Strona główna Przepisy BHP Najnowsze zmiany w prawie pracy Co nowego w bhp w 2023 ?

Co nowego w bhp w 2023 ?

525
0

17 listopada 2023 r. weszły  w życie przepisy

Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 18 października 2023 r. dotyczące bhp na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Laptop rozporządzenie

30 września 2023 r. weszło w życie

nowe rozporządzenie Rady Ministrów z 19 czerwca 2023 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac

nowy wykaz-prac-wzbronionych-mlodocianym

24 sierpnia 2023 r. weszły  w życie regulacje rozporządzenia Komisji (UE) 2020/1149 z 3 sierpnia 2020 r. zmieniające załącznik XVII No. 74 do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie

rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH). Nakładają one na pracodawcę obowiązek przeszkolenia wszystkich pracowników przemysłowych i profesjonalnych stosujących lub pracujących z monomerycznymi diizocyjanianami.1149

1 lipca 2023 r. został zniesiony stan zagrożenia epidemicznego.

Przedłużenie terminu do 180 dni na po pandemiczne uzupełnienie szkoleń okresowych bhp oraz badań lekarskich .

7 kwietnia 2023 r. weszły  w życie zmiany do Kodeksu pracy dotyczące pracy zdalnej.

Przepisy te wprowadziła ustawa z 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw opublikowana 6 lutego 2023 r. w Dz.U. z 2023 r. poz. 240. zmiana ustawy kodeks pracy

W myśl nowych przepisów rozdział IIb Kodeksu pracy, dotyczący telepracy, zostaje uchylony. Natomiast dodany został rozdział IIc nowy kodeks pracy zawierający przepisy o pracy zdalnej.

21 marca 2023 r. obowiązują przepisy zmieniające prowadzenie dokumentacji pracownicze.

Rozporządzenie zmieniające przewiduje dodanie nowej 5 części E akt osobowych, w której przechowywane będą dokumenty związane z przeprowadzaniem badań trzeźwości. Zmiany zajdą również z części B akt pracowniczych.

21 lutego 2023 r. weszły w życie przepisy ustawy z 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw dotyczące kontroli trzeźwości pracowników. Nowe przepisy art. 221c-art. 221h nowy kodeks pracy Kodeku pracy pozwalają pracodawcy na kontrolę pracowników pod kątem:

trzeźwości,

obecności środków odurzających,