Home SZKOLENIA BHP Szkolenie okresowe dla pracodawców wykonujących zadania służby bhp

Szkolenie okresowe dla pracodawców wykonujących zadania służby bhp

1.600,00 

Szkolenie jest przeznaczone dla pracodawców, którzy na podstawie art. 23711 § 1 Kodeksulex-dz-u-2020-1320-t-j-kodeks-pracy pracy będą wykonywali w swoim zakładzie pracy zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

Opis

Szczegółowe zasady szkolenia w dziedzinie bhp określa rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.) – dalej r.s.b.h.p.

2004-180-1860-szkolenie-w-dziedzinie bhp-1

Cena:    1600,- PLN od osoby

Szkolenie, według obowiązujących przepisów, jest zwolnione z podatku VAT.

Cena szkolenia obejmuje :

– 8 spotkań po 8 godzin lekcyjnych całość 64 godziny prowadzone są online  przez Teams lub Skype,

–      materiały szkoleniowe,

–      imienne zaświadczenie uczestnictwa.

4. Ramowy program szkolenia

Lp. Temat szkolenia*) Liczba

godzin**)

1 2 3
1 Regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP): 8
a) źródła prawa pracy, w tym z zakresu bezpieczeństwa i higienypracy,
b) prawa i obowiązki pracowników i pracodawców w zakresiebezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialność za

naruszenie przepisów lub zasad bhp,

c) ochrona pracy kobiet i młodocianych,
d) profilaktyczna ochrona zdrowia pracowników,
e) szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,
f) ogólne i szczegółowe*) przepisy dotyczące bezpieczeństwa ihigieny pracy,
g) świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowychoraz z tytułu pracy w warunkach szkodliwych dla zdrowia i

uciążliwych,

h) system oceny zgodności wyrobów, z uwzględnieniem wymagańbezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników,
i) nadzór i kontrola warunków pracy
2 Ergonomia w kształtowaniu warunków pracy (ergonomia koncepcyjna i korekcyjna) 5
3 Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami: 10
a) zagrożenia wypadkowe,
b) hałas i drgania mechaniczne,
c) szkodliwe czynniki chemiczne oraz pyły,
d) czynniki biologiczne
e) promieniowanie podczerwone, jonizujące, nadfioletowe,
f) pola elektromagnetyczne,
g) energia elektryczna i elektryczność statyczna,
h) mikroklimat środowiska pracy,
i) oświetlenie pomieszczeń pracy i stanowisk pracy,
j) zagrożenia pożarowe i wybuchowe,
k) zagrożenia w transporcie wewnątrzzakładowym oraz składowaniumateriałów
4 Metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych występujących w procesach pracy 15
5 Wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy dla budynków i pomieszczeń pracy oraz wymagania dla pomieszczeń i urządzeń higieniczno-sanitarnych 3
6 Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych 5 (w tym 2 ćwiczeń)
7 Analiza przyczyn wybranych wypadków przy pracy i chorób zawodowych i związana z nimi profilaktyka 2
8 Zadania i uprawnienia służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz metody pracy tej służby 6 (w tym 2 ćwiczeń)
9 Organizacja i metody szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz popularyzacja problematyki bhp 4 (w tym 2 ćwiczeń)
10 Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku 3
11 Problemy ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska naturalnego 3
Razem: minimum 64 (w tym 6 ćwiczeń)

 

Karta zgłoszenia na szkolenie dla pracowników na stanowiskach robotniczych  , którą należy przesłać na

email: bhpekspert@gmail.com

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Szkolenie okresowe dla pracodawców wykonujących zadania służby bhp”