliwości.


Pracodawca zatrudniający więcej niż 100 pracowników powinien tworzyć służbę bezpieczeństwa i higieny pracy pełniącą funkcje doradcze i kontrolne w zakresie bhp.


WAŻNE!


PIP stoi na stanowisku, które zostało również wyrażone w licznych orzeczeniach sądowych (np. wyrok WSA w Gliwicach, IV SA/Gl 508/09, niepubl., orzeczenie NSA z 12 stycznia 2011 r., I OSK 1120/10, niepubl.), że tworzenie służby bhp oznacza zatrudnienie na podstawie umowy o pracę jednej lub wielu osób mających odpowiednie kwalifikacje w komórce bhp. Dopuszczalna jest jednak sytuacja, że w dużej firmie, gdzie służbą bhp zajmuje się więcej niż jedna osoba, część z tych osób jest zatrudniona na etacie, a część na umowy cywilnoprawne. W takiej sytuacji pracodawca musi jednak wykazać, że nie mógł wszystkich zatrudnić na etacie (z powodu braku kandydatów o odpowiednich kwalifikacjach w firmie i w wyniku rekrutacji poza firmą).


Pracodawca zatrudniający do 100 pracowników może natomiast powierzyć wykonywanie zadań służby bhp pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy lub jeśli nie posiada kompetentnych pracowników, zlecić wykonywanie zadań służby bhp specjaliście spoza zakładu pracy lub z wyspecjalizowanej firmy świadczącej usługi bhp bądź przez powierzenie tych zadań np. na podstawie umowy-zlecenia osobie mającej właściwe kwalifikacje. Należy zwrócić uwagę, że specjalista spoza zakładu powinien spełniać wymogi kwalifikacyjne przewidziane w rozporządzeniu Rady Ministrów z 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (DzU nr 109, poz. 704 ze zm., zwanego dalej rozporządzeniem w sprawie służby bhp) dla specjalisty lub wyższe.


W przypadku tworzenia służby bhp decyzję co do liczby pracowników służby bhp podejmuje pracodawca, kierując się stanem zatrudnienia. Nie jest to jednak jedyne kryterium decydujące o liczebności służby bhp. Ważne jest także to, jakie występują w zakładzie warunki pracy i związane z nimi zagrożenia zawodowe. A zatem wytyczne zawarte w rozporządzeniu o służbie bhp należy traktować jako minimum.


I tak, pracodawca zatrudniający od 100 do 600 pracowników tworzy wieloosobową lub jednoosobową komórkę, ale w sytuacji gdy w zakładzie nie ma wielu zagrożeń i występuje niewiele wypadków, może też zatrudnić w tej komórce pracownika służby bhp w niepełnym wymiarze czasu pracy, np. na 1/5 etatu. W przypadku gdy jest to zakład wielooddziałowy, racjonalne może być zatrudnienie np. 2–3 specjalistów niepełnoetatowych, ale w różnych lokalizacjach.


Pracodawca zatrudniający ponad 600 pracowników powinien zatrudnić w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej jednego pracownika służby bhp na pełny etat lub więcej, ale tak, by w sumie na każdych 600 pracowników przypadał jeden pełny etat w służbie bhp.


W wyniku kontroli prowadzonej w zakładzie pracy inspektor pracy może nakazać utworzenie służby bhp albo zwiększenie liczby pracowników tej służby, jeżeli jest to uzasadnione stwierdzonymi zagrożeniami zawodowymi.


Służba bhp podlega bezpośrednio pracodawcy. W zakładach pracy, w których zarządzanie odbywa się wieloosobowo, podlega bezpośrednio osobie zarządzającej tą jednostką lub osobie wchodzącej w skład organu zarządzającego (np. członkowi zarządu), upoważnionej przez ten organ do sprawowania nadzoru w sprawach z zakresu bhp. Niewłaściwa podległość służby bhp może utrudniać właściwe wywiązywanie się ze swoich obowiązków i korzystanie z przysługujących uprawnień.


