Czy pracodawca  może zmuszać pracownika do noszenia maseczki ?

Nie może, ale zmusza.

 

Nieużywanie przez pracownika maseczki nie  może być kwalifikowane jako nieprzestrzeganie  porządku w procesie pracy w przypadku przymusu stosowania maseczki jako zapobieganie kontaktu z   Sars Cov 2,ponieważ  wirus nie został wyizolowany, i  nie została określona  jego szkodliwość czyli  (NDS) największe dopuszczalne stężenie.

Pracodawca nie ma prawa stosować względem pracowników nie używających maseczek  na Sarc Cov 2 odpowiedzialności porządkowej i nakładać na nich  kar porządkowych.

Od momentu ogłoszenia stanu epidemii regularnie pojawiają się rozmaite rozwiązania prawne z jednej strony mające na celu wprowadzenie ograniczeń, zakazów i nakazów zmierzających do ograniczenia rozprzestrzeniania się COVID-19, jak również regulacje prawne, których celem jest zabezpieczenie interesów przedsiębiorców oraz pracodawców – i tym samym pośrednio osób zatrudnionych.

Odnosząc się do  pytania, należy wskazać że obowiązkiem prawnym pracodawcy zgodnie z art 207 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U z 2020 r. poz. 1320) – dalej k.p. jest zapewnienie pracownikom bezpiecznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu nauki techniki.

Przepisy państwowe nie określają karania pracownika, który odmawia noszenia maseczki.

Pracodawca, który przeprowadził  aktualizację oceny ryzyka zawodowego o uzupełnienie teoretycznego czynnika biologicznego, powodujący chorobę COVID-19 może  wprowadzać  środki profilaktyczne tylko  wszystko w  granicach rozsądku, bowiem wirus nie został zidentyfikowany i  wyizolowany nikt go nie widział pod mikroskopem – to na jakiej podstawie można twierdzić, że występuje on na terenie danej firmy skoro go  nie zidentyfikowano, nie  zmierzono,  ?

 

Nie wyodrębniono  tego czynnika , czynnik  jakim jest wirus Sars Cov 2, dotychczas przez nikogo nie został oznaczony, wyizolowany, zidentyfikowany i  nie zmierzony.

W  związku z tym nakaz noszenia maseczek jest pogwałceniem praw pracowniczych.

Pracodawca może określić  dystans pomiędzy stanowiskami pracy, lub inne  rozwiązania jak  środki do dezynfekcji rąk czy rękawiczki, ale nie ma prawa zmuszać pracowników do pracowania w maseczkach.

Gdy w danym zakładzie zidentyfikowano i zmierzono  na przykład  poziom zapylenia pyłem przemysłowym i są przekroczone dopuszczalne stężenia,  to wprowadzenie używania na tych stanowiskach używania odpowiednich maseczek jest zasadne pod względem bhp i pracownik ma obowiązek stosowania maseczki, ale tylko na tym   stanowisku gdzie zarejestrowano przekroczenia dopuszczalnych stężeń.

Jeżeli  jednak pracodawca nakazał stosowania maseczek chirurgicznych czy  innych, to  ma on je zakupić z własnych pieniędzy i   dostarczać pracownikom  wymaganą ilość według potrzeb.

Niedopuszczalnym jest wydanie jednej maseczki na zmianę roboczą.

Niedopuszczalnym  jest także, używanie przez pracownika prywatnej maseczki, a zdarza się, używanie jej, przez całą dniówkę roboczą.

Można by to przyrównać, do przynoszenia z domu i używania w pracy prywatnych narzędzi pracownika, do wykonania czynności i zadań zakładowych.

A więc skoro pracodawca wymaga stosowania maseczek  przez pracowników to musi zapewnić pracownikom wystarczającą ilość maseczek, tak by maseczkę  pracownik używał jej do momentu pierwszego  jej zawilgocenia.

Maseczkę zawilgoconą  należy przekazać do odpadów, gdyż jest to  produkt jednorazowego użytku i  wymienić należy ją   nową.

Zgodnie z art 108 k.p., za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu, potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy, pracodawca może stosować karę upomnienia lub karę nagany.

Za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy – pracodawca może również stosować karę pieniężną.

Do wykorzystania Pismo-do-pracodawcy-zapytanie-oraz-odmowa-noszenia-maseczki

porady prawne –  Radca prawny Pani Katarzyna Tarnawa Gwóźdź

pismo do pracodawcy Sprzeciw-od-kary-nagany-za-brak-maski-1