Należy zwrócić uwagę, że katalog uprawnień służby bhp jest dość szeroki.


Służba bhp jest uprawniona m.in. do:


w występowania do pracodawcy o zastosowanie kar porządkowych w stosunku do pracowników odpowiedzialnych za zaniedbanie obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, łącznie z najbardziej dotkliwą dla pracowników karą pieniężną,


w niezwłocznego wstrzymania pracy maszyny lub innego urządzenia technicznego w razie wystąpienia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracownika albo innych osób,


w niezwłocznego odsunięcia od pracy pracownika zatrudnionego przy pracy wzbronionej,


w niezwłocznego odsunięcia od pracy pracownika, który swoim zachowaniem lub sposobem wykonywania pracy stwarza bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia własnego albo innych osób, np. osoby nietrzeźwej.


Podległość pracodawcy oznacza m.in., że tylko on może zakwestionować wnioski lub decyzje osoby pełniącej obowiązki służby bhp.


Pracowników służby bhp zatrudnia się na stanowiskach:


w inspektorów i starszych inspektorów,


w specjalistów i starszych specjalistów,


w głównych specjalistów do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy.


Do wykonywania pracy w charakterze pracownika służby bhp czy osoby, której powierza się wykonywanie zadań służby bhp, w obowiązującym stanie prawnym niezbędne jest przede wszystkim wykształcenie kierunkowe.


Rozporządzenie w sprawie służby bhp jasno określa wymagania kwalifikacyjne dla pracowników służby bhp:


w inspektorem ds. bhp może być osoba mająca zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy,


w starszym inspektorem ds. bhp może być osoba posiadająca zawód technika bhp oraz co najmniej 3-letni staż pracy w służbie bhp lub wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bhp albo studia podyplomowe w zakresie bhp,


w specjalistą ds. bhp może być osoba mająca wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bhp albo studia podyplomowe w zakresie bhp oraz co najmniej 1 rok stażu pracy w służbie bhp,


w starszym specjalistą ds. bhp może być osoba mająca wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bhp albo studia podyplomowe w zakresie bhp w służbie bhp oraz co najmniej 3-letni staż pracy w służbie bhp,


w głównym specjalistą ds. bhp może być osoba mająca wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bhp albo studia podyplomowe w zakresie bhp oraz co najmniej 5-letni staż pracy w służbie bhp.


Pracownik kierujący wieloosobową komórką organizacyjną powinien spełniać co najmniej wymagania kwalifikacyjne określone dla specjalisty ds. bhp, natomiast pracownik zatrudniony w jednoosobowej komórce powinien spełniać co najmniej wymagania kwalifikacyjne określone dla inspektorów ds. bhp.
Autor : God dnia 23-04-2013 - 13:22 | 20425 raz(y) oglądano.
Szkolenia : Kto może szkolić okresowo pracowników służby bhp
Służba bhp
Celem szkoleń okresowych z zakresu bhp jest aktualizacja i ugruntowanie wiedzy i umiejętności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zaznajomienie uczestników szkolenia z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie. Szkolenie okresowe pracowników służby bhp oraz instruktorów i wykładowców tematyki bezpieczeństwa i higieny pracy prowadzą jednostki organizacyjne uprawnione do prowadzenia szkolenia w dziedzinie bhp.


1. Cel szkolenia


Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

a) przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,

b) analizy i oceny zagrożeń oraz metod oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,

c) organizacji i metod kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a także pomoc w rozwiązywaniu trudnych problemów z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy.
Autor : God dnia 29-07-2012 - 11:28 | 11988 raz(y) oglądano.
Szkolenia : Podyplomowe Studia BHP Eksternistycznie
Nauka

Nasze podyplomowe studia bhp możesz odbyć eksternistycznie
Autor : God dnia 07-09-2011 - 15:37 | 15237 raz(y) oglądano.
Szkolenia : Podyplomowe Studia BHP od 16 maja 2019 do 15 listopada 2019
Nauka

www.bhpekspert.istore.pl 
 


Studia Podyplomowe BHP edycję zaczynamy  od 16 maja 2019 w Warszawie,Krakowie, Wrocławiu,Gdańsku


Studia podyplomowe BHP od 16 maja 2019,Kraków,Warszawa,Wrocław,Gdańsk   Studia Podyplomowe prowadzimy z powodzeniem  od 2005 i jesteśmy na  rynku prekursorem tego typu działalności.

 

Zapraszamy Cię na NASZE STUDIA BHP  bowiem - Z nami nauczysz się BHP , będziesz Inspektorem BHP przygotowanym do pracy od zaraz. Jesteśmy praktykami od 18 lat . Po studiach z nami nie musisz szukać firmy , która nauczy Cię radzić sobie   bo tego nauczymy Cię  u nas

  tak wypełniaj kartę zgłoszenia  NASZE STUDIA  TO TWÓJ SUKCES !!!!!!!! 

    123456789101112131415161727   >

SERWIS PRACY NEXT-JOBS

PRACA INSPEKTOR BHP

INDIE byłem Tam w grudniu 2015


Studia Podyplomowe BHP WARSZAWA od 16 grudnia 2018


Bezpłatne Szkolenia BHP dla pracowników przez internet


Podyplomowe studia bhp zobacz posłuchaj


Podyplomowe studia bhp zobacz posłuchaj


Podyplomowe studia bhp zajęcia z 24 czerwca 2015


Podyplomowe Studia BHP w Wakacje zajęcia z 24 maja 2015


Podyplomowe Studia BHP w Wakacje zajęcia z 16 maja 2015


Studia BHP od 14 maja 2017 w Wakacje Też przez Internet


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz1


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz2


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz1


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz2


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 7 grudnia 2014

Nową edycje rozpoczynamy 19 listopada 2017

To jest pierwszy test zarejestrowania  naszych zajęć w sieci.
Tym sposobem każda osoba w necie będzie mogła uczestniczyć w zajęciach bez względu na miejsce swojego pobytu. Osoby które nie były obecne 7 grudnia 2014 miały możliwość oglądania przekazu na żywo a teraz mają wgląd w nagranie.
Następne nasze zajęcia mamy  w niedzielę 14 grudnia 2014 i będziemy przekazywać  w całości od początku zajęć.
Dzięki tej formie przekazu możesz słuchać naszych zajęć w samochodzie i oglądać leżąc w łóżeczku.
Temat następnych zajęć   : Wypadki przy pracy
ZAPRASZAM wszystkich a osobom zainteresowanym dam linka do transmisji online na żywo.
Nagranie jest technicznym  Testem możliwości a  w przyszłych  transmisjach  będziemy dążyć do ciągłego  doskononalenia.

Pytania w trakcie zajęć można będzie zadawać dzwoniąc po nr
501-700-846 pod tym numerem też zapisujemy na studia koszt 4500 zł

Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia 2014częśćtrzecia


Centrum Studiów Podyplomowych Kraków


Cookies pliki

Na naszych stronach  są wykorzystywane pliki cookies. Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.  Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w Zamknij. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

KATALOG SZKOLEŃ


Jak Lato to Lato z Salezjanami

.


Kodeksy Pracy -Karny -Cywilny


Kategorie


Ostatnie artykuły


POZWOLENIA ZINTEGROWANE-HANDEL CO2


Polecamy ebookiBHP EKSPERT Sp.z o.o. UWAGA adres do korespondencji: BHP EKSPERT 31-972 KRAKÓW os.Szklane Domy 1/215

NIP 678-315-47-15 bhpekspert@gmail.com
tel.kom.(0)501-700-846
Tworzenie strony: 2,3411550521851 sekund